.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nortaja, Kimmo (1987)
  Tässä diplomityössä käsitellään kunnossapidon tietojärjestelmiä. Kiristyvä kilpailu ajaa yrityksiä hakemaan uusia keinoja tuottavuuden parantamiseksi ja on johtanut tuottava kunnossapito-käsitteen omaksumiseen. Kunnossapito ...
 • Kervinen, Eeva (1990)
  Materiaalikustannukset muodostavat huomattavan osan yrityksen kustannuksista. Tietotekniikan nopea kehitys on avannut uusia mahdollisuuksia yrityksen materiaalihallinnalle. Nykyisin tietojärjestelmien avulla hoidetaan mm. ...
 • Muuttonen, Maria (2001-02-14)
  Tietovarasto on tietokanta, johon on siirretty operatiivisten tietokantojen dataa tiedon analysointia varten. Tietovarastossa tieto on kyselyjen ja tiedon analysoinnin kannalta optimaalisessa muodossa. Operatiivisessa, ...
 • Palttala, Henry (1997-04-16)
  Kunnossapidon tunnuslukujen kehittämisessä käytetään teoriaan pohjautuvaamenetelmää, jossa yrityksen kokonaistavoitteita purkamalla selvitetäänkunnossapidon osatavoitteet ja kriittiset nenestystekijät. Näiksimääritetään ...
 • Karstinen, Kimmo (1993)
  Diplomityössä tarkastellaan pitkälle automatisoidun tuotantolaitoksen kunnossapitotoiminnalle asettamia vaatimuksia, yleisiä heikkouksia, ennakoivan kunnossapidon sekä kunnossapidon tietojärjestelmän merkitystä tuloksentekijänä. ...
 • Isomäki, Ilari (2008-06-04)
  Kunnossapidon organisointi vaatii kykyä ylläpitää laitteiden käyttövarmuus. Monimuotoisten asioiden hallinta vaatii kunnossapito-organisaatiolta ajanmukaista tietojärjestelmää, jonka avulla kunnossapidon ohjaaminen on ...
 • Inkeroinen, Matti (1997-06-04)
  Konepajan valmistuksen automaatiotason kasvaessa häiriöiden vaikutustuotannon aikatauluihin ja määriin on kasvanut. Tämä lisää vikojaehkäisevän kunnossapidon merkitystä. Työssä esitetään mallivaihtoehtojakunnossapidon ...
 • Heikinheimo, Jouni (1994-12-21)
  Työssä tutkittiin kohdeyrityksen kunnossapitotoiminnan toteutuksen vaihtoehtoja tulevaisuutta silmälläpitäen. Kunnossapito-organisaation palvelutaso kyseisessä yrityksessä on tällä hetkellä kasvavan mielenkiinnon kohteena, ...
 • Mattila, Timo (1994-08-31)
  Kokonaisvaltainen esitys Arttu-kunnossapitojärjestelmän käyttöönotosta, kehittämisvaihtoehdoista, uusista sovelluksista ja liittymärajapinnoista yrityksen eräällä tehtaalla. Jakautuu kokonaisvaltaiseen tuottavaan kunnossapitoon ...
 • Kiviniemi, Teemu (2000-06-07)
  Tämän työn tarkoituksena oli tarkastella mahdollisuuksia rakentaa automaattinen etätiedonkeruujärjestelmä, joka kerää haluttuja tietoja suoraan eri paperitehtaiden informaatiojärjestelmistä ja siirtää ne tietokantasovellukseen. ...
 • Englund, Mikael (1981)
  Tämä tutkimus on tarkoitettu oppaaksi kuntien palveluksessa oleville heidän joutuessaan päättämään energiansäästöstä kuntien omissa kiinteistöissä tai suunnittelemaan ja toteuttamaan energian säästötoimenpiteitä. Oppaassa ...
 • Poijärvi, Sara (2006-05-10)
  Vuonna 2001 tuli voimaan vesihuoltolaki (119/2001), jonka tavoitteena on ollut turvata jokaiselle terveydellisesti ja muutoin moitteetonta talousvettä riittävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi tavoitteena on ollut ...
 • Karjalainen, Satu (1996-09-18)
  Kohteena on kaksi noin satavuotiasta tiilirakenteista tehdasrakennusta,vanhan ruukin konepaja ja valimo. Työssä selvitettiin rakennusten erivauriotyypit esiintymisalueineen, syyt vaurioille sekä ohjeettyypillisimpien ...
 • Puikkonen, Asko (1984)
  Tutkimuksessa pyritään vaara ja luotettavuusteknillisen analyysin ja tilasto sekä kokemusperäisen tiedon avulla löytämään perusteita kuokkaruoppaajan työturvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi. Vaara-analyysi ...
 • Lähteenmäki, Mirva (2008-10-08)
  Työn tavoitteena oli tutkia epämetallisten sulkeutumien vaikutusta eri tavoin kalsiumkäsiteltyjen hiiletysterästen väsymisominaisuuksiin. Tutkimusmateriaalina oli erityisesti hammaspyörien valmistuksessa käytettävä 20 ...
 • Helkala, Kimmo (2008-06-04)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia kohdeyrityksen kuonarikastamon jauhatusprosessin yhteydessä määritellyn analysaattorin mittaussuureiden luotettavuutta ja hyödyntämisen mahdollisuuksia. Analysaattorin tehtävä on tuottaa ...
 • Kesti, Simo (2014-06-04)
  Korjausvelka tarkoittaa kohteelle määritellyn hyväksyttävän kuntotason ja tämänhetkisen kuntotason välistä eroa. Rahamääräinen korjausvelka tarkoittaa summaa, joka tarvitaan kohteen kunnon korjaamiseksi takaisin normaalille ...
 • Logren, Markus (2014-05-05)
  Sähkönjakeluverkon kehittäminen on yksi verkonhaltijan lakisääteisistä velvollisuuksista. Kehittämisen avulla pyritään parantamaan ja ylläpitämään sähkönjakelun toimitusvarmuutta. Uusi sähkömarkkinalaki (588/2013) asettaa ...
 • Salmesvuori, Jouko (2014-06-04)
  Diplomityöni perustuu opiskelijoille suunnattuun Uusi Puu-Kuopio -arkkitehtuurikilpailuun, jonka järjestäjinä toimivat Kuopion kaupunki ja Eastwood-ohjelma. Kilpailun tarkoituksena oli löytää mittakaavaltaan ympäristöön ...
 • Koskela, Raimo (1997-06-04)
  Rakennusautomaation kehitys on tällä hetkellä murrosvaiheessa. Työssäselvitetään kohderakennuksen nykyiset säätö- ja valvontajärjestelmät sekäselvitetään millä tavoin saneeraus vaikuttaa muihin rakennuksentietojärjestelmiin.