.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Konepajatekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Nortaja, Kimmo (1987)
  Tässä diplomityössä käsitellään kunnossapidon tietojärjestelmiä. Kiristyvä kilpailu ajaa yrityksiä hakemaan uusia keinoja tuottavuuden parantamiseksi ja on johtanut tuottava kunnossapito-käsitteen omaksumiseen. Kunnossapito ...
 • Toivonen, Aki (1982)
  Työssä tarkastellaan kuparimetallinauhojen leikkaamiseen vaikuttavia tekijöitä ja on pyritty etsimään keinoja, joilla leikattavien nauhojen laatua voitaisiin parantaa. Kirjallisuustutkimuksen avulla selvitetään nauhojen ...
 • Järvelä, Petri (1983)
  Työssä tutkitaan koemateriaalien lastuttavuutta sorvauksen, porauksen, kierteytyksen ja jyrsinnän osalta. Työn alkuosassa perehdytään käytettyjen menetelmien teoriaan sekä kuparimetallien lastuamiseen kirjallisuuden avulla. ...
 • Jaakkola, Matti (1984)
  Työ käsittelee laivan konehuonevarustelun toteuttamista ns. moduulimenetelmällä. Moduulit ovat laivan runkolohkojen ulkopuolella, sisätiloissa, kokoonpantuja konehuoneen osakokonaisuuksia: esimerkiksi koneikot, putkipaketit ...
 • Halonen, Juha (1983)
  Työssä on tarkasteltu laivan potkurilaitteiston ja pääkoneen linjaukseen ja asennukseen käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Tavoitteena on tuottavuuden lisääminen hakemalla teknisesti ja taloudellisesti parhaat vaihtoehdot ...
 • Manner, Olli (1981)
  Työssä on selvitetty, miten kohdeyrityksen laivankorjaustoiminnan volyymi kaksinkertaistetaan. Lisäksi on kartoitettu eräitä tärkeimpiä kehittämiskohteita. Tavoitteena on ollut selkeän toimenpidelistan -laajennussuunnitelman ...
 • Ahonen, Jyrki (1981)
  Työssä tarkastellaan kerätyn aineiston perusteella työkalukustannusten muodostumista ja niihin vaikuttavia tekijöitä sekä työkalukustannusten laskentaa kustannusselvityksiä varten. Työkaluilla tarkoitetaan tässä lastuavia ...
 • Saarinen, Harri (1982)
  Työssä käsitellään yleisluontoisesti vierintäjyrsintämenetelmän periaatetta sekä tarkastellaan lastun muodostusta, työkalun kulumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Lastuttavuuden tarkastelussa esitetään lastuttavuuden ...
 • Lehtinen, Ismo (1982)
  Työssä on esitetty erään levyosaston levytyövaiheiden kehittämismalli. Kehityssuunnitelma on tehty jatkoksi levyhallin laajennukseen 1iittyville suunnitelmille, jotka kattavat kokonaan hitsausvaiheet ja kokoonpanovaiheet ...
 • Paavola, Jouni (1985)
  Tässä diplomityössä luodaan ryhmäteknologiaan perustuva levyosien luokittelujärjestelmä LUOKKA 1234, jonka avulla piirustusten sisältämä informaatio muunnetaan aakkosnumeerisen koodin muotoon. Kolmella ensimmäisellä ...
 • Uotila, Pekka (1986)
  Tässä työssä käsitellään levytyökeskusten käyttöönottoa ja käytön kehittämistä. Aineisto pohjautuu kohdeyrityksen Kokemäen tehtaalla kesällä 1985 ja vuoden 1986 alussa käyttöön otettuihin kahteen levytyökeskukseen. ...
 • Marjamäki, Tapio (1981)
  Työssä on pyritty kehittämään liukuovien valmistusta siten, että välittömiä valmistuskustannuksia voitaisiin pienentää. Valmistuskustannukset on jaoteltu aines- ja työkustannuksiin, jonka vuoksi pääpaino työssä on kohdistunut ...
 • Kuivanen, Risto (1982)
  Työn tavoitteena oli selvittää tuotantojärjestelmän muuttumisen vaikutuksia materiaalisiirtoihin. Eri järjestelmiä on verrattu numeerisin menetelmin. Numeerisen laskennan suorittamiseen kehitettiin TTKK:n PDP11/70 tietokoneelle ...
 • Lindfors, Erik (1982)
  Työn tavoitteena on lisätä päättäjien tietoa nykyisin ostettavista hitsatuista teräsosista. Pääsisältö koostuu kohtuullisten valmistuskustannusten selvittämisestä ja erilaisten vaihtoehtojen taloudellisesta edullisuusvertailusta. ...
 • Saari, Ahti (1986)
  Diplomityön tavoitteena on modulaarisesti suunnitellun dieselveturin Dr16 valmistuksen kehittäminen. Työstä laadittu raportti on jaettu kahteen päälukuun, joista ensimmäinen on TILANNEOSA. Se käsittää teorian ja perustan ...
 • Säiläkivi, Jaakko (1985)
  Työssä on esitetty kohdeyrityksen toiminnan kehittämisehdotuksia, jotka perustuvat yrityksen tämän hetkiseen tilanteeseen. Muotinvalmistusyksikön toiminnan suunnittelussa on lähdettävä yrityksen ongelmista, jotta saaduista ...
 • Lehtonen, Jukka (1983)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää nauhahiontamenetelmä, joka mahdollisimman hyvin soveltuisi suurehkojen hydraulisylinterien männänvarsien hiontaan käytettävissä olevalla nauhahiontalaitteistolla. Työn yleisenä ...
 • Isosalo, Ari (1985)
  Työssä tutkittiin mahdollisuuksia lyhentää NC-työstökoneilla tapahtuvia aikahäviöitä ja valmisteluaikoja sekä nostaa tuottavuutta. Työ aloitettiin suorittamalla tehtaalla ajankäyttötutkimuksia, joilla pyrittiin saamaan ...
 • Isotalo, Olli (1984)
  Tämä työ on osa jatkotutkimuksesta, jonka pohjana oli Suomen Metalliteollisuuden Keskusliiton tekemä tutkimus suomalaisten NC-koneiden hyödyntämisestä. Tutkimuksessa esitettiin yli sata erilaista keinoa NC-koneen käyttösuhteen ...
 • Lundstedt, Antti (1981)
  Sarjavalmisteisten tuotteiden on oltava määrättyjen mittatoleranssien mukaisesti valmistettuja täyttääkseen vaihtokelpoisuuden niille asettamat vaatimukset. Tämä edellyttää tietoja valmistukseen käytettävien koneiden ...