.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Mittaustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Kumpulainen, Pekka (1995)
  Työ kuuluu projektiin, jonka tarkoituksena on kehittää analyysimenetelmiä ja käytännössä toimivia työkaluja otoakustisten emissioiden hyödyntämiseen kuulontutkimuksessa. Otoakustiset emissiot antavat objektiivista, potilaan ...
 • Toivonen, Ari (1987)
  Mikroelektroniikan nopea kehitys on mahdollistanut tietokoneiden käytön merentutkimuksen apuvälineenä jo merellä. Paikallisverkkoja käyttämällä on tullut mahdolliseksi luoda integroituja tieteellisiä järjestelmiä, joissa ...
 • Kari, Veli-Pekka (1983)
  Tarkoituksena oli suunnitella painemittarien tarkastuslaite sekä rakentaa sen prototyyppi. Laitteella tarkastettavat painemittarit ovat tyypiltään pääosin Bourdon kaarimittareita. Laitteen painealueeksi määriteltiin 0...350 ...
 • Mustonen, Harri (1988)
  Työ liittyy Tampereen teknillisen korkeakoulun sekä kahden kohdeyrityksen keskuslaboratorion yhteistyöprojektiin "Monikanavainen signaalianalyysi ja tekoäly". Työn tavoitteena on ollut koota paperin neliömassavaihteluiden ...
 • Ojala, Markku (1981)
  Työssä on toteutettu teräsnauhakelan dimensioiden mittaamiseen ja laskentaan käytettävä järjestelmä. Työn alussa on lyhyesti tarkasteltu dimensioiden määrittämistä kunkin suureen suoralla mittauksella. Samalla on todettu ...
 • Toivonen, Sirpa (1993)
  Työ on osa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen turvallisuustekniikan laboratorion laajempaa käyttöohjeisiin liittyvää tutkimusta. Työssä pyrittiin kehittämään toimintamalli käyttöohjeiden laadintaan ja soveltamaan sitä ...
 • Karhu, Jukka (1981)
  Kallistuva energia ja kiristyvät ympäristön suojelulle asetettavat vaatimukset ovat tehneet putkivuodot entistä ei-toivottavammiksi. Työssä esitetään kirjallisuustutkimuksen perusteella laadittu, mahdollisimman täydellinen ...
 • Kortelainen, Juha (1990)
  Tässä työssä selvitetään eri menetelmiä puunmittaukselle monitoimikoneessa, erityisesti yksioteharvesterin kouraprosessorissa. Työn alussa määritellään mittaukselle asetettavat vaatimukset. Tukin läpimitan ja pituuden ...
 • Koskela, Mikko (1984)
  Työn tavoitteena on ollut kehittää referenssiperiaatteella toimiva kapasitiivinen pinnan korkeusanturi lähinnä nesteiden pinnankorkeuden mittaukseen. Referenssimenetelmällä kompensoidaan mitattavan aineen dielektrisyysvakion ...
 • Loukas, Matti (1993)
  TTKK:n Mittaustekniikan laitoksella on ollut mittaussignaalien analyysiohjelmien kehitykseen liittyviä projekteja. Toteutukset ovat olleet työasemakoneisiin perustuvia. Samaan tehtäväalueeseen tarkoitettujen ohjelmien ...
 • Pollari, Kai (1993)
  Suurmuuntajan valmistuksen kappale- ja tyyppikokeiden loppukokeina eurooppalaiset suurmuuntajatehtaat käyttävät valtaosin standardia IEC-76 "PowerTransformers / Transformateurs de puissance". Tässä diplomityössä luotiin ...
 • Pohjonen, Juha (1992)
  Diplomityöhön liittyen tarkoitus on valmistella, suorittaa ja analysoida venäläisessä SRG-satelliitissa lentävän suomalaisen SIXA-elektroniikkakotelon termisen mallin lämpötilamittaukset. Työhön kuuluu myös ohjelmoida ...
 • Varla, Ari (1986)
  Kehitetään integroidulle äänitaajuusvahvistin/monitiejakosuodinyhdistelmälle tuotannolliset laadunvalvontamittalaitteistot. Tarkastellaan vahvistinten ja kaiuttimien mittaussuureita, minkä pohjalta valitaan loppumittaukseen ...
 • Ahokas, Pekka (1993)
  Elektroniikkatuote on kyettävä monissa sovelluksissa valmistamaan yhä pienempään kokoon. Piiriratkaisujen integrointiaste kasvaa, jolloin pintaliitostekniikka yleistyy. Läpiladottavaan teknologiaan verrattuna pintaliitostekniikka ...
 • Suutarinen, Jari (1991)
  Tämä diplomityö on tehty projektia "Kunnonvalvonnan asiantuntijakeskus". Projektissa on tutkittu keskitetyn valvontajärjestelmän toteutusta voimalaitosten kunnonvalvonnassa. Tässä diplomityössä on kehitetty menetelmiä ...
 • Syrjä, Tomi (1987)
  Työssä tutkittiin mahdollisuuksia käyttää suuri-intensiteettistä ultraääntä paperin formaation parantamiseen. Ajatuksena oli synnyttää ultraäänellä paperimassaan voimakas kavitaatio. Luhistuvat transienttikavitaatiokuplat ...
 • Kivipuro, Maarit (1981)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä alustavaa selvitystä ultraääni-ilmaisun käyttömahdollisuuksista pyörrevanavirtausmittauksessa. Tutkimuksessa rajoituttiin ensisijaisesti ultraäänisäteen amplitudimoduloitumiseen perustuvan ...
 • Suoranta, Risto (1984)
  Työssä suunniteltiin ja toteutettiin VAX 11 -tietokoneelle tarkoitettu usean muuttujan autoregressiiviseen malliin perustuva signaalianalyysiohjelmisto. Ohjelmiston perustana oleva analyysimenetelmä on peräisin Norjan ...
 • Suoranta, Risto (1984)
  Tässä työssä esitellään usean muuttujan autoregressiiviseen malliin (MAR-malli) perustuvan analyysimenetelmän teoriaa sekä luodaan käsitteet ja menetelmät, joiden avulla usean muuttujan autoregressiivista mallia voidaan ...
 • Väätäjä, Heli (1993)
  Diplomityö liittyy Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen tutkimusohjelmaan "Digitaalisen signaalinkäsittelyn tekniikat", johon kuuluvassa projektikokonaisuudessa "Modernin spektrianalyysin menetelmät mittaussignaalien ...