.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Tietotekniikka, Pori"

Sort by: Order: Results:

 • Kervinen, Eeva (1990)
  Materiaalikustannukset muodostavat huomattavan osan yrityksen kustannuksista. Tietotekniikan nopea kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia yrityksen materiaalihallinnalle. Nykyisin tietojärjestelmien avulla hoidetaan mm. ...
 • Reinikainen, Juha (1991)
  Lahdessa on jo muutaman vuoden ajan keskusteltu koko kaupunginhallintoa kattavan informaatiojärjestelmän toteuttamisesta. Vuoden 1988 Atk-toimintojen rationalisointi- ja kehityssuunnitelmaan se kirjattiin johdon ...
 • Tihveräinen, Erja (1990)
  Tilastotietojen esittäminen graafisesti on havainnollista. Graafisesta esityksestä on helposti nähtävissä suurimmat ja pienimmät arvot ja eri arvoja voi vertailla keskenään. Graafiseen esitykseen pätee hyvin sanonta "kuva ...
 • Riikonen, Martti (1990)
  Tämä diplomityö on tehty osana Ilmavoimien uusien hävittäjäkoneiden vaatimien koulutus ja vianetsintämenetelmien selvitystä. Lentokonejärjestelmien monimutkaistuminen siirryttäessä seuraavaan hävittäjäsukupolveen tulee ...
 • Tyni, Tapio (1992)
  Hissijärjestelmässä hissin oven ohjaus on tärkeää koko järjestelmän toiminnan optimoimiseksi. Oven toiminta vaikuttaa suoraan hissijärjestelmän kuljetuskapasiteettiin, matkustajien odotusaikoihin sekä matkustajien kokemaan ...
 • Nummelin, Tero (1992)
  Työn tavoitteena on tutkia kohdeyrityksen materiaali-ja tuotannonohjausjärjestelmän nykytila. Järjestelmästä on laadittu kuvaus ja analysoitu osajärjestelmien toimintaa. Uuden järjestelmän kehittämisen perusteeksi on ...
 • Pehkonen, Jukka (1993)
  Työssä on selvitetty ohjelmistotyötä, laadunvarmistusta ja erästä sen osaa, kooditarkastusta. Tavoitteena oli selvittää koodin tarkastuksen käyttöönoton mahdollisuus ja kannattavuus kohdeyrityksen testaustekniikka-osastolla. ...
 • Valtonen, Mikael (1992)
  OPLA-projekti on osa kohdeyrityksen toiminnan tuottavuusprojektia. OPLA paneutuu operatiiviseen laskentaan ja toimintatapaan. Hanke jakaantuu määrittely- ja toteutusprojektiin. Tämän tutkimuksen kohteena on tietojärjestelmän ...
 • Mikkonen, Ilkka (1992)
  Potkurilaite on laivoissa käytettävä yhdistetty propulsio- ja ohjailulaite. Potkurilaitteen valinta perinteisen järjestelmän sijasta vaikuttaa sekä laivan yleisjärjestelyyn että sen käyttöominaisuuksiin. Potkurilaitteen ...
 • Varkoi, Timo (1989)
  Diplomityön tarkoituksena oli selvittää kohdeyrityksen tietovirrat, sähköisen tiedonsiirron käyttömahdollisuudet ja määritellä yritykselle käyttökelpoinen toteutustapa. Työhön liittyen yrityksen avainhenkilöitä pyydettiin ...
 • Taipale, Antti (1990)
  Tietotekniikka sovelletaan yhä lisääntyvässä määrin eri organisaatioiden välisten toimintojen ja tietovirtojen ohjaamiseen. Tiedonvaihtoa tukevien yleiskäyttöisten ohjelmistojen kehittäminen on tullut mahdolliseksi sekä ...
 • Väisänen, Ilkka (1990)
  Verkottuneen yhteiskunnan eri osien ja kerrosten välinen materiaali- ja tietovirtojen siirron joustava ja taloudellinen ohjaus asettavat uusia vaatimuksia organisaatioiden väliselle tietojenvaihdolle. Gloabaalisen tiedonvaihdon ...
 • Valli-Jaakola, Irmeli (1992)
  LIMS-järjestelmien (Laboratory Information Management Systems) avulla pystytään yleisesti lisäämään laboratorioiden kustannustehokkuutta, suorituskykyä sekä palvelevuutta. Samalla pystytään myös vastaamaan paremmin erilaisiin ...
 • Vuoksio, Veikko (1989)
  Tämä työ käsittelee paloittelun kehittämistä. Työssä on tutustuttu nykyisten paloittelusahojen rakenteisiin, automatisoinnin tasoon ja kartoitettu esiintyneitä vikatilanteita. Samoin työhön kuului tutkia yleisimmät ...
 • Hostikka, Timo (1989)
  Tämä diplomityö on tehty osana palasahauksen kehitysprojektia. Lähtökohtana on ollut näkemys palasahauksen merkityksestä osana ohutlevytehtaan jalostustoimintaa. Jalostusasteen kohottaminen ja toiminnan tehokkuuden ...
 • Laakkonen, Tuomo (1992)
  Teknillisen korkeakoulun Lahden toimintakeskukselle tietotekniikan hyödyntäminen on oleellinen osa toimintaa. Yrityksille tapahtuvaan palvelutoimintaan sisältyy suoraan ja välillisesti tietotekniikkapalveluja sekä ...
 • Mustaniemi, Jouni (1992)
  Työn tarkoituksena on selvittää prosessikoneiden valmistukseen erikoistuneen keskiraskaan alihankinta konepajan tuotesuunnitteluryhmän ajankäyttö ja esittää kehittämistoimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Tuotesuunnittelun ...
 • Valli-Jaakola, Pekka (1993)
  Toimivan tehtaan siirto ja uudelleen käyttöönotto erilaiseen sijoituspaikkaan asettaa suuret vaatimukset projektille. Toteutuksen onnistumista voidaan mitata saavutetulla tuotannon toiminnan laadulla. Projektin hallitsemiseksi ...
 • Tenhunen, Pauli (1990)
  Rakennushankkeen tehokas läpivienti edellyttää erittäin suurten tietomäärien hallintaa. Rakennusalalla on kuitenkin kokonaisvaltainen tiedonhallinta ollut puutteellista. Voimakkaasti kehittyvä tietokantapohjainen tiedonhallinta ...
 • Sipilä, Eeva (1991)
  Työterveyshuoltotoiminnan lakisääteisyydestä huolimatta se ei ole tuottanut toivottuja tuloksia. Etenkin rakennusala on koettu ongelmalliseksi. Työn suorituspaikat vaihtelevat ja työolosuhteisiin vaikuttavat tekijät muuttuvat ...