.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nevalainen, Mika (1995-05-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää menetelmät kokoonpanotyöpisteiden myyntityöhön tarkoitetun piirustusohjelman ja tuoteluettelon laatimiselle. Kokoonpanotyöpisteet ovat kevyille kokoonpano- ja elektroniikkateollisuudelle ...
 • Koivula, Arto (1994)
  Koksaamo on laitos, jossa kivihiilestä valmistetaan koksia lämpökäsittelyn avulla. Lämmitys tapahtuu tavallisesti polttamalla kaasua koksi-uunien kylkiin sijoitetuissa kapeissa, korkeissa lämmityshormeissa. Prosessin ...
 • Hartikainen, Kimmo (1998-11-11)
  Metsäntutkimuslaitos (METLA) järjesti yleisen arkkitehtuurikilpailun Kolin kansallispuiston luontokeskuksen suunnittelusta ja Hotelli Kolin saneerauksesta. Diplomityö on työstetty kilpailuehdotus. Tekijä on yhdistänyt ...
 • Peltonen, Jyrki (2016-01-13)
  Tämän työn tarkoituksena on tutkia LWC-paperikoneen retentioon vaikuttavia tekijöitä ja kolloidista silikaa retentioaineena. Tapaustutkimuksessa ja sen käytännön osassa perehdytään kolloidisen silikan potentiaaliin toimia ...
 • Yrjänäinen, Ari (2001-03-21)
  Kasvava sähkön tarve asettaa sähkön laadulle vaatimuksia. Siirrettävän sähkön laadun tulisi olla mahdollisimman puhdasta. Asia ei kuitenkaan ole näin, sillä sähkön laatu on enemmän tai vähemmän häiriöitynyttä. Eräänä sähkön ...
 • Mäkelä, Petra (2015-11-04)
  Rakennuksen suunnitteluvaiheessa tehdään merkittävä määrä päätöksiä, jotka vaikuttavat rakennuksen energiankulutukseen ja taloudellisuuteen koko sen käyttöiän ajan. Tässä työssä on tarkasteltu jäähdytysjärjestelmän valinnan ...
 • Ylinen-Luopa, Toni (2007-02-14)
  Kolmivaihedekantterin tutkiminen ja mallintaminen tärkkelysprosessissa:Kohdeyrityksen tehtaan tärkkelysprosessin tuotantokapasiteettia on lisätty liittämällä kolmifaasidekantteri (kolmivaihedekantteri) prosessiin. Diplomityön ...
 • Viren, Asko (1985)
  Kohdeyrityksen Mittausjärjestelmät -osastolla tehdyssä työssä on suunniteltu kolmikanavaisen EKG-kaukosiirtolaitteiston mittauselektroniikka sekä sen tiedon keruusta ja -siirrosta huolehtiva ohjelmisto prototyyppiasteelle. ...
 • Vähä-Salo, Tom (2013-04-03)
  Parametroidut käyrät ovat nykyään oleellinen osa graafista suunnittelua ja grafiikan tuottamista, vaikka yhteyttä ei aina ole helppo havaita. Tällaiset käyrät mahdollistavat pehmeästi kaartuvien muotojen tuottamisen käyrän ...
 • Viitanen, Tero (1999-12-08)
  Työn tarkoituksena on selvittää eri suuntaajilla saavutettavat ominaisuudet ja kyseisten suuntaajien soveltuvuus keskitehoisen taajuusmuuttajan verkkosuuntaajaksi. Tasasuuntaajien merkittävimpänä ominaisuutena tässä työssä ...
 • Goduguluri, Veerakishore (2011-06-08)
  Over past several years the importance of teaching open source software in universities is increasing with the advent of open source as a development and business model. A novel, student centric approach of teaching open ...
 • Palomäki, Heikki (1981)
  Tämän työn tavoitteena on luoda kuva kommunikoinnin vaatimuksista ja toteutustavoista hajautetussa mikrotietokonejärjestelmässä. Suunnittelua varten on tarkasteltu kaikkia kommunikointitapaan vaikuttavia tekijöitä erityisesti ...
 • Ahonen, Erkki (2001-10-10)
  Työn päätavoitteena oli tutkia kenttäolosuhteisiin sopivan kapasitanssimittarin rakennevaihtoehtoja sekä tehdä mittarin prototyyppi. Työn ensimmäisessä osassa esitetään suurjännitekondensaattorien tyypilliset käyttökohteet. ...
 • Jalonen, Harri (2007-11-30)
  Tutkimuksen kohteena on kunnallisen päätöksenteon valmistelutyö. Tutkimuksessa tarkastellaan tieto- ja kommunikaatioprosessien merkitystä kunnallisen päätöksenteon valmistelutyön tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisessa. ...
 • Salminen, Hanna-Maija (2009-12-09)
  Tämän diplomityön tavoite oli selvittää komponenttien liittämistä painettavaan elektroniikkaan. Lisäksi työn tavoitteena on lisätä tietoa sähköisesti johtavista liimoista, matalalämpötilan pastoista sekä press–fit ...
 • Korhonen, Kimmo (2001-10-10)
  Työn tavoitteena on kehittää komponenttikirjasto koneensuunnittelun CAD-järjestelmään. Kehitystyön painopistealueita ovat komponenttien teko, komponenttien tallennus kirjastoon ja niiden haku kirjastosta. Lisäksi työssä ...
 • Numminen, Ilkka (1982)
  Instrumenttiryhmän komponenttilevyjen tuotannon voimakkaasta kasvusta johtuen päätettiin hankkia tehokas automaattitesteri niiden toiminnan tarkastukseen. Pyrkimyksenä oli parantaa korttikoestuksen saantoa, nopeutta ja ...
 • Leskinen, Tom (1991)
  Työ on suoritettu osana kansallista ESV-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on nostaa Suomen elektroniikkateollisuuden kilpailukykyä niin kansainvälisillä kuin kotimaisillakin markkinoilla. Komponenttilevytason simuloinnin ...
 • Virtanen, Hannu (2015-04-08)
  Hiukkasmaiset epäpuhtaudet vaikuttavat merkittävästi hydraulijärjestelmien käyttöikään ja luotettavuuteen. Ne aiheuttavat huomattavaa ennenaikaista kulumista ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä, käyttöiän alkuvaiheessa ...
 • Fried, Juhani (1996-05-22)
  Työ liittyy projektiin, jonka tavoitteena on suunnitella ja valmistaasarjatuotantoon sopiva, nykyisiä kilparunkoja kevyempi, jäykempi jaaerodynaamisempi runkokokonaisuus.