.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aitoaho, Hanna (2009-12-09)
  Työn taustalla on Espoon kaupungin kesällä 2007 järjestämä yleinen suunnittelukilpailu Saunalahden koulusta. Työ koostuu sekä suunnitelmaosuudesta että kirjallisesta osuudesta. Työn pääpaino on suunnitelmaosuudessa, joka ...
 • Leivo, Virpi (1997)
  Kosteus- ja homevaurioiden korjauksissa tulee ottaa huomioon rakennuksen vaurioiden korjausten ohella myös homevaurioiden terveysvaikutukset ja niiden poistaminen. Kunnan organisaatiorakenteella tulee olla valmiudet ryhtyä ...
 • Taivainen, Yrjö (1981)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitä mahdollisuuksia koulujen päivittäisten työaikojen porrastamisella on tasata joukkoliikenteen ruuhkahuippuja. Samalla tutkimuksen piiriin kuuluu mahdollisten porrastusvaihtoehtojen ...
 • Ketola, Tuula (1992)
  Tämä diplomityö on osa Porin Ammatillisen Aikuiskoulutuskeskuksen toiminnan kehittämistä. Sen yhtenä tavoitteena on koulutuksen laadun alkumittaus ja toimenpide-ehdotusten tekeminen. Toisena tavoitteena on oppilaitoksen ...
 • Risku, Juhani (1986)
  Suunnitelma koostuu kolmesta koulutuskeskuksesta kolmelle asiakkaalle, kolmeen kehityshistorialtaan erilaiseen paikkaan. Tilaohjelma on alkuperäisestään muuttunut siten, että Turun keskus on noin kaksi kertaa suurempi kuin ...
 • Venäläinen, Petja (2003-08-20)
  The need for education in the software engineering and telecommunications sector companies is constantly increasing, because especially the techniques and methods used in the software engineering sector are perpetually ...
 • Höök, Tuula (1999-03-10)
  Työssä on arvioitiin HETOP-koulutusprojektin toteutusta tavoitteisiin ja osallistujapalautteeseen perustuen ja esitettiin kehittämisehdotuksia. Lisäksi tutkittiin suunnittelumalleja sekä suunnittelijan ja koulutuksen ...
 • Somppi, Jouko (1991)
  Tämä tutkimus kuuluu osana laajempaan projektiin "Detonaatioruiskutetun pinnoitteen tribologiset ominaisuudet", jossa tutkitaan termisesti ruiskutettavien, kulutusta kestävien pinnoitteiden ominaisuuksia ja verrataan niitä ...
 • Tervaoja, Saku (2003-06-04)
  Tavoitteena oli suunnitella layout köysinostintuotantoon. Lisäksi työssä pyrittiin löytämään kehitysehdotuksia nostinvalmistuksen tehostamiseksi. Työssä on keskitytty vaihtoehtoisiin tuotanto- ja layout-muotoihin, ...
 • Paukkio, Antti (2008-08-13)
  Työn tavoitteena oli luoda kiinteän polttoaineen (KPA-) laitokselle hankittuun kaukolämpöakkuun sopivat käyttömenetelmät ja automatiikka. Kaukolämpöakun avulla pyritään minimoimaan vara- ja huipputehon tuotannossa ...
 • Puhakka, Timo (2015-06-03)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on laatia riskianalyyseihin pohjautuvien kriittisten laitteiden tarkastusohjeet ja -listat kemianteollisuuden laitokselle, Äänekoskella sijaitsevalle CP Kelco Oy:n tehtaalle. Tarkastuslistojen ...
 • Mäkipaja, Simo (2001-02-14)
  Työn on tarkoitus toimia lähtökohtana erään sotilassovelluksen prototyypin johdotuksen suunnittelulle. Työssä on keskitytty aiemman määrittelyn perusteella sovelluksessa kriittiseksi luokiteltujen signaalien johdotuksen ...
 • Karhunmaa, Stina (2016-04-06)
  Diplomityöni aiheena on kristillisen koulun ja päiväkodin suunnittelu hirsistä. Työ koostuu lyhyestä kirjallisesta osiosta sekä koulu- ja päiväkotisuunnitelmasta. Kirjallisessa osiossa kerron hirren käytöstä julkisessa ...
 • Siitonen, Tuomo (2015-04-08)
  Niittaamalla koottuja siltarakenteita rakennettiin Suomessa noin 100 vuoden mittainen ajanjakso vuosien 1860–1960 välillä, jonka jälkeen hitsaus syrjäytti niittauksen teräksen liitostapana. Suurin osa niittaamalla kootuista ...
 • Lindroos, Kati (1998-12-09)
  Työssä tarkastellaan turbulenssin ja kuitujen välistä kaksisuuntaista vuorovaikutusta. Tarkastelu on jaettu kahteen osaan: yksittäisten kuitujen käyttäytyminen hyvin laimeassa suspensiossa ja kuitujen flokkautuminen ...
 • Turkki, Tommi (1996-09-18)
  Työn tavoitteena oli selvittää myyntikatetasoa tarkemman kustannuslaskennantuoma lisäarvo yrityksen kannattavuusseurantaan. Työssä selvitettiinkohdeyrityksen tuotteiden todelliset kannatavuudet, myynnintuottoprosentti ja ...
 • Väänänen, Riikka (2007-12-12)
  Työssä tutkittiin normaalipaineessa tapahtuvien plasmakäsittelyiden vaikutusta erilaisten kuitukankaiden pintaominaisuuksiin. Lisäksi tutkittiin plasman tunkeutumista kuitukankaiden huokoiseen rakenteeseen sekä testattiin ...
 • Viitanen, Veli-Matti (1989)
  Optinen kuituhaaroitin jakaa sisään syötetyn valotehon kahteen tai useampaan lähtöhaaraan. Haaroitinta käytetään optisissa tiedonsiirtoverkoissa sekä mittausteknisissä sovelluksissa. Työssä käsitellään etenevässä muotokentässä ...
 • Leimi, Esko (1993)
  Työn tarkoituksena oli arvioida kohdeyrityksen laatujärjestelmää ja laatia ehdotus laatujärjestelmän kehittämiseksi. Arvioinnin pohjana oli kansainvälinen laatujärjestelmästandardi ISO 9002. Tehtaan laatujärjestelmää ...