.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Rakennustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Mertanen, Vesa (2009-01-14)
  Rakennusalan oikeudellistuminen laajenee ja syvenee jatkuvasti. Tämä asettaa uusia vaatimuksia alan toimijoille ja johtaa monitieteellistymiseen. Työn tavoitteena on selvittää Rakennustekniikan laitoksen tarjoamaa oikeudellista ...
 • Karvonen, Ville (2008-09-03)
  Hankintojen merkitys on kasvanut tuotannon hankintamäärien ja aliurakoinnin lisääntyessä. Nykyään hankintoja toteutetaan yhä enemmän yhteistyössä aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa. Hankintoja kehittämällä ...
 • Saarinen, Maija (2008-04-09)
  Diplomityö oli esiselvitys radan routimiskäyttäytymistä koskevassa tutkimuskokonaisuudessa. Työn tavoitteena oli selvittää radan alusrakenteessa käytettyjen materiaalien routimisherkkyyttä. Radan rakennekerroksien routimisesta ...
 • Väinölä, Janne (2008-05-07)
  Työn tavoitteena oli suunnitella Raumalla kauppakeskuksen vesikatto- ja räystäsrakenteet sekä paneutua tarekmmin niiden toimintaan. Toisena tavoiteena oli luoda kohdeyritykselle valmiita rakennedetaljeja vesikatto- ja ...
 • Aaltonen, Antti (2010-02-03)
  Projektinjohtorakentamisen osuus kaikesta rakentamisesta on kasvanut viime vuosina merkittävästi, mikä on näkynyt myös monien projektinjohtorakennushankkeiden epäonnistumisena. Projektinjohtorakentamisessa korostuvat ...
 • Prihti, Arttu (2008-12-18)
  Diplomityössä kehitettiin ja vertailtiin pientaloon soveltuvia yläpohjarakenteita. Vertailu suoritettiin kolmella eri rakennemallilla. Yksi malli perustui ruotsalaiseen kattotuoliin, joka on suunniteltu ruotsalaisen ...
 • Perttunen, Jani (2008-08-13)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää, onko kehitteillä olevalle Serta-ohjelmistolle markkinoita ja vastaako ohjelmisto nykytilassaan projektin alussa asetettuja tavoitteita ja tarpeita. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena ...
 • Väätäinen, Jonna (2008-06-04)
  Työn tarkoituksena oli tutkia synteettisten lujiteverkkojen toimintaa kevyen liikenteen väylien vaurioiden korjaamisessa. Lujiteverkkoja käytetään, kun päällystevauriot halutaan korjata ilman kallista ja työlästä massanvaihtoa. ...
 • Puputti, Petri (2008-06-04)
  : Lisääntynyt talotekniikan määrä rakennuksissa on lisännyt myös taloteknisten ja rakennusteknisten töiden yhteensovittamisen tarvetta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää asuin- ja toimitilarakennusten ...
 • Hyvärinen, Teemu (2008-02-06)
  Eurokoodien määrittämät ohjeet palomitoitukseen eivät pyri antamaan yksityiskohtaisia ohjeita, vaan tarkempi tarkastelu jätetään asiantuntevien suunnittelijoiden harkintaan. Palotilassa kuumenevan teräksen lämpötilakehitystä ...
 • Tölli, Mika (2008-08-13)
  Eurokoodi-suunnittelustandardit tulevat korvaamaan Suomen rakentamismääräyskokoelman, kun se poistetaan käytöstä alkuvuodesta 2010. Koenormeja (ENV) voidaan käyttää niin kauan kuin niiden kansalliset sovellusasiakirjat ...
 • Hakanen, Tommi (2008-08-13)
  Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli vertailla dynaamisen ja staattisen koekuormituksen tuloksia. Koekuormitustuloksia verrattiin myös staattisilla kantavuuskaavoilla ja dynaamisilla paalutuskaavoilla laskettuihin ...
 • Hassi, Liisa (2008-09-03)
  Euroopalle yhteiset rakennesuunnittelustandardit, eurokoodit, ovat tulossa käyttöön samalla, kun Suomen Rakentamismääräyskokoelma jätetään pois käytöstä. Väliin mahtuvat vielä esistandardit, jotka ovat olleet eurokoodien ...
 • Noeskoski, Juha (2008-06-04)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tyypillisimmät riskit siltojen korjaushankkeissa sekä siltojen erikoistarkastusmenetelmän ja korjaushankkeen kehittämismahdollisuuksia tilaajan, rakennuttajakonsultin, sillantarkastuksen, ...
 • Mäkeläinen, Sari (2008-03-05)
  Palveluiden tuottaminen työmaalle kuuluu jokaisen urakoitsijan tehtäviin, mutta niiden tuottamisesta voidaan tehdä sopimus erikseen nimetyn urakoitsijan kanssa. Työmaan palveluiden kustannuksia arvioidaan valmiiden kohteiden ...
 • Leivo, Virpi (2009)
  Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennetekniikan laitos on tehnyt vuosina 2007-2009 Opetusministeriön rahoittamana tutkimusta uimahallien laattalattioiden liukkaudesta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää ...
 • Kalliainen, Antti (2008-03-05)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää uusien käsittelyaineiden vaikutusta kosteustilaherkkien tierakennusmateriaalien mekaanisiin ominaisuuksiin. Työn kirjallisuusselvitysosiossa perehdyttiin maamateriaalin käyttäytymiseen ...
 • Piironen, Jarkko; Vinha, Juha (2010)
  Tampereen teknillisellä yliopistolla on tutkittu uudentyyppistä energiatehokasta kuivanapitolämmitystä, joka soveltuu epäjatkuvassa käytössä olevien vapaa-ajan asuntojen lisäksi mahdollisesti mm. maatalous- ja teollisuus ...
 • Seppänen, Risto (2008-12-03)
  Namibia on eteläisen Afrikan kuivin valtio, joka kärsii äärimmäisestä veden niukkuudesta. Maan vesijohtoverkostojen vuodot ja vesihäviöt ovatkin suuri ongelma kunnille sekä taloudellisesti että yleisten vesivarojen vähyyden ...