.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Routimo, Mikko (2002-02-13)
  Tavoitteena oli valita simulointien perusteella aktiivisuotimelle sopiva, mikrokontrollerilla toteutettava reaaliaikainen säätöjärjestelmä, tähän perustuen rakentaa jännitevälipiirillisen aktiivisuodattimen prototyyppi ...
 • Hernesniemi, Jussi (2002-04-10)
  Työssä tutkittiin sähkömoottorikäytön jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan hyötysuhdetta. Työssä tarkasteltavana oli EBB:n valmistama ACS-604-260-6 -taajuusmuuttaja, jonka nimelinen syöttöjännite on 690 V ja näennäisteho ...
 • Järvinen, Eerik Johannes (2014-12-03)
  Suuri osa Suomen rataverkosta on sähköistettyä rataa. Työskenneltäessä sähköistetyllä radalla on noudatettava turvaohjeita, jotka koskevat esimerkiksi vähimmäistyöskentelyetäisyyksiä jännitteisistä osista ja maadoituksien ...
 • Saarinen, Miikka (1993)
  Taajuusmuuttajien kehittyessä jännitteiden pulssimuodot ovat muuttuneet ja kytkentätaajuudet nousseet. Nopeisiin ilmiöihin liittyy erilaisia värähtelyjä ja ylijännitteitä. Työssä on tarkasteltu SAMIMEGASTAR-taajuusmuuttajakäytön ...
 • Länsivaara, Tim (1992)
  Tämän työn tavoitteena oli kehittää ja testata Tampereen teknillisen korkeakoulun Geotekniikan laitoksella rakennettua jännityspolkuohjaukseen soveltuvaa kolmiaksiaalilaitetta. Taustaksi aiheeseen esitetään kirjallisuusselvityksen ...
 • Aalto, Risto (1992)
  Tutkimuksen päätavoitteena on ollut luoda teoriapohjaltaan perusteltu menetelmä rakennusten energiataloudellisten valintojen suorittamiseksi siten, että valintojen keskinäiset riippuvuudet ja oleelliset valintaan vaikuttavat ...
 • Järvenpää, Markku (1983)
  Lisättäessä paperitehtaan toiminnan tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä pyrittäessä entistä parempaan asiakaspalveluun kohdistuu mielenkiinto yhä enemmän toiminnan operatiivisen tason hallintaan ja eri osa-alueiden ...
 • Sohn, Anna-Maija (2008-04-09)
  Muutaman viime vuosikymmenen ajan yksi tärkeimmistä kaupunkisuunnitteluteemoista on liittynyt ranta-alueisiin. Diplomityö käsitteli vesistön läheisyyttä maisemallisena, kaupunkikuvallisena ja toiminnallisena elementtinä. ...
 • Konola, Antti (2000-09-13)
  Diplomityön tarkoitus on esittää yksi mahdollinen ja osin realistinenkin lähtökohta Järvensivuntien kehittämiseen asuntoalueena. Diplomityön lähtökohtana oli kartoittaa alueita Tampereen keskutan tuntumassa, joiden käyttö ...
 • Manninen, Henna (2013-06-05)
  Diplomityön tavoitteena oli luoda katsaus suomalaiseen vapaa-ajan asumiseen ja matkailuelinkeinoon, erityisesti järvimatkailuun, sekä ideoida keinoja järvimatkailun kehittämiseksi. Lisäksi työhön liittyi todellinen ...
 • Saarikoski, Timo (2003-06-04)
  Diplomityö on osa integroitua ohjelmistonkehitysympäristöä, joka on kehitetty tietoliikennetekniikan tarpeisiin: koodaukseen, virheenjäljitykseen, vianetsintään, lokien tulkintaan ja testaukseen. Sovelluksessa lähdekoodia ...
 • Thitz, Otto (2013-10-09)
  Jätehuoltopalveluita on tarkasteltu perinteisesti rutiininomaisina liiketoiminnan tukipalveluina. Yrityspalveluiden tutkimus on ollut melko vähissä määrin kiinnostunut tällaisista palveluista, jotka eivät liity suoraan ...
 • Korhonen, Kai (2000-01-19)
  Työssä on tarkasteltu eri teollisuudenalojen toiminnalle ominaisia prosesseja ja jätteitä. Tarkoituksena on ollut löytää sellaisia rakenteellisia seikkoja, jotka estävät jätteiden hyödyntämistä sekä löytää ratkaisuja näiden ...
 • Lämsä, Jukka (1993)
  Tutkimustyön tavoitteena oli suunnitella ja ratkaista Majakkarannan kaava-alueen jätehuolto. Työ on suoritettu kirjallisuustutkimus- ja haastattelumenetelmällä. Euroopan yhteisön direktiivien vaikutus heijastuu suoraan ...
 • Kohijoki, Ritva (1991)
  Tarkasteltaessa ympäristön tilaa ja arvioitaessa yempäristön vaikutuksia kootaan paljon tietoa, joita käytetään päätöksenteon tukena. Ympäristöministeriö on käynnistänyt projektin ympäristötietojärjestelmän kehittämiseksi. ...
 • Peltoniemi, Milla (2001-10-10)
  Työssä tarkasteltiin jätelajien keräystä ja kuljetusta systeeminä. Tavoitteena oli tunnistaa keräykseen ja kuljetukseen liittyvät informaatiovirrat. Telematiikan teknistä ja ohjelmistollista tarjontaa, telematiikan tutkimus- ...
 • Relander, Anja (1997-08-27)
  Työssä selvitetään, onko sellutehtaan kaatopaikan jätesuovassa biologisestihajoavaa ainesta ja mitkä ovat suovan bioteknisen käsittelyn edellytykset.
 • Mäki-Petäjä, Janne (2007-11-14)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää jäteveden on-line- analysaattoreiden (COD ja NOx) toimivuutta ja soveltuvuutta lisäravinnetypen annostelun ohjaukseen kartonkitehtaan ja yhdyskuntajätevesien yhteispuhdistamolla. ...
 • Lehtonen, Jussi (1994)
  Ensin jätevedenpuhdistukseen tulivat biologiset suodattimet, jotka ovat myöhemmin jääneet pois käytöstä lukuun ottamatta teollisuuden jätevesien esikäsittelyä ja pienpuhdistamoita. Aktiivilietemenetelmä on ollut suosituin ...
 • Selvenius, Paul (1986)
  Jätevedenpuhdistamolla on termodynaamisesti tarkasteltuna mahdollisuus saavuttaa energiaomavaraisuus pitkällä aikavälillä. Tähän vaikuttavat jäteveden koostumus, jäteveden ja lietteen käsittelyyn valittu teknologia sekä ...