.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pirhonen, Ville Veikko (2016-04-06)
  Digitalisaation myötä organisaatioilla on yhä enemmän informaatiota helposti saatavilla päätöksentekoprosessiensa tueksi. Täten teollisten yritysten ostoprosessin alkuvaiheessa käytetäänkin nykyään huomattava määrää ...
 • Lammi, Pertti (1990)
  Tämä diplomityö liittyy kohdeyrityksen tehtaalla aloitettuuntuotannon kehitysprojektiin, jonka tavoitteena on tuotannon läpäisyajanlyhentäminen sekä vaihto-omaisuuden kiertonopeuden nostaminen.Työn tarkoituksenaon ollut ...
 • Vilkuna, Antti (1990)
  Tässä diplomityössä tutkittiin, millaisia mahdollisuuksia ja tapoja kohdeyrityksen konepajalla olisi valmistaa konepajatuotteita yrityksen vaunutehtaan tiloissa. Työn lähtökohtana oli tarve saada vaunutehtaan resurssit ...
 • Mäki, Mika (2006-10-11)
  Tutkimuksen aiheena on konepajayrityksen alihankintasuunnitelman luominen, tavoitteenaoli tehdä kohdeyrityksen alihankintaa koskeva markkinatutkimus, jonka avulla voidaan tehdä mm. markkinoinnin strategiset linjaukset. ...
 • Paavilainen, Jorma (1986)
  Tämä työ käsittelee suuren rakennusyrityksen kohdeyrityksen sisäisen kalustopalvelun korjaus- ja huoltotoimintoja. Diplomityö keskittyy Urjalassa toimivan kalustokeskuksen huoltokorjaamoon ja se liittyy osana yrityksen ...
 • Keski-Pere, Merja (2015-05-06)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä konesalien erilaisiin jäähdytysjärjestelmiin ja niiden energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin erään konesalin rakenteeseen, jäähdytysjärjestelmään ...
 • Siven, Petri (2004-05-12)
  TAUSTAA: Tuotantolaitoksen mahdollisimman korkea käytettävyys on yksi yritystoiminnan jatkumisen elinehdoista ja hyvän kilpailuaseman mahdollistaja. Yksi korkean käytettävyyden vaikuttimista on osastojen välinen yhteistyö. ...
 • Karppi, Kirsi (1993)
  Suomessa valmistellaan siirtymistä keskitetystä tuotevalvonnasta eurooppalaiseen tuotevalvontajärjestelmään. Koneiden turvallisuuden varmistamisen osalta tämä tarkoittaa, että nykyisistä tyyppitarkastus- ja hyväksyntämenettelyistä ...
 • Djupsjöbacka, Hanna (1994)
  Laatokan Karjalassa sijaitsevan 600- vuotiaan Konevitsan luostarin menneisyys on varsin monivaiheinen. Vuosisatojen kuluessa luostarisaari on kokenut monia hyviä ja vauraita vuosia, mutta myös hävityksen tuulet ovat ...
 • Virtanen, Jouni (2001-11-14)
  Tuotteiden asiakaskohtaista muuntelua tukevien ns. konfiguraattorien avulla tilaustoimitusketjua kyetään kehittämään huomattavasti. Konfiguraattorilla mahdollistetaan tietokoneistettu tilausten määritys ja sen siirto ...
 • Hilden, Sami (1997-06-04)
  Työssä mallinnetaan dieselvoimalaitoksen polttoainejärjestelmänsuunnittelussa tarvittava tietämys CLAN-kielellä sekä tutkitaan graafistenkäyttöliittymien käyttöä luotujen rajoitteiden avulla.
 • Kinnunen, Petteri (2012-08-15)
  Erikoiskoneiden valmistaminen on kallista, koska tekniset ratkaisut ovat aina tapauskohtaisia. Näin ollen suunnittelun uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat erittäin huonot. Eli erikoiskoneiden ongelma on, että jokainen kone, ...
 • Isotalus, Pasi (2006-04-12)
  Digitaalista signaalinkäsittelyä käytetään nykyään lähes kaikissa elektronisissa laitteissa. FIR-suodatus on digitaalisen signaalinkäsittelyn perusoperaatio. Uudlelleenkäytettävyys ja yleiskäyttöisyys ovat suunnittelutyössä ...
 • Pohjanpää, Hannu (2007-09-19)
  Diplomityön tarkoituksena oli uudistaa vanhentunut konfokaalimikroskooppi, jotta sitä voitaisiin myöhemmin tulevaisuudessa soveltaa optiseen nanoskopiaan. Käytännössä tämä tarkoitti konfokaalimikroskoopin uudelleen ...
 • Kurtti, Seppo (1991)
  Turun kaupungin Kaupungin teatterin vieressä sijaitsee kaupunkikuvaa ikävästi rumentava kalliolouhos. Tämä Itäisen Rantakadun ja Volter Kilven kadun sekä korkean kallioseinämän rajaama tasanne on toiminut jo pitkään ...
 • Kemppainen, Antti (2014-10-08)
  Tässä työssä tarkastellaan, mitä toimenpiteitä sekä minkälaista informaatiota tuotekonseptiin täytyy lisätä, kun konseptia kehitetään tuotantovalmiiksi tuotedokumentiksi. Materiaalina työssä on käytetty kohdeyrityksessä ...
 • Lempiäinen, Jyri (2001-10-10)
  Työssä kehitettiin integroidun paperitehtaan konseptia. Tehdas on pehmopaperia valmistava pienpaperitehdas, jossa jalostus on integroitu paperikoneen perään.Työssä kehitettiin konseptitehtaan elinkaarenaikaista tiedonhallintaa ...
 • Hakatie, Veli-Pekka (2008-12-03)
  Diplomityössä tutkittiin konseptuaalisen lämpövoimakoneen suorituskykyä, teknogisia rajoituksia ja taloudellista kannattavuutta. Ensin esiteltiin lämpövoimakoneen käyttämän ideaaliprosessin teoreettinen tausta, joka pohjautui ...
 • Nikinmäki, Susanna (1990)
  Työssä tutkitaan, miten kohdeyrityksen suorittaman kehitystoiminnan toteutusta voitaisiin edelleen kehittää, jotta kehitystoiminta olisi mahdollisimman tuloksekasta ja resursseja parhaiten hyödyntävää. Tuotekehitysprojektin ...
 • Vehkaniemi, Anneli (1991)
  Sibeliuksen synnyinkaupungissa on yli 30 vuoden ajan elätelty ajatusta talosta, jossa monenlaiset taide-esitykset konserteista musiikkipitoisiin performansseihin voisivat olla mahdollisia. Työssä tutkitaan aihetta modernein ...