.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Levola, Marko (1999-01-13)
  Työssä tarkastellaan liimapuisia ristikkovaihtoehtoja suuren jalkapallohallin yläpohjan rakenteiksi. Tavoitteena oli löytää edullisin liimapuinen kattoristikko sekä jäykistysrakenteet tyypilliselle sylinterikuoren muotoiselle ...
 • Vehmas, Juha (1990)
  Huono vedenläpäisevyys on jalkapallokenttiemme yleisin ongelma. Syynä on se, että kenttänurmen kasvukerros sisältää nykyisin liikaa hienoa ainesta. Kasvualustan vesipitoisuus on korkea ja huokoisuus pieni. Hidas kevätkasvu, ...
 • Heikkola, Vesa (1995-04-05)
  Kilpailun vapautuminen ja uusien operaattoreiden mukaantulo Japanin puhelumarkkinoille on johtanut siihen, että myös kiinteään puhelinverkkoon hankitaan keskuksia yhä useammilta laitetoimittajilta. Uusien keskusten toimittajat ...
 • Pitkänen, Piia (1998-11-11)
  Tavoitteena oli selvittää, voidaanko käyttää jatkuvakuitulujitettuaprepegiä lujitteena rotaatiovalussa. Työssä valmistettiin lujitteenakäytetty prepeg lasikuidusta ja kestomuovista.
 • Peltonen, Petri (1990)
  Diplomityössä tutkittiin jatkuvan kuitulajitteen impregnointia kestomuovimatriisilla. Raaka-aineiksi valittiin muovikomposiittiteknologiassa käytetyin lujitemateriaali, lasikuitu, sekä matriisimuoviksi massamuovi, polypropeeni. ...
 • Myllyviita, Sami (1992)
  Tämä diplomityö on tehty osana pohjoismaista SLENDER PRECASTSTRUCTURES-projektia. Diplomityössä on tutkittu pilareiden ohi viedyn kentässä jatketun jatkuvan palkin toimintaa. Työssä on esitelty erilaisia liitosten ...
 • Iltanen, Lasse (2010-05-05)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia jatkuvan palvelun kehittämistä globaalissa toimintaympäristössä. Työn toimeksiantajana toimii kansainvälisesti toimiva ICT-alan palveluyritys. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ...
 • Vastamäki, Pasi (2006-10-11)
  Työn päätavoitteena oli muodostaa toimenpidesuunnitelma siitä, kuinka jatkuvan parantamisen järjestelmä tulisi kehittää kohdeyrityksen rakennushelatehtaaseen. Työssä luodaan teoreettinen viitekehys, joka koostuu Lean ...
 • Vaskikari, Timo (1983)
  Diplomityön aluksi suoritettiin tietopankkihakuja maailmalla toteutettujen jatkuvatoimisten bitumipuhallusreaktoreiden toiminnan ja säädön selvittämiseksi. Julkaistuja artikkeleita oli hyvin vähän tarjolla, eniten tietoa ...
 • Leinonen, Anna Pauliina (1999-12-08)
  Diplomityö liittyy mekaanisen massan valmistukseen käytettävän jatkuvatoimisen hiomakoneen tuotekehitysprojektiin.Työssä vertailtiin kolmea koekoneelle toteutettua puunsyöttösekvenssiä ja neljää kuormitussäätöä. Tavoitteena ...
 • Kiuru, Esko (1993)
  Jatkuvatoimisella laivanpurkaimella puretaan hiiltä ja muita materiaaleja laivasta. Materiaali siirtyy laivasta purkaimen avulla kenttäkuljettimelle ja edelleen välivarastoon. Laivanpurkaimen valmistus tapahtuu jo kotimaassa ...
 • Mäenpää, Hannu (1993)
  Tässä diplomityössä keskityttiin tutkimaan yhden valmistajan purkaimen soveltuvuutta rautamalmin käsittelyyn. Muiden valmistajien mekaaniset purkaimet esitellään vain lyhyesti. Työn alkuosaan liittyi myös kirjallisuustutkimuksen ...
 • Laaksonen, Keijo (1993)
  Jatkuvatoimisen laivanpurkaimen kysynnän lisääntyessä syntyi tarve laitteen standardoinnille. Standardointi tehdään käyttäen apuna aiemmin toimitettujen jatkuvatoimisten laivanpurkainten suunnitteluaineistoa. Jatkuvatoiminen ...
 • Ahlgren, Pentti (1983)
  Tässä työssä suunniteltu säiliövaa'an ohjausyksikkö ohjaa nestemäisten ja pulverimaisten aineiden vastaanottoa, annosteluaja lähetystä.Tärkeimmät annostukselle asetettavat vaatimukset ovat sen nopeus ja tarkkuus. Tehokas ...
 • Puranen, Timo (1997-10-15)
  Tavoitteena on kehittää jatkuvatoimiselle sellunkeittimellehäiriöntunnistusjärjestelmä. Prosessin häiriötön toiminta ontaloudellisesti tärkeää. Prosessi on häiriötilaan jouduttuaan vaikeastihallittavissa. Työssä tutkitaan ...
 • Saarenmaa, Tero (2004-05-12)
  Metalliteollisuuden tuotantolinjat ovat sähkömoottorikäytöille erityisen vaativa sovelluskohde, koska tuotantolinjojen ratanopeudet ovat liikuteltaviin massoihin nähden suuria. Ratanopeuden nopeiden muutostilanteiden ...
 • Korpela, Marianne (2000-06-07)
  Tässä diplomityössä on tutkittu Javan soveltuvuutta reaaliaikajärjestelmien toteutuskieleksi. Puhtaasti olioperustaisena kielenä Java mahdollistaa ohjelmiston kunnollisen modularisoinnin ja johtaa siten helpommin ymmärrettävään, ...
 • Heittola, Tero (2006-01-18)
  Yritysten tietojärjestelmät halutaan yhä useammin integroida käyttämään toisiaan ja erilaisia palveluja. Uusissa ohjelmistotuotteissa voidaan ottaa huomioon tällainen ilmiö määrittämällä niihin erilaisia adapterirajapintoja, ...
 • Ilkka, Teemu (2002-03-13)
  WWW-sovelluskehityksessä täytyy ottaa huomioon sovellusalustan erityispiirteet, joita ovat WWW-sovellusten käyttämän HTTP-protokollan tilattomuus sekä HTML-kielen aiheuttamat rajoitteet. Ne tuovat erityisongelmia verrattuna ...
 • Kesti, Aku (2003-04-09)
  Java-virtuaalikoneille asetetut vaatimukset ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina. Samalla, kun sovelluskohtaiset käyttäjämäärät lisäntyvät, on virtuaalikoneiden suorituskyky joutunut uudenlaisten haasteiden eteen. ...