.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Department "Turvallisuustekniikan laitos"

Sort by: Order: Results:

 • Höök, Tuula (1999-03-10)
  Työssä on arvioitiin HETOP-koulutusprojektin toteutusta tavoitteisiin ja osallistujapalautteeseen perustuen ja esitettiin kehittämisehdotuksia. Lisäksi tutkittiin suunnittelumalleja sekä suunnittelijan ja koulutuksen ...
 • Nurmi, Miia (1999-06-09)
  Selvitys diplomityönä laaditusta pk-alihankintayrityksille soveltuvasta toiminnan laadun työkirjasta ja sitä varten vaaditusta pohjatyöstä. Työ käsittelee yritysten toiminnan laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmia. /Kir10
 • Vainio, Auli (1992)
  Paineastioihin liittyvät määräykset muuttuvat Euroopan yhdentymisen myötä. Muutoksessa luovutaan nykyisestä lupamenettelystä ja siirrytään tarkastamaan suurempia kokonaisuuksia. Paineastian valmistaja voi hyväksyttää ...
 • Hämäläinen, Päivi Johanna (1993)
  Uusien työsuojeluongelmien, kuten ammattitautien, ilmaantuminen perinteisen työtapaturman rinnalle on vaikuttanut työsuojelupiirien toiminnan uuteen suuntaamiseen. Uudenmaan työsuojelupiirissä luotiin vuonna 1990 ...
 • Ojala, Jaana (2004-05-12)
  Tavoitteena oli luoda toimintatavat turvallisuusasioiden kehittämiseen kohdeyrityksessä. Yrityksen rakenteilla olevaa varastolaajennusta ja tuotannon aluetta käytettiin hyväksi, kun arvioitiin mahdollisia trukki- ja ...
 • Toivonen, Arto (1997-12-10)
  Työ sisältää rakenteilla olevan keskiterminaalin lähtöselvitystiskien sekäulkomaanterminaalin porttitiskien ergonomisen suunnittelun.Tutkimusmenetelminä ovat virkailijakysely, videoanalyysi sekä työpaikanergonomista ...
 • Snellman, Emmi (2007-09-12)
  Osa vaarallisia kemikaaleja käsittelevistä tuotantolaitoksista on velvollisia laatimaan toiminnastaan turvallisuusselvityksen. Turvallisuusselvitys on kirjallinen asiakirja, jonka avulla toiminnanharjoittaja osoittaa ...
 • Jurvanen, Kari (2002-04-10)
  Levysepillä, koneistajilla, hitsaajilla, koneenasentajilla ja koneenkorjaajilla tapahtuu työtapaturmia selvästi enemmän kuin muilla teollisuuden ammattiryhmillä. Tutkimuksessa selvitettiin vakuutusyhtiöille tehtyjen ...
 • Falaschetti, Marco (2001-04-11)
  The main objective of the study was to synthesize the requirements from Safety, Health and Environmental (SHE) standards in a unique model of management. Such model should help to interpret the management of these three ...
 • Palvalin, Sirkku (2000-08-23)
  Tavoitteena oli Suomessa työskentelevien kohdeyrityksen nosturiasentajien työturvallisuuden kartoittaminen. Tutkimuksessa on selvitetty, miten nosturiasentajat kokevat työolonsa työturvallisuuden kannalta ja kartoitettu ...
 • Niemelä, Janne (2007-09-12)
  Tuoteturvallisuusanalyysi muodostaa perustan tuoteturvallisuuden hallinnalle. Siihen liittyvän vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin tulisi sisältyä myös tuotesuunnitteluun. Lainsäädännössä on määritelty kuluttajatuotteilta ...
 • Anttila, Tuomo (2006-02-08)
  Yritysten kannalta relevanttien patenttien määrän kasvu lisää patentinloukkausriskin suuruutta samoin se lisää lisää myös niiden valvontaan, kuten kilpailijoiden patenttien seurantaan liittyviä haasteita.Työn tavoitteena ...
 • Pajunen, Jarno (1999-08-18)
  Tutkimus keskittyy tapaturmien analysointiin, asennekyselyyn putoamissuojainten käytöstä ja markkinoilla olevien putoamissuojainten arviointiin.Tapaturma-analyysit osoittavat telinerakentamisen olleen puutteellista eikä ...
 • Railo, Minna (1996-12-11)
  AB3:Tämän työn tarkoituksena oli kehittää työväline organisaatioille, jotta ne voisivat itse tunnistaa ja arvioida tietoihinsa kohdistuvia riskejä. Tämän lisäksi tavoitteena oli tarjota selittävä ja neuvoa antava osa, joka ...
 • Lehto, Taru (2000-08-23)
  Riskien arviointi-tietokoneohjelma, Riski-Arvi, kehitettiin sosiaali ja terveysministerön tilauksesta ja se perustuu Riskien arviointi työpaikalla-työkirjassa esitettyyn riskien arviointimenetelmään. Tämän työn päätavoitteena ...
 • Luoto, Matti (2006-01-18)
  Laki velvoittaa työnantajaa tekemään tai teettämään vaarojen tunnistuksen. Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tutkimuksen ...
 • Kivimäki, Tuuli (2001-03-14)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun turvallisuustekniikan laitokselle osana Suomen Akatemian rahoittamaa projektia Riskien arviointi, turvallisuus ja turvallisuustoiminnan laatu. Diplomityön tavoitteena ...
 • Kiiskinen, Mika (1993)
  Väestönsuojelusuunnitelma on osa sairaalan valmiussuunnitelmaa, jolla pyritään varmistamaan sairaalan mahdollisimman häiriötön toiminta myös poikkeusolosuhteissa. Väestönsuojelusuunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi ...
 • Tamminen, Anna (1996-09-18)
  Sähköpaloissa saa Suomessa tilastojen mukaan vuosittain surmansa enemmänihmisiä kuin sähköiskun seurauksena. Työn tavoitteena oli tuottaa uuttatietoa sähkön aiheuttamista palovahingoista päätöksenteon pohjaksi. Työssäkartoitettiin ...
 • Piiparinen, Pauli (2000-08-23)
  Diplomityön tavoitteena on luoda malli kohdeyrityksen turvallisuustoiminnan kehittämiselle. Päähuomio on johtamisjärjestelyissä, erityisesti organisaatiorakenteissa. Työssä otetaan huomioon kaikki yritysturvallisuuden ...