.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Flyktman, Tiina (1999-09-08)
  Tavoitteena on extranet-perustaisen tukipalvelujärjestelmän toteuttaminen kansainvälisen yrityksen jälleenmyyjille.
 • Niskala, Inkeri (1982)
  Maauimala on keskeinen paikka Jämsän keskustassa. Koulut ovat lähellä ja yleensä hyvät yhteydet ympäristöön. Siksi uimahalli päätettiin sijoittaa maauimalan yhteyteen. Uimahalliin päästään autolla Lukkoilantien kautta. ...
 • Ranua, Risto (2014-12-03)
  Suomen rakentamismääräyskokoelmassa kaikkia jänteitä pidettiin korroosioherkkinä materiaaleina, mikä asetti tiukennettuja vaatimuksia jännebetonirakenteille. Tiukennettujen vaatimuksien täyttäminen edellytti usein suuria ...
 • Turunen, Timo (1985)
  Tutkimuksessa tarkastellaan tekn.lis. Ralf Lindbergin ideoimaa laskentamallia jännebetonirakenteen pitkäaikaismuodonmuutosten laskemiseksi. Menetelmää sovelletaan erityisesti tartuntajännebetonirakenteisiin. Laskentamallin ...
 • Virtanen, Jukka (1994)
  Nykyiset sähkömagneettisten kenttien mallintamiseen soveltuvat ohjelmistot antavat hyvän kuvan mallinnettavista kentistä, mikäli malli on oikein rakennettu, käytettävä elementtiverkkoon tarpeeksi tiheä ja tämän lisäksi ...
 • Leppänen, Tuomas (1998-12-09)
  Työssä tutkittiin piigermaniumin (SiGe) käyttöä jänniteohjatun oskillaattorin(VCO) transistoreissa mikroaaltoalueen loppuppäähän sijoittuvilla GHz:n taajuuksilla. Kokeellisessa osassa suunniteltiin kaksi 5GHz:n VCO:ia. ...
 • Knihtinen, Anna-Mari (2006-11-20)
  Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää jännitettyjen betonipilareiden kantavuutta. Pitkäaikaiskestävyyttä ei ole tutkittu. Työ on tehty kirjallisuustutkimuksena. Työssä on käsitelty eri menetelmiä jännebetonipilareiden ...
 • Marttila, Ulla (2008-09-03)
  Jännitetty betonirakenne on rakenne, johon on tarkoituksella aikaansaatu puristusjännitystila, jonka ansiosta rakenne pysyy pääosin puristettuna, halkeilemattomana ja taipumattomana ulkoisen kuormituksen vaikuttaessa. ...
 • Harmaajärvi, Reijo (1982)
  Tässä työssä on selvitetty esijännitetyn graniittipalapalkin rakennetta ja lujuusominaisuuksia. Tutkittavana on ollut neljä rakenteeltaan erilaista palkkia. Tässä työssä on esitetty palkkimateriaalien lujuuskokeiden tulokset ...
 • Routimo, Mikko (2002-02-13)
  Tavoitteena oli valita simulointien perusteella aktiivisuotimelle sopiva, mikrokontrollerilla toteutettava reaaliaikainen säätöjärjestelmä, tähän perustuen rakentaa jännitevälipiirillisen aktiivisuodattimen prototyyppi ...
 • Hernesniemi, Jussi (2002-04-10)
  Työssä tutkittiin sähkömoottorikäytön jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan hyötysuhdetta. Työssä tarkasteltavana oli EBB:n valmistama ACS-604-260-6 -taajuusmuuttaja, jonka nimelinen syöttöjännite on 690 V ja näennäisteho ...
 • Järvinen, Eerik Johannes (2014-12-03)
  Suuri osa Suomen rataverkosta on sähköistettyä rataa. Työskenneltäessä sähköistetyllä radalla on noudatettava turvaohjeita, jotka koskevat esimerkiksi vähimmäistyöskentelyetäisyyksiä jännitteisistä osista ja maadoituksien ...
 • Saarinen, Miikka (1993)
  Taajuusmuuttajien kehittyessä jännitteiden pulssimuodot ovat muuttuneet ja kytkentätaajuudet nousseet. Nopeisiin ilmiöihin liittyy erilaisia värähtelyjä ja ylijännitteitä. Työssä on tarkasteltu SAMIMEGASTAR-taajuusmuuttajakäytön ...
 • Länsivaara, Tim (1992)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää ja testata Tampereen teknillisen korkeakoulun Geotekniikan laitoksella rakennettua jännityspolkuohjaukseen soveltuvaa kolmiaksiaalilaitetta. Taustaksi aiheeseen esitetään kirjallisuusselvityksen ...
 • Aalto, Risto (1992)
  Tutkimuksen päätavoitteena on ollut luoda teoriapohjaltaan perusteltu menetelmä rakennusten energiataloudellisten valintojen suorittamiseksi siten, että valintojen keskinäiset riippuvuudet ja oleelliset valintaan vaikuttavat ...
 • Järvenpää, Markku (1983)
  Lisättäessä paperitehtaan toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä pyrittäessä entistä parempaan asiakaspalveluun kohdistuu mielenkiinto yhä enemmän toiminnan operatiivisen tason hallintaan ja eri osa-alueiden ...
 • Sohn, Anna-Maija (2008-04-09)
  Muutaman viime vuosikymmenen ajan yksi tärkeimmistä kaupunkisuunnitteluteemoista on liittynyt ranta-alueisiin. Diplomityö käsitteli vesistön läheisyyttä maisemallisena, kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena elementtinä. ...
 • Konola, Antti (2000-09-13)
  Diplomityön tarkoitus on esittää yksi mahdollinen ja osin realistinenkin lähtökohta Järvensivuntien kehittämiseen asuntoalueena. Diplomityön lähtökohtana oli kartoittaa alueita Tampereen keskutan tuntumassa, joiden käyttö ...
 • Manninen, Henna (2013-06-05)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda katsaus suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen ja matkailuelinkeinoon, erityisesti järvimatkailuun, sekä ideoida keinoja järvimatkailun kehittämiseksi. Lisäksi työhön liittyi todellinen ...
 • Saarikoski, Timo (2003-06-04)
  Diplomityö on osa integroitua ohjelmistonkehitysympäristöä, joka on kehitetty tietoliikennetekniikan tarpeisiin: koodaukseen, virheenjäljitykseen, vianetsintään, lokien tulkintaan ja testaukseen. Sovelluksessa lähdekoodia ...