.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uusitalo, Rauno (1995-05-10)
  AB3:Tutkielmassa tarkastellaan matkapuhelinverkossa toimivan tiedonsiirtotuotteen markkinointistrategiaa. Tiedonsiirto matkapuhelinverkossa laajentaa perinteistä puheensiirtoon pohjautuvaa matkapuhelinliiketoimintaa. Tämä ...
 • Kallionpää, Jyri-Matti (2001-06-06)
  Diplomityössä käsitellään markkinointitutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen tarkoitetun järjestelmän kehittämistä. Kirjallisiin haastatteluihin perustuva mielipidetutkimus antaa mahdollisuuden tutkia matemaattisesti ...
 • Elomaa, Timo (1997-01-22)
  The research was conducted to study the importance and possibilities of market research for high technology product development. The goal of the study was to analyse market research projects in the case company. The goal ...
 • Ijäs, Riku (1999-10-13)
  AB3:Kyseessä on markkinaselvitys kolmelle lääketieteellisen tekniikan tuotekonseptille, jotka ovat syntyneet Ragnar Granit Instituutin tutkimusprojekteissa yhteistyössä Tampereen Yliopistollisen Sairaalan kanssa. Tuotekonseptit ...
 • Kirjavainen, Jari (1993)
  Laatuajattelun ja asiakaslähtöisyyden merkityksen lisääntyminen on ollut yksi selvimmistä muutoksista 1980- ja 90-luvulla. Laatu määritelläänkin tuotteen ja palvelun kyvyksi tyydyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. ...
 • Kokkonen, Kari (1985)
  Suomi on siirtynyt teollisesta ajasta jälkiteolliseen aikaan eli palvelutalouteen. Yhä kasvava määrä työpaikoista on siirtynyt pois teollisuudesta ja maataloudesta palvelujen piiriin. Vaikka palvelujen määrä on kasvanut ...
 • Lempinen, Heikki (1982)
  Suomen rakennustarviketeollisuuden pyrkiminen pohjoismaisille rakennusmarkkinoille edellyttää näiden markkinoiden tarkkaa tuntemista. Rakentamistavat, perinteet, käytetyt materiaalit sekä rakentamista koskevat viranomaismääräykset ...
 • Kuusinen, Eija (1994)
  Vaikka taloudelliset näkymät olisivat kuinka synkät tahansa, on yritysten välisessä kilpailussa aina joku, joka menestyy. Jotkut yritykset käyttävät voimavaransa ankeiden olojen murehtimiseen, jotkut taas suunnittelevat, ...
 • Korhonen, Ilkka (1991)
  Diplomityö liittyy Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen sairaalatekniikan laboratoriossa useiden vuosien ajan tutkittuun fysiologisten säätelyjärjestelmien signaalimallipohjaiseen analyysiin. Työssä sovelletaan monimuuttujaista ...
 • Sorsa, Heli (1994)
  Suurten tiedosto- ja datamäärien hallinta ja käsittely eri signaalianalyysitehtäviä varten on perinteisillä MATLAB-menetelmillä vaivalloista ja aikaa vievää. Tämä hidastaa pääsyä käsiksi varsinaiseen analyysitehtävään ja ...
 • Ostamo, Pekka (1986)
  Masa-lämpöharkko kuuluu Masa-harkkosarjaan, joka on kehitetty uuden työtekniikan toteuttamiseen. Ideana on harkkotekniikan käyttö teräsbetonirakenteen aikaansaamiseksi. Harkot ladotaan (ei muurata) päällekkäin, jonka jälkeen ...
 • Salminen, Arto (2013-03-01)
  The Web is increasingly used as an application platform, and recent development of it has introduced software ecosystems where different actors collaborate. This collaboration is international from day one, and it evolves ...
 • Kattipparambil Rajan, Dhanesh (2008-06-04)
  Photolithography plays a consequential role in transferring patterns from photomasks to substrates and thereby is an important tool in semiconductor, IC, MEMS and many microstructures´ production. The photomasks are ...
 • Rämö, Jarmo (1993)
  Tämä tutkimus on osa HYPRO-projektia. Tässä työssä tarkasteltiin lämpökäsittelyn liittyviä massa- ja energiataseita. Massatasetarkasteluissa pyrittiin selvittämään orgaanisten ja epäorgaanisten ainesten liukeneminen ...
 • Virtanen, Sami (2004-05-12)
  TAVOITE: Tarkastellaan nykyisten peränsyöttöpumppujen toimintaa nostettaessa pumpattavan massan kuitusakeutta. Päätavoitteena on selvittää kaasun määrän vaikutukset peränsyöttöpumpun toimintaan korkeilla kuitusakeuksilla, ...
 • Löyttyniemi, Tommi (1999-06-09)
  Tutkimus paperi- ja kartonkikoneiden muutostilanteiden hallinnan kehittämiseksi. Työ käsittelee paperiteollisuuden massan käsittelyn erilaisia jauhatusteorioita, jauhatusmekanismeja ja jauhatuksen vaikutuksia. Lisäksi ...
 • Pirhonen, Kati (2001-03-14)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on parantaa kohdeyrityksen tuotannon tehokkuutta, joustavuutta, varmuutta ja nopeutta käyttämällä imuohjauksella toimivaa massaräätälöintitoimintamallia. Kohdeyritys valmistaa räätälöimällä ...
 • Väyrynen, Teemu (2013-05-08)
  Development and implementation of automated monitoring, control and optimization systems for mineral processing applications require accurate online mass flow measurements from the processes. The mass flow sensors used in ...
 • Nurmi, Sakari (2012-06-06)
  Tutkimuksessa selvitettiin, miten hirsi- ja kevytbetonirakenteiden sisäpuolinen lämmöneristäminen vaikuttaa rakenteeseen kondensoituvan veden ja rakenteessa kasvavan homeen määrään sekä miten siitä johtuvia ongelmia voidaan ...
 • Riihentupa, Tuomo (2010-06-23)
  Tässä diplomityössä tutkitaan masterdatan hallinnan merkitystä ja käyttömahdollisuuksia finanssialalla masterdatan hallintajärjestelmien toteutustapojen ja teknologioiden näkökulmasta. Masterdatan hallinnalla tarkoitetaan ...