.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Siren, Jukka (2000-05-10)
  Automaattinen kuljettajan, ajoneuvon tai suuryksikön tunnistaminen sekä satamissa että sisämaassa helpottaa tavaranluovutusta ja nopeuttaa läpimenoaikoja. Tutkimuksen keskeisin tulos on EU:ssa käyttöönotettavan elektronisen ...
 • Silvennoinen, Riikka (1999-12-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen Budapestissa suunnittelualueella, joka muodostuu raitiovaunulinjan 1 ympärille. Raitiovaunulinjan 1 tärkeys johtuu siitä, että sen reitti kulkee tärkeällä ...
 • Hulkkonen, Mikko (1999-08-18)
  Työssä etsitään parannuksia hienopaperitehtaan logistiikkaan. Kyseessä on case-tutkimus, jossa selvitetään hienopaperitehtaan ja paperitukkurin välistä liiketoimintaa. Esimerkkitapauksena on Papierfabrik Biberist AG. /Kir10
 • Lukkarinen, Pia (1997-11-12)
  AB3:Kyseessä on teollisen tuotteen ostoprosessi, joka kohdistuu sairaalanhankintoihin. Haastattelututkimukset on suoritettu suomalaisissa,hollantilaisissa ja englantilaisissa sairaaloissa.
 • Ahola, Hannu (1999-09-08)
  AB3:Työssä kehitettiin malli tehokkaan päivittäistavaroiden jakelujärjestelmän rakentamiselle Puolassa. Tutkimuksen lähdeaineistona käytettiin tilastoja ja haastatteluja Puolassa. Analysoitiin kolme case-tapausta: Pepsi ...
 • Keski-Luopa, Annu (1997-08-20)
  EDI-tiedonsiirtoyhteyden hankkiminen on varsin yksinkertaista.Käyttöönotto pitäisi nähdä yrityksen strategisena hankkeena, jonka avullayrityksen liiketoimintaa pyritään kehittämään. Tavoitteena on selvittää,mitä EDI ...
 • Suutari, Ulla (1999-06-09)
  Työssä tutkittiin elinkaariarvioinnin soveltamista logistisen järjestelmän tarkasteluun. Työssä tutkittiin logistiikan eri toimintojen ja osien ympäristövaikutuksia elinkaariajattelun mukaisesti ja pyrittiin löytämään ne ...
 • Haveri, Olli (2006-04-12)
  Tiepäällysteiden kunnolla on vaikutusta muun muassa liikkumisen turvallisuuteen, laatuun ja kustannuksiin. Päällysteiden ylläpito kuuluu Tiehallinnon väyläomaisuuden hallintaan ja se on yksi Tiehallinnon merkittävimmistä ...
 • Hulkkonen, Laura (2006-09-13)
  Tämän työn tavoitteena oli selvittää, kuinka suuri merkitys tiestön kunnolla ja sen ylläpitämisellä on raskaan liikenteen toimintaolosuhteisiin ja elinkeinoelämän kuljetuskustannuksiin. Tarkasteltavaksi tutkimusalueeksi ...
 • Korin, Matias (2007-09-19)
  Diplomityössä perehdyttiin erikoissairaanhoidon hoitoyksiköissä tapahtuvaan materiaalinhallintaan kiinnittämällä erityisesti huomiota päivittäisiin tarvikelogistiikan käytäntöihin. Diplomityön päätavoitteena oli kuvata ...
 • Kulmala, Mika (1999-06-09)
  Työssä on tutkittu kotitalouksien auton omistusta sekä auton käyttömääriä vuodessa. Lähtöaineistona käytettiin Tilastokeskuksen kotitaloustiedusteluja vuosilta 1985, 1990 ja 1994-1996. Todettiin, että autonomistus on ...
 • Jussila, Harri T (2003-10-15)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli luoda etenemissuunnitelma erään keskisuuren logistiikkayrityksen huolintatietojärjestelmän käyttöönoton jatkamiseksi. Aloitustilanteessa uusi järjestelmä oli käytössä kahdessa kohdeorganisaation ...
 • Mattila, Marja (1997-12-10)
  This thesis has gathered information about strategic partnerships related to original equipment manufacturing spectrum. The goal of the study is to define how research and development can improve strategic partnerships in ...
 • Sinisalo, Essi (2006-02-08)
  Tämä tutkimus on osa vuosille 2004-2007 ajoittuvaa valtakunnallista joukkoliikenteen tutkimusohjelmaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia lisätä joukkoliikenteen käyttöä työmatkoilla. Tutkimusmenetelmänä ...
 • Kärki, Jutta-Leea (2001-08-22)
  Työssä tarkasteltiin liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja Savo-Karjalan tiepiirin tienpidon toimintalinjoja ja strategioita joukkoliikenteen näkökulmasta. Lähtöaineistoa olivat myös valtakunnalliset ...
 • Korte, Sirpa (1996-12-11)
  Kirjallisuustutkimuksen, postikyselyjen ja haastattelujen perusteellaluodaan katsaus älykorttijärjestelmiin Euroopassa, Aasiassa jaAustraliassa. Mukana katsauksessa oli 20 kotimaista ja 30 ulkomaistajoukkoliikennesovelluksen ...
 • Laitinen, Turo (2002-06-05)
 • Petäjäniemi, Pekka (1998-03-11)
  Työssä on tarkasteltu Hämeen tiepiirin alueen kuljetuksia käyttäen sekä Tilastokeskuksen tavarankuljetustilastoa 1996 että tätä tutkimusta varten tehtyä yrityskyselyä.
 • Kärki, Otto (1999-04-14)
  Työssä kehitettiin laatumittaristo pienten ja keskisuurten kaupunkien liikennejärjestelmiä ja sen osia varten. Tähän liittyen tehtiin kirjallisuusselvitys. Mittareille laadittiin arvosteluasteikot ja hierarkiatasot. Työssa ...
 • Ylisiurunen, Kimmo (2000-04-12)
  Tutkimuksen tavoitteen oli tarkastella erilaisten toimintamallien soveltuvuutta kaupunkiseudun telemaatisten palveluiden toteuttamiseksi. Tavoitteena oli lisäksi selvittää kaupunkiseuduilla toteutettuja ja suunniteltuja ...