.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kallio, Pasi (1996-04-17)
  Työn tavoitteena on tuotannon ohjattavuuden, ohjausjärjestelmän ja tuotannonohjauksen kehittäminen siten, että kohdeyritys pystyisi paremmin vastaamaan markkinoiden vaatimuksiin. Konkreettisina tavoitteina oli löytää ...
 • Koivisto, Mikko J. (2016-06-08)
  Tässä työssä tutkittiin keskisuuren, raskaan tuotannon konepajan valmistusprosessin nykytilaa ja etsittiin vaihtoehtoisia toimintamalleja laadun ja toimitusvarmuuden parantamiseksi sekä läpimenoajan lyhentämiseksi. Tutkimuksen ...
 • Haavisto, Olli (1982)
  Työssä on luotu perusta sekatuotantokonepajan työvälinejärjestelmälle sekä kehitetty jo olemassa olevia lastuavan työstön työkalujärjestelmiä. Tavoitteena on ollut työstökoneiden seisonta-aikojen sekä työkaluihin sitoutuneen ...
 • Koskenkorva, Jorma (1982)
  Tässä työssä on aluksi esitelty tuotannon tyyppi, vakiotuotteita ja valmistuksen yhteydessä tapahtuvaa papereiden kulkua. Tämän jälkeen on tulokset läpimenon seurannasta. Varsinaiset muutokset ovat kuormitusryhmien ...
 • Koskinen, Keijo (1997-04-16)
  Työssä tarkastellaan ratkaisuja, joiden avulla voidaan kehittäätoiminnanohjausjärjestelmän tietojen oikeellisuutta, hyödyllisyyttä sekäniiden järjestelmään keräämistä varasto- ja tuotantotietojenoikeellisuutta.
 • Pirhonen, Ville Veikko (2016-04-06)
  Digitalisaation myötä organisaatioilla on yhä enemmän informaatiota helposti saatavilla päätöksentekoprosessiensa tueksi. Täten teollisten yritysten ostoprosessin alkuvaiheessa käytetäänkin nykyään huomattava määrää ...
 • Lammi, Pertti (1990)
  Tämä diplomityö liittyy kohdeyrityksen tehtaalla aloitettuuntuotannon kehitysprojektiin, jonka tavoitteena on tuotannon läpäisyajanlyhentäminen sekä vaihto-omaisuuden kiertonopeuden nostaminen.Työn tarkoituksenaon ollut ...
 • Vilkuna, Antti (1990)
  Tässä diplomityössä tutkittiin, millaisia mahdollisuuksia ja tapoja kohdeyrityksen konepajalla olisi valmistaa konepajatuotteita yrityksen vaunutehtaan tiloissa. Työn lähtökohtana oli tarve saada vaunutehtaan resurssit ...
 • Mäki, Mika (2006-10-11)
  Tutkimuksen aiheena on konepajayrityksen alihankintasuunnitelman luominen, tavoitteenaoli tehdä kohdeyrityksen alihankintaa koskeva markkinatutkimus, jonka avulla voidaan tehdä mm. markkinoinnin strategiset linjaukset. ...
 • Paavilainen, Jorma (1986)
  Tämä työ käsittelee suuren rakennusyrityksen kohdeyrityksen sisäisen kalustopalvelun korjaus- ja huoltotoimintoja. Diplomityö keskittyy Urjalassa toimivan kalustokeskuksen huoltokorjaamoon ja se liittyy osana yrityksen ...
 • Keski-Pere, Merja (2015-05-06)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli perehtyä konesalien erilaisiin jäähdytysjärjestelmiin ja niiden energiatehokkuuden parantamiseen. Lisäksi tutkimuksessa perehdyttiin erään konesalin rakenteeseen, jäähdytysjärjestelmään ...
 • Siven, Petri (2004-05-12)
  TAUSTAA: Tuotantolaitoksen mahdollisimman korkea käytettävyys on yksi yritystoiminnan jatkumisen elinehdoista ja hyvän kilpailuaseman mahdollistaja. Yksi korkean käytettävyyden vaikuttimista on osastojen välinen yhteistyö. ...
 • Karppi, Kirsi (1993)
  Suomessa valmistellaan siirtymistä keskitetystä tuotevalvonnasta eurooppalaiseen tuotevalvontajärjestelmään. Koneiden turvallisuuden varmistamisen osalta tämä tarkoittaa, että nykyisistä tyyppitarkastus- ja hyväksyntämenettelyistä ...
 • Djupsjöbacka, Hanna (1994)
  Laatokan Karjalassa sijaitsevan 600- vuotiaan Konevitsan luostarin menneisyys on varsin monivaiheinen. Vuosisatojen kuluessa luostarisaari on kokenut monia hyviä ja vauraita vuosia, mutta myös hävityksen tuulet ovat ...
 • Virtanen, Jouni (2001-11-14)
  Tuotteiden asiakaskohtaista muuntelua tukevien ns. konfiguraattorien avulla tilaustoimitusketjua kyetään kehittämään huomattavasti. Konfiguraattorilla mahdollistetaan tietokoneistettu tilausten määritys ja sen siirto ...
 • Hilden, Sami (1997-06-04)
  Työssä mallinnetaan dieselvoimalaitoksen polttoainejärjestelmänsuunnittelussa tarvittava tietämys CLAN-kielellä sekä tutkitaan graafistenkäyttöliittymien käyttöä luotujen rajoitteiden avulla.
 • Kinnunen, Petteri (2012-08-15)
  Erikoiskoneiden valmistaminen on kallista, koska tekniset ratkaisut ovat aina tapauskohtaisia. Näin ollen suunnittelun uudelleenkäyttömahdollisuudet ovat erittäin huonot. Eli erikoiskoneiden ongelma on, että jokainen kone, ...
 • Isotalus, Pasi (2006-04-12)
  Digitaalista signaalinkäsittelyä käytetään nykyään lähes kaikissa elektronisissa laitteissa. FIR-suodatus on digitaalisen signaalinkäsittelyn perusoperaatio. Uudlelleenkäytettävyys ja yleiskäyttöisyys ovat suunnittelutyössä ...
 • Pohjanpää, Hannu (2007-09-19)
  Diplomityön tarkoituksena oli uudistaa vanhentunut konfokaalimikroskooppi, jotta sitä voitaisiin myöhemmin tulevaisuudessa soveltaa optiseen nanoskopiaan. Käytännössä tämä tarkoitti konfokaalimikroskoopin uudelleen ...
 • Kurtti, Seppo (1991)
  Turun kaupungin Kaupungin teatterin vieressä sijaitsee kaupunkikuvaa ikävästi rumentava kalliolouhos. Tämä Itäisen Rantakadun ja Volter Kilven kadun sekä korkean kallioseinämän rajaama tasanne on toiminut jo pitkään ...