.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Rissanen, Juha (2006-02-08)
  Tiehallinnon hankintamenettelyissä on siirrytty laajoihin ja pitkäkestoisiin urakoihin. Urakoiden pitkästä kestosta johtuen sopimuskauden aikana on usein tarve tehdä urakan sisältöön sekä laatu- että määrämuutoksia. Muutosten ...
 • Reinikainen, Pekka (1995-01-18)
 • Leinola, Pirkko (2005-05-11)
  Tutkimuksen tavoite oli tutkia pikarahtiyrityksen ympäristölähtöisyyden nykytilaa. Työ tehtiin samalla, kun kirjoittaja keräsi yritykselle GRI-yhteiskuntavastuuraportin ympäristöosion tiedot. Ympäristölähtöisyyden ...
 • Niemelä, Seppo (2006-09-13)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli nopeuttaa sairaanhoidon palvelualueen potilasvirtoja. Työssä lähdettiin liikkeelle potilasvirtojen nykytilan kartoittamisella. Tällä kartoituksella pyrittiin havaitsemaan suurimmat ongelmat ...
 • Hirvonen, Heidi (1996-12-11)
  Työssä esitetään raidegeometrian laskennan yleiset matemaattiset perusteetja luodaan katsaus ulkomaisiin raidegeometriaohjelmistoihin. Työssäkonstruoitiin käyttöliittymä suomalaiseen raidegeometriasuunnitteluunsovellettavaksi.
 • Perkkola, Jari (1998-04-15)
  Työn tavoitteena oli selvittää mukana olevat organisaatiot, parantaa ratatöiden ja niistä johtuvien viivystysten hallintaa sekä yhteensovittamista raiteilla kulkevan junaliikenteen kanssa. Lisäksi pyrittiin parantamaan ja ...
 • Nyhä, Mikko (2000-06-07)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin VR-konserniin kuuluvan kohdeyrityksen suorittaman ratojen kunnossapitotoiminnan nykytilannetta ja kehitettiin havaituille ongelmakohdille ratkaisumalleja. Kunnossapidon nykyinen toimintamalli ...
 • Granqvist, Jani (1998-02-11)
  Tutkimuksessa tarkastellaan jätehuoltoalan tämän hetkistä ja tulevaa tilaa Suomessa sekä uusien rautatiekuljetuksiin tukeutuvien hyötyjätteiden kerätys- ja kuljetusjärjestelmien mahdollisuuksia kierätysalalla. Yksi työn ...
 • Kesti, Katri (2006-03-08)
  Liiketoimintaympäristön muutoksen ja kilpailun myötä myös satamalaitoksiin ja satamissa toimiviin yrityksiin kohdistuu paineita toiminnan tehostamiseen. Satamatoiminnassa paineet keskittyvät toimitusketjun hallinnan ...
 • Lahtisalmi, Hanna-Kaisa (2001-12-12)
  Työssä selvitettiin Tampereen seudullisen liikennemallin, TALLI2000, käyttöä joukkoliikenteen suunnittelun apuna. Tavoitteena oli kehittää ja arvioida esimerkkien avulla mallijärjestelmän käyttökelpoisuutta. Alkutilanteessa ...
 • Naatula, Sami (2000-12-13)
  Tämän diplomityön tavoitteena on jaotella ja selvittää Suomen lentoliikenteeseen vaikuttavia kysyntätekijöitä sekä arvioida niiden merkittävyyttä muutostekijöinä. Kysyntätekijöillä tarkoitetaan sellaisia tekijöitä, jotka ...
 • Tomminen, Teija (2003-02-12)
  The accelerating rate of change and the increasing uncertainty in the outcomes of change are evident across the whole business arena of today. This uncertainty is the result of the very complex and often inexplicable ...
 • Liimatainen, Heikki (2007-03-14)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kuljettajien kannustinjärjestelmän soveltuvuutta kuljetusalan yrityksiin ja kehittää kannustinjärjestelmä kohdeyrityksen käyttöön. Tutkimuksessa sovellettiin päätöksentekometodologista ...
 • Kannusmäki, Toni (2006-09-13)
  Diplomityön päätavoitteena oli havainnollistaa Tampereen kaupungin sisäisten kuljetusten rakennetta sekä selvittää kuljetuksiin liittyviä mahdollisia ongelmia kerätyn ajankohtaisen tiedon avulla. Työssä esitetään lisäksi ...
 • Helke, Lauri (2007-03-14)
  Tampereen kaupunkiseudulla on käytössä kaksi erilaista joukkoliikenteen organisointitapaa: Tampereen kaupungin sisällä tilaaja-tuottaja-malli ja Tampereen ympäristökunnissa linjaliikennelupamalli. Tilaaja-tuottaja-mallissa ...
 • Jokipii, Tuomas (1998-12-09)
  Telematiikka-sanalla on kreikankieliset juuret: tele (tele) etuliitteenä tarkoittaa "kaukaa tulevaa", manQanw (manthano) taas "saada tietää". On siis kysymys kaukaa saadusta tiedosta. Tässä työssä on keskitytty nimenomaan ...
 • Halme, Kari (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tieliikenteen telematiikan käyttömahdollisuuksia liikenteen hallinnan ja liikennetiedotuksen apuvälineenä pääteiden uusien poikkileikkausratkaisujen yhteydessä. Tavoitteena on lisäksi ...
 • Kummala, Juuso (1999-12-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää telematiikan suomia mahdollisuuksia ratkaisuina tiepiirin ongelmakohteisiin ja -alueisiin. Työn tarkoitus on samalla toimia oven avaajana telematiikka -käsitteelle sekä telematiikan ...
 • Oksala, Virpi (1998-10-14)
  Työssä selvitettiin yrityksen Kaukoitä-ostoprosessin kehittämistä. Häiriöitä havaittiin ilmaantuvan toimitusajasssa ja yrityskulttuuriin liittyvissä tekijöissä.
 • Airaksinen, Noora (1999-02-10)
  Työssä selvitettiin tieliikenteen ajoneuvokustannusten laskentaperusteet.Laskenta-arvot uudistettiin kyselytutkimuksen avulla kuudelle autolajille:henkilöauto, pakettiauto, kuorma-auto ilman perävaunua, perävaunulla ...