.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tkachenko, Evgenia (2007-04-18)
  AB3:Kioton sopimus astui voimaan vuoden 2005 alussa. Sopimuksen osapuolivaltiot voivat käyttää niin sanottuja Kioton mekanismeja, joita ovat puhtaan kehityksen mekanismi (CDM), yhteistoteutus (JI) ja päästökauppa. ...
 • Jorgensen, Niels Terp Kjeldgaard; Isotalo, Tero; Pedersen, Klaus; Mogensen, Preben (2012)
  In this paper macro performance in a co-channel macro and femto setup is studied. Measurements are performed in a live Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) network. It is concluded that femto interference does ...
 • Narkilahti, Hannu (2002-01-16)
  Tavoitteena oli kehittää vesivoimalaitosten jokiuomien ruoppaushankkeille ohjausmalli, jonka avulla hanke voidaan ohjata teknisesti, taloudellisesti ja ympäristöä säästävästi. Ohjausmalli on luotu Talonrakennushankkeen ...
 • Tuohimaa, Antti (1994)
  Työssä tutkitaan sintraamalla valmistettujen korkean lämpötilan suprajohteiden ominaisuuksia numeerisesti. Nestetypen lämpötilassa nämä keraamit muodostuvat sekä suprajohtavista rakeista että ei-suprajohtavista alueista. ...
 • Kärkkäinen, Hannu; Jussila, Jari; Erkinheimo, Pia; Hallikas, Jukka; Isokangas, Antti; Jalonen, Helge (2014-09)
  Tämän raportin tarkoitus on tuoda yrityslähtöisesti esille tutkimuksessa esiin tullutta tietoa ja näkemyksiä tähän asti vähän ymmärretystä ja tutkitusta joukkoistamisen sovellusalueesta ja sen uusista mahdollisuuksista, ...
 • Sirniö, Tiina (2012-01-11)
  Vantaan yleiskaavaan on merkitty joukkoliikenteen poikittainen runkolinja, jonka kulkumuotoa ei kuitenkaan ole määritelty. Tässä työssä vertaillaan pikaraitiotietä, johdinautoja ja bussien runkolinjastoa vaihtoehdoiksi ...
 • Nieminen, Petteri (2011-04-06)
  Tässä diplomityössä on selvitetty toiminnallisia ja rakenteellisia keinoja joukkoliikenteen nopeuttamiseksi Turun kaupungissa. Turussa, kuten muissakin suomalaisissa kaupungeissa, on joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus ...
 • Sinisalo, Essi (2006-02-08)
  Tämä tutkimus on osa vuosille 2004-2007 ajoittuvaa valtakunnallista joukkoliikenteen tutkimusohjelmaa. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää mahdollisuuksia lisätä joukkoliikenteen käyttöä työmatkoilla. Tutkimusmenetelmänä ...
 • Niittylä, Laura (2012-03-07)
  Tässä työssä tutkitaan Tampereella vuoden 2011 aikana käyttöönotettujen joukkoliikenteen liikennevaloetuuksien vaikutuksia ajoaikojen ja täsmällisyyden näkökulmasta. Työn alussa käsitellään teoriapainotteisesti ...
 • Kärki, Jutta-Leea (2001-08-22)
  Työssä tarkasteltiin liikenne- ja viestintäministeriön, Tiehallinnon ja Savo-Karjalan tiepiirin tienpidon toimintalinjoja ja strategioita joukkoliikenteen näkökulmasta. Lähtöaineistoa olivat myös valtakunnalliset ...
 • Artukka, Juha (1983)
  Työn tarkoituksena oli joustavan tuotantojärjestelmän soveltaminen ajoneuvonosturien hydraulikomponenttien valmistukseen. Tavoitteina olivat lyhyt läpimenoaika, yksinkertainen tuotannonohjaus, uuden teknologian ja nykyaikaisten ...
 • Jokisalo, Harro (1992)
  Diplomityö liittyy osana kehitystyöhön, jonka tavoitteena on valmistaa uudentyyppinen suomalainen kellukevene. Työn tavoitteena oli löytää hyvä pinnoitemateriaali PVC-kankaasta valmistetuille ilmatäytteisille kellukkeille. ...
 • Erkkilä, Seppo (1987)
  Tämä diplomityö on tehty osana kohdeyrityksen puimuritehtaan tuotannonkehitysprojektia, jonka tavoitteena on tuotannon joustavuuden lisääminen vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Työn lähtökohtana on ollut pyrkimys ...
 • Liukko, Pekka (1991)
  Tämän tutkimuksen päätavoitteena on ollut selvittää, voidaanko kerrostalohankkeen yksilöllisyyttä ja joustavuutta lisätä jakamalla hankesuunnittelun ja toteutuksen osalta selvästi kahteen osaan eli talokohtaisiin töihin ...
 • Timperi, Kari (1983)
  Konepajateollisuuden suursarjatuotannossa pyritään nykyisin entistä joustavampiin ja helposti muunneltaviin linjaratkaisuihin. Joustavalla koneistuslinjalla tarkoitetaan tuotantolinjaa, jolla voidaan valmistaa muutamien ...
 • Leppälä, Jorma (1985)
  Tässä diplomityössä on esitelty markkinoilla olevia palettijärjestelmiä. Tiedot on hankittu kirjallisuudesta ja maahantuojien antamasta materiaalista. Lisäksi on vierailtu palettijärjestelmiä käyttävissä yrityksissä. Työ ...
 • Tikka, Harri (1983)
  Työssä laaditaan spesifikaatiot mikro-ohjelmakääntäjälle, jossa otetaan huomioon NOKIA DATAn erikoistarpeet mikro-ohjelmoinnissa. Mikro-ohjelmakääntäjä jakautuu kahteen osaan, määrittelyosaan ja mikro- ohjelmakääntäjään. ...
 • Aaltonen, Petri (1995-02-15)
  Diplomityössä tutkitaan joustavasti asennetun dieselmoottorin alustarakenteiden dynaamisia ominaisuuksia mittausten ja teorian avulla. Moottori on eristetty alustarakenteista joustoelementtien avulla. Teoreettisen laskennan ...
 • Martikainen, Matti (1999-06-09)
  Työ käsittelee dynamiikan kuvaamiseen soveltuvia laskentamenetelmiä sekä laskentamallin värähtelytason arviointiin. Lisäksi esitellään yksinkertainen kumijousen mallinnusmenetelmä tärinäelementin linearisoidun jousivakion ...
 • Kumpulainen, Santtu (2013-03-06)
  Asiakasarvo on noussut 2000-luvulla erääksi markkinointitutkimuksen käytetyimmistä termeistä. Tässä työssä asiakasarvon analysoinnille rakennettiin viitekehys, jonka avulla tuotantojärjestelmäinvestoinnin asiakasarvo voidaan ...