.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Järvelä, Petri (1983)
  Työssä tutkitaan koemateriaalien lastuttavuutta sorvauksen, porauksen, kierteytyksen ja jyrsinnän osalta. Työn alkuosassa perehdytään käytettyjen menetelmien teoriaan sekä kuparimetallien lastuamiseen kirjallisuuden avulla. ...
 • Lindqvist, Arres (2000-05-10)
  Työ on kirjallisuustutkimus kuparin sähkösaostuksestapulssivirralla. Työssä keskitytään piirilevyjen valmistuksessahyödynnettävään kuparin sähkökemialliseen saostukseen.Työssä kuvaillaan konkreettisten pulssivirtalaitteistojen ...
 • Nykänen Janne (1996)
 • Koskela, Petri (2013-01-09)
  Tämän työn tavoitteena oli mitata kuparisen virrankeräysnauhan väsymiskestävyyttä. Virrankeräysnauha kerää aurinkopaneelin tuottaman sähköenergian ja yhdistää kennot toisiinsa ja akkuihin. Siihen kohdistuu aurinkopaneelien ...
 • Heikkilä, Marja (2010-06-09)
  Suurin osa ihmisistä haluaa asua omassa kodissaan elämänsä viimeisetkin vuodet. Huonokuntoiset ikääntyneet joutuvat kuitenkin siirtymään hoivakotiin siinä vaiheessa, kun kotona asuminen ei enää ole mahdollista. Asuinympäristön ...
 • Liimatainen, Pasi (2014-06-04)
  Kuljetuskustannukset sekä energiatehokkuus ovat merkittävässä asemassa yrityksissä. Suomalaisissa teollisuusyrityksissä kuljetuskustannukset ovat keskimäärin 4,6 % yritysten liikevaihdosta. Tämän työn päätarkoituksen on ...
 • Rautavaara, Riikka (2015-08-12)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia, mitkä hankkeen ominaisuudet vaikuttavat voimakkaimmin kustannuskäyrän muotoon ja luoda saatujen tulosten perusteella NCC Rakennus Oy:n käyttöön aikataulutarkasteluun soveltuva menetelmä. ...
 • Kesti, Samuel (2009-05-06)
  Tutkimuksen päätavoitteena on kehittää komponenttiliiketoimintaa selvittämällä kohdeyrityksen tuotannossa valmistettavien tuotteiden suoritekohtaiset kustannukset ja eräkoon vaikutus kyseisiin kustannuksiin. Lisäksi ...
 • Järventie, Jan-Erik (1990)
  Tämän tutkimuksen eräänä keskeisenä tavoitteena on ollut Rakennustuotantolaboratorion kustannustietouden lisääminen. Tavoitteena on ollut kehittää kustannustutkimukseen liittyviä valmiuksia. Tutkimuksen osatavoitteita ...
 • Kulmala, Harri (1999-12-08)
  Diplomityön ensimmäinen tavoite on kuvata Tamrockin valitsemien toimittajien kustannuslaskennan nykytila. Nykytilan kuvaus sisältää yritysten tavoitteet kustannuslaskennassa, nykyisen laskentakäytännön ja kehitystarvekartoituksen. ...
 • Hiltunen, Panu (1994-10-19)
  Selvitys kahden pitkän teräspalkin tuotantokustannuksista. Vertaillaan perinteistä kustannuslaskentaa ja toimintoperusteista kustannuslaskentaa. Jälkimmäinen perustuu yrityksen sisäisten toimintojen arviointiin ja niiden ...
 • Pettersson, Michael (2016-03-09)
  Saneeraushankkeissa KVR-urakkamuodon käyttäminen on yleistymässä Suomessa, koska se mielletään rakennuttajan näkökulmasta vaivattomaksi vaihtoehdoksi verrattuna esimerkiksi kokonaisurakkamuotoon. KVR-hankkeen tarkoituksena ...
 • Kauppinen, Jussi (2010-06-23)
  Alati kasvavat tuottavuus- ja laatuvaatimukset sekä ammattitaitoisen työvoiman käyminen yhä harvalukuisemmaksi ovat motivoineet maanrakennusalaa etsimään uusia työmenetelmiä. Yksittäisen maanrakennuskoneen kohdalla ...
 • Heikkilä, Tommi (2016-08-17)
  Aluerakennushankkeet ovat merkittävässä osassa useiden suurien rakennusliikkeiden toiminnassa nykypäivänä. Kustannustehokkuuden parantamiskeinot aluerakennushankkeissa on tärkeää selvittää, koska aluerakennushankkeen luonne ...
 • Noronen, Pasi (1989)
  Tutkimuksen tavoitteena oli laatia ehdotus kohdeyrityksen projektitoiminnan tarpeisiin soveltuvaksi kustannusten kohdistusjärjestelmäksi. Tämä järjestelmä sisältäisi kustannusten jakamisen ja kohdistusmenettelyn, ...
 • Huhtelin Mervi (1997-06-04)
  Työssä kehitetään kustannustietojen muodostamismenetelmä sähköteknistenjärjestelmien ohjelmointivaiheen kustannusarviomenetelmää varten.Menetelmällä muodostetaan Hankekustannuskansion kustannustiedot.Hankekustannuskansio ...
 • Pietilä, Vesa-Pekka (2012-06-06)
  Teollisuusnosturit konfiguroidaan aina asiakaskohtaisesti. Nostureihin halutaan kuitenkin usein ominaisuuksia, joita konfiguraattori ei tunne, tai jotka eivät kuulu tuotevalikoimaan. Tällöin nosturit vaativat erityistä ...
 • Siukonen, Jari; Rikkola, Timo (1998-04-15)
  Liikenneministeriön koordinoimassa SAMPO-nimisessä EU-projektissa on kokeiltu kutsuohjattua joukkoliikennettä. Uuden liikennemuodon tavoitteena on yhdistää joukkoliikenteen kustannustehokkuus ja taksiliikenteen joustavuus ...
 • Ilvespalo, Heikki (2014-06-04)
  Urbaania kehitystä on viime vuosina määritellyt olemassa olevan rakennuskannan eriarvoistuminen. Samaan aikaan kun asuntojen tarve lisääntyy, ikääntyvä liike- ja toimistorakennuskanta on jäämässä vajaakäyttöön ja osittain ...
 • Helin, Minna (1994)
  Diplomityön tavoitteena oli etsiä kuumahierreprosessin häiriötekijöitä ja ajo-optimia. Erilaisten mallien avulla voidaan hierremassan laatua ennustaa ja käyttää siten hyväksi säädössä. Prosessista kerättyjen mittaustulosten ...