.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Selataan julkaisuajan mukaan

Järjestä: Järjestys: Tulokset:

 • Kivikoski, Markku (1976)
  Työssä on suunniteltu ja toteutettu mikroprosessorilla optisen tiedonsiirtojärjestelmän liikenneohjain. Lisäksi on tarkasteltu mikroprosessorin soveltamismahdollisuuksia toimia liikenneohjaimena useita I/O-laitteita ...
 • Andersson , Paul (1980)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää hienotyöstömenetelmien työstökustannukset suhteellisina kustannuksina siten, että menetelmien edullisuusvertailujen suorittaminen on mahdollista. Lisäksi tuli selvittää eri ...
 • Ylönen, Pertti (1981)
  Puolijohdetekniikan kehityksen myötä ovat tyristorisovellutukset lisääntyneet teollisuus- ja ajoneuvokäytöissä. Puolijohdeteknologian käyttäminen edellyttää myös muilta laitteen komponenteilta soveltuvuutta olosuhteisiin, ...
 • Virkkula, Merja (1981)
  Osayleiskaavan tarkoituksena on säilyttää vuonna 1682 perustetusta ruukista lähtien kehittynyt historiallinen ympäristö. Kaikki alueella sijaitsevat rakennukset on inventoitu ja luokiteltu historiallisen ja rakennustaiteellisen ...
 • Viertomanner, Jukka (1981)
  Kuituoptiikan kehitys pieneneviä vaimennuksia ja suurenevia lähetysnopeuksia kohti on tehnyt tarpeelliseksi nopeiden lähettimien ja vastaanottimien suunnittelun. Lähettimiltä vaaditaan pulssikäytössä suurta nousunopeutta ...
 • Vidberg, Martti (1981)
  Rakenteen ja komponenttien keveys ja edullinen hinta ovat kuorma-autossa tärkeitä hintakilpailun ja rajoitetun kokonaispainon vuoksi. Liikkuvassa kalustossa kuormitus on useimmiten dynaamista ja väsyminen tulee usein ...
 • Venho, Juha (1981)
  Työssä on selvitetty minkälaiset mahdollisuudet on kehittää tuotantojärjestelmää tuoteverstaiden ja valmistusryhmien avulla erään sekatuotekonepajan vakiotuotevalmistuksessa. Tavoitteena on tällä tavoin päästä tuotannon ...
 • Vatanen, Mauri (1981)
  Työssä on tavoitteena vertailla pylväiden lahoisuustarkastusmenetelmiä, tarkastella eri pylväshuoltotoimenpiteitä ja niiden valintaa sekä suunnitella tietojenkäsittelymenettely, jossa jakeluverkoston mekaanisen kunnon ...
 • Uuttana, Kyösti (1981)
  Turvevoimalaitoksissa turvetta myllyyn syöttävän lamellihihnan tukirullat toimivat vaikeissa olosuhteissa. Turvepöly tunkeutuu rullien sisälle ja vaikeuttaa rullien pyörimistä. Turve aiheuttaa myös korrosiivista ja ...
 • Toni, Timo (1981)
  Työssä tarkastellaan kolmen laajennusinvestoinnin kannattavuutta: riippukierrekaapeleiden valmistuskapasiteetin lisäämistä Suomessa, valmistusyksikön perustamista Sri Lankaan ja kaapelitehtaan sijoittamista laivaan. ...
 • Timoharju, Markku (1981)
  ATK-alaan kuuluvien laitteiden välinen tiedonsiirtotarve on nykyään tullut yhä suuremmaksi. Tietojenkäsittelyjärjestelmä on edullista hajauttaa useissa eri pisteissä toimiviksi yksiköiksi, jotka yhdistetään toisiinsa ...
 • Tiittanen, Kari (1981)
  Ensimmäisessä osassa kartoitetaan vaihtoehtoisia toimintamuotoja ulkomaisilla markkinoilla kohdeyrityksen näkökulmasta sekä tarkastellaan operaatiomuodon valinnassa huomioon otettavia tekijöitä. Tutkimuksen toisessa osassa ...
 • Tapaninaho, Tapani (1981)
  Tämän työn eräänä päämääränä on ollut tutkia ulkomailla kehitettyjä invalidiautojen lisälaitteita. Tutkimusten perusteella on invalidiautossa käytettävän pyörätuolinostimen konstruktioksi valittu kahden sisäkkäisen putken ...
 • Tammela, Erja (1981)
  Vaatetuksen tärkein tehtävä on suojella ihmistä ympäristöltä ja helpottaa elimistön säätelyjärjestelmää lämpötasapainon ylläpidossa. Vaatteen lämpimyyteen eli lämmöneristyskykyyn kankaan kuitusisällöllä on vähäinen merkitys, ...
 • Takkinen, Pekka (1981)
  Suoritetun tutkimuksen ensisijaisena tarkoituksena oli laboratoriokokein selvittää kaivostäytteen puristuslujuusvesipitoisuuden funktiona, kun runkoaineena on kohdeyrityksen kaivoksen luokitettu jäte ja sideaineena ...
 • Taivainen, Yrjö (1981)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä mahdollisuuksia koulujen päivittäisten työaikojen porrastamisella on tasata joukkoliikenteen ruuhkahuippuja. Samalla tutkimuksen piiriin kuuluu mahdollisten porrastusvaihtoehtojen ...
 • Syren, Pekka (1981)
  Tutkimuksessa on analysoitu Tie- ja vesirakennuslaitoksen Hämeen piirin kunnossapitotoimintaa. Tarkoituksena on ollut osoittaa, mihin osa-alueisiin kunnossapidossa huomio on kiinnitettävä haluttaessa kohottaa kunnossapitotoiminnan ...
 • Simola, Matti (1981)
  Työssä esitellään eräs tapa todistaa ohjelmia formaalisesti. Ohjelman todistaminen palautetaan ohjelman teorian teoreemojen todistamiseen. Ohjelman teoria muodostetaan erikoisesta modaalilogiikan systeemin S4 laajennuksesta ...
 • Silen, Jukka (1981)
  Työssä tarkastellaan väsymisilmiön vaikutusta kahteen LD-konvertterin puhalluskaasujen jäähdytystorniin sekä niiden kiinnitykseen. Lisäksi suoritetaan arvio jäähdytystornien käyttöiästä sekä turvallisuudesta. Tornirakenteen ...
 • Siitari, Pirkko (1981)
  Diplomityön aiheena on Rauman kaupunkiin rakennettava valtion virastotalo. Tontin keskeisyyden ja hyvän saavutettavuuden takia sijoituspaikka on erinomainen julkiselle jokapäiväiselle rakennukselle. Paikalla on nykyään ...