.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Tietotekniikka, Pori"

Sort by: Order: Results:

 • Mäkinen, Timo (1991)
  Ohjelmistoalan laatu- ja tuottavuustaso verrattuna muihin toimialoihin on heikko. Koko tietotekniikka-alan kasvu on taantunut. Kustannusten karsiminen ja laadun parantaminen on alan yritysten elinehto. Eräässä suomalaisessa ...
 • Niemikaija, Raimo (1992)
  Matkapuhelinjärjestelmissä joudutaan tallentamaan ja ylläpitämään paljon tietoa jokaista matkapuhelintilaajaa kohti. Tiedon käsiteltävyys ja kasvavien tilaajamäärien käsittely asettavat tiukat suoritusaikavaatimukset sekä ...
 • Harjumäki, Jarmo (1993)
  Yritysten pysyvä pyrkimys laadukkaaseen, joustavaan ja tehokkaaseen tuotantoon on jatkuvasti lisännyt robottien käyttöä. Samalla on lisääntynyt robotteja tukevien anturointien tarve. Työn tarkoituksena oli tutkia perinteisten ...
 • Hämäläinen, Raimo (1992)
  Kohdeyrityksessä on käytetty NAPA-ohjelmistoa projektien alkusuunnittelussa ja lopullisten luovutusaineistojen tekemisessä. Ohjelmisto on tyypillinen erikoisalan asiantuntijan työkalu, joka perustuu pääasiallisesti ...
 • Tapio, Jarmo (1992)
  Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, mitä mahdollisuuksia sähkösuunnittelun tietojärjestelmää rakentavalla yrityksellä on käytettävissään. Työssä tehdään laaja-alainen kirjallisuustutkimus, jossa perehdytään ...
 • Kuosa, Kari (1992)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tietokoneavusteiseen suunnitteluympäristöön siirtymisen taustoja ja vaatimuksia, joita siirtyminen asettaa ihmiselle ja toimintaympäristölle. Toisaalta tarkoituksena on ollut ...
 • Koota, Tapio (1991)
  Nykyaikaisessa laivanrakentamisessa pyritään asentamaan mahdollisimman paljon varusteita ja putkistoja jo osalohkon ja lohkon koontavaiheessa. Telakoiden tavoitteena on lyhentää laivan rakentamiseen tarvittavaa aikaa ...
 • Tyynelä, Pentti (1990)
  Tutkielmassa kuvataan ja analysoidaan toimintatutkimusprojektia, jonka tarkoituksena on määritellä tietojärjestelmä kohteena olevaan toimistoon lähtökohtana käyttäjä. Näkökulma on sosiotekninen ja työ on toteutettu ...
 • Laurila, Orvo (1992)
  Tällä hetkellä yritysten johtaminen sekä päätöksenteko joudutaan tekemään nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä erittäin runsaan ja monitahoisen tiedon varassa. Ohjelmistotoimittajien tarjoamat johdon tietojärjestelmät ...
 • Haapamäki, Martti (1989)
  Liikeyritysten johdolle suunnatut tietojärjestelmät ovat yleistyneet ja monipuolistuneet tietotekniikan laite- ja ohjelmistotekniikan kehityksen myötä. Voimayhtiösektorilla johdolle suunnattuja raportointijärjestelmiä ei ...
 • Miettinen, Veikko (1993)
  Tierakenteen kestävyyden ennustamiseksi on olemassa erilaisia kokemusperäisiä ja analyyttisiä malleja. Viime aikoina ovat yleistyneet analyyttiset eli tierakenteen kriittisiin jännityksiin ja muodonmuutoksiin perustuvat ...
 • Lamberg, Juha (1991)
  Työn tavoitteena oli selvittää tehdaspalveluun liittyvien materiaalitoimintojen nykytila mukaan lukien tietojärjestelmä sekä laatia ehdotus toimintojen kehittämiseksi. Materiaalin ohjauksesta ja varastoinnista esitetään ...
 • Ruohonen, Raimo (1992)
  Työn tarkoituksena oli selvittää insinööritoimistotyyppisen kohdeyrityksen tietojenkäsittelyn nykytila ja laatia konkreettinen tietojenkäsittelyn kehittämissuunnitelma neljäksi vuodeksi eteenpäin, vuoteen 1995 asti. ...
 • Stranius, Heikki (1992)
  Pohjoismaat ovat olleet tiennäyttäjinä useissa vammaisten apuvälineiden käyttöön liittyvissä asioissa. Myös tietokoneavusteisia apuvälineitä käytetään jo melko tehokkaasti eri vammaisryhmissä, ja niiden uusia sovellusmah ...
 • Tuomaala, Heikki (1991)
  Tässä diplomityössä on tutkittu Valtion takuukeskuksen tietoliikenteen nykytilannetta ja mahdollisuuksia sen kehittämiseksi. Lähtökohtana on Takuukeskuksessa tehty automaattisen tietojenkäsittelyn kokonaistutkimusprojekti, ...
 • Koivisto, Markku (1993)
  Kehitystyön tarkoituksena oli yrityksen maailmanlaajuisesti markkinoidun pystyvalutuotantolinjan kilpailukyvyn kasvattaminen. Kehityskohteena oli järjestelmä, jolla kyetään suorittamaan prosessin diagnostiikkaa asiakkaalle ...
 • Kari, Olli-Pekka (1993)
  Kiristyvä kilpailu markkinoilla, etenkin autoteollisuudessa, vaatii yritykseltä jatkuvaa kehittymistä. Kilpailukyvyn säilyttäminen ja sen edelleen parantaminen edellyttää yrityksen kaikilta prosesseilta tehokasta toimintaa. ...
 • Kolehmainen, Kauko (1993)
  Tietotekniikan merkitys organisaatioille on jatkuvasti kasvanut. Riippuvuus tietotekniikasta johtaa tietoturvallisuuden merkityksen kasvuun. Paikallisverkko on yleistynyt tietojenkäsittely-ympäristönä. Paikallisverkon ...
 • Alarotu, Antti (1991)
  Euroopan yhdentyminen ja sen myötä kiristyvä kansainvälinen kilpailu sekä kotimaassa tapahtuvat nopeat talouden suhdannevaihtelut edellyttävät yrityksiltä tehokkaita toimenpiteitä kilpailuedun saavuttamiseksi. Yritysstrategian, ...
 • Vänskä, Antero (1992)
  Muutokset yritysympäristössä ovat aiheuttaneet nopeasti kasvavan välillisten kustannusten massan. Välittömien kustannusten osuus syntyneistä kokonaiskustannuksista on vastaavasti pienentynyt. Perinteisen kustannuslaskennan ...