.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Tuotantotekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Miettinen, Veli-Matti (1990)
  Työn tavoitteena oli suunnitella tehtaalle hankitun joustavasti automatisoidun valmistusjärjestelmän (FMS) ohjaus ja toiminta käyttäjätasolla. FMS:n rakenne ja layout sekä sen ohjausjärjestelmä oli määritelty ennen työn ...
 • Peltonen, Kalle (2002-01-16)
  Työ on tehty kohdeyrityksen tehtaan komponenttivalmistusosastolle menetelmien ja menetelmäsuunnittelun kehittämiseksi koneistuskeskuksilla. Koneistuskeskuksia on seitsemän, joista viisi on liitettynä kahteen eri FM-järjestelmään. ...
 • Salminen, Kai (1990)
  Tämä työ on tehty osana tutkimusprojektia "Työvälineiden hallinta CIM-ympäristössä". Työssä on selvitetty joustavien valmistusjärjestelmien asettamat vaatimukset työkalujärjestelmälle sekä suunniteltu sorvauksen ...
 • Aalto, Juha (2008-04-09)
  Tuottavuuden parantaminen on yksi yrityksen keskeisistä tavoitteista. Tuottavuutta voidaan parantaa paitsi kone- ja laiteinvestoinneilla myös toimintatapoja ja -malleja kehittämällä. Yksi tuotannollista toimintaa harjoittavan ...
 • Becker, Otto (2010-06-02)
  Monen muun tuotekehitystoimintaa harjoittavan kansainvälisen yrityksen tapaan Valmet Automotiven haasteena on rinnakkaissuunnittelun organisointi maantieteellisesti hajautetussa tuotantoverkostossa. Erityisiä rinnakkaiss ...
 • Lautamäki, Tuomo (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin hakkuutähdepaalainta ja sen ympärillä toimivaa prosessia, sen ongelmia ja niiden kehitysmahdollisuuksia. Aloitin työni tutustumalla yleisesti energiapuun käyttöön ja tämän jälkeen pureuduttiin itse ...
 • Ojanperä, Mikko (2008-06-04)
  : Tuotantomäärien kasvattaminen ja kilpailukyvyn parantaminen vaativat yritykseltä investointeja toiminnan jatkumisen varmistamiseksi. Parhaillaan kohdeyritys tekee mittavia investointeja tehostaakseen hammaspyörä- ja ...
 • Himanen, Jussi (2007-04-18)
  Diplomityön tavoitteena oli kerätä hammaspyörien valmistukseen liittyvää tietoa kohdeyrityksen tarpeisiin käyttämällä hyväksi alan kirjallisuutta ja kokoamalla tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi, joka antaisi kuvan hammaspyörien ...
 • Mähönen, Jani (2000-04-12)
  Työn päätavoitteena oli selvittää leiriöhammaspyörien valmistuksen laatutasoa, siinä ilmeneviä ongelmia, niiden merkitystä ja aiheuttajia. Lisäksi tavoitteena oli kehittää parannuskeinoja havaittujen ongelmien vähentämiseksi.
 • Koivisto, Kari (1997-01-22)
  Tavoitteena on löytää haponkestävien virtauspintojen mittauksissakorrelaatio perinteisen pinnankarheusmittarin ja uuden laser-mittalaitteenvälille. Tutkimuskohteena on myös elektrolyyttisen kiillotuksen aiheuttamamuutos ...
 • Rantanen, Elina (2008-04-09)
  : Diplomityössä keskityttiin kehittämään valmisvarastoon perustuva tuotannonohjaus kohdeyrityksen tuotantoon. Päätavoitteiksi asetettiin osavalmistuksen sekä harjastuksen ohjaaminen valmisvarastoon perustuen. Tämä edellytti ...
 • Heikkilä, Jouni (2006-04-12)
  Säilyttääkseen kilpailukykynsä nykyisillä markkinoilla, on yritysten jatkuvasti kehitettävä toimintaansa. Tuottavuuden parantamiseen pyritään prosesseja ja toimintatapoja kehittämällä. Kehitettäessä yrityksen sisäisiä ...
 • Pietikäinen, Ville (2000-12-13)
  Tavoitteena oli kuvata kohdeyrityksen EcoDisc - hissimoottoreiden kokoonpanoprosessi, selvittää kokoonpanolinjan ongelmat sekä tehdä tuotantolinjan joustavuusanalyysi MaxiMOST -ajanmääritysmenetelmän avulla. Ongelmien ...
 • Hakola, Mikko (1995-01-18)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen suunnitelman uuden putkielementtihaihduttimen tuotantojärjestelmä. Putkielementtihaihdutin koostuu lämpöpintaputkista ja vaipasta. Haihduttimella haihdutetaan mustalipeää ...
 • Tuomi, Olli-Pekka (2006-11-08)
  Diplomityö käsittelee hitsausalan aikuiskoulutuksessa käytettävän hitsauksen laatujärjestelmän kehittämistä palvelemaan paremmin kansainvälisten hitsausalan opetussuunnitelmien mukaan järjestettävää koulutusta. Tutkittava ...
 • Seppälä, Sakari (2007-12-12)
  Työn teoriaosassa esitellään robottihitsauksen ohjelmointia ja laadunvarmistusta, käsitellään myös robottihitsauksen edellytyksiä ja suunnittelun vaatimuksia, kuten tuotesuunnittelua, osanvalmistusta ja hitsausrobotin ...
 • Vuola, Asser (2006-01-18)
  Elektroniikkatuotanto on saavuttanut merkittävän aseman nyky-yhteiskunnassa. lntegroitujen piirien (IC) tuotannosta on tullut keskeinen ala koko elektroniikkateollisuudessa. IC-tuotannon haasteet nykyisillä menetelmillä ...
 • Ahlqvist, Mika (2002-01-16)
  Työn aihe, IEEE 1394 suorituskykyisenä liikkeenohjausväylänä robotisoidussa kokoonpanossa, liittyi läheisesti Tuotantotekniikan laitoksella olleen projektin yhteen t yöpakettiin, jossa tutkitaan suorituskykyisen ja ...
 • Helin, Marianna (1996-03-20)
  Työssä käsitellään ikkunoiden toimitusten kehittämistä, tavoitteenaoli järkeistää koko asiakasohjautuvasti ikkunoita valmistavan yrityksentoimitusprosessi.
 • Niskasaari, Paula (2006-05-10)
  AB3:Tietovirtojen hallinnasta on tullut yksi keskeinen tekijä kilpailukyvyn säilyttämisessä. Erityisen tärkeää se on joustavassa pienerätuotannossa, jossa eräkoot ovat pieniä ja erien ominaisuudet vaihtelevat paljon. ...