.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kivelä, Mikko Juhani (2014-08-13)
  Tämä diplomityö käsittelee suunnittelijan, urakoitsijan ja rakennuttajan keinoja varmistaa rakennushankkeen laadukas lopputulos. Käsitteenä laatu on yksinkertaisimmillaan asiakkaan tarpeet täyttävä tuote tai palvelu, joka ...
 • Vainio, Auli (1992)
  Paineastioihin liittyvät määräykset muuttuvat Euroopan yhdentymisen myötä. Muutoksessa luovutaan nykyisestä lupamenettelystä ja siirrytään tarkastamaan suurempia kokonaisuuksia. Paineastian valmistaja voi hyväksyttää ...
 • Mattila, Markus (1994-08-31)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on etsiä keinoja tuotantoyksikön kilpailuedellytuksien parantamiseksi parantamalla laatujohtamisen sekä toiminnan laadun tasoa. Analyysivaihe jakaantui kahteen osaan, laatujohtamisen ...
 • Aho, Päivi (2007-06-13)
  Yritykset ja yhteisöt kohtaavat jatkuvasti laatuun liittyviä uusia haasteita. Tuotteiden ja palveluiden laatu ei enää riitä asiakastyytyväi-syyden, toiminnan tehokkuuden ja yritystoiminnan kannattavuuden varmistamiseksi. ...
 • Heinonen, Mikko (2008-09-03)
  Laatukustannuksia muodostuu aina, kun ei toimita "kerralla oikein" -periaatteen mukaisesti. Virheellinen tuote ja seisova tuotantolinja ovat molemmat yhtä lailla laatukustannuksia. Laatukustannuksia vähentämällä voidaan ...
 • Lahti, Pirkko (2002-03-13)
  Työssä kehitettiin teollisten muovikomposiittien valmistustekniikkaa, alipaineinjektioprosessia, teknistaloudellisesti nykyistä toimivammaksi. Työssä analysoitiin prosessin nykytila ja tältä pohjalta päädyttiin kehittämään ...
 • Gren, Juuso (2006-10-11)
  Paperinvalmistuksessa kerätään valtava määrä dataa prosessin eri vaiheista. Tiedon tärkeimpiä hyödyntämistapoja ovat online-mittausten kalibrointi ja paperisulpun koostumuksen ohjaaminen. Nämä hyödyntämistavat kattavat ...
 • Vesala, Anne (1983)
  Työssä tarkastellaan indigodenimin valmistusprosessin eri vaiheita ja niissä ilmeneviä valmiin tuotteen laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia ovat mm. liistauksen ja kutomisen onnistuminen sekä niiden vaikutus seuraaviin ...
 • Hautalahti, Juha (1996-11-20)
  Tutkimuksen kohteena olivat iskulujuutta mittaavat Los Angeles- jaharauskokeet, niin ikään eräänlaista iskulujuutta mittaavat Bondin jaLokomon työindeksien määritysmenetelmät sekä kuluttavuutta arvioivaabraasiokoe. ...
 • Ojanen, Nanna (1999-06-09)
  Diplomityönä on toteutettu graafinen käyttöliittymä kohdeyrityksen kliiniselle laboratoriolle. Laboratorion käyttämä Multilab II tietojärjestelmä perustuu sairaalamaailman tarpeisiin kehitettyyn M-ohjelmointikieleen. ...
 • Tupeli, Olli (2014-10-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää laboratorioyrityksen kotinäytteenottoprosessia. Ensimmäinen tavoite oli kuvata yrityksen nykyinen kotinäytteenoton prosessi ja toisena tavoitteena kuvata tahtotilan prosessi, eli kuvata ...
 • Komulainen, Satu (2007-11-14)
  Stability of dental implants is one of the critical parameters when making the decision if the implant is ready to be loaded with a prosthetic crown or not. Recommended healing periods have been shortened to a few weeks ...
 • Laurila, Matti (1994)
  Lahden Ankkuriranta on suomalainen kerrostalovaltaisen asuinalueen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailualue sijaitsee Lahdessa, Vesijärven rannalla, aivan keskustan untumassa. Diplomityö liittyy tähän Ankkurirannan asuinalueen ...
 • Järvelin, Tomi (1997-10-15)
  Lahden kaupungin Ankkurirannasta järjestettiin yleinen suunnittelukilpailuvuonna 1993. Suunnitelman laajuus on 3 ha, alueelle tulevia kerrostaloja on15 kappaletta. Suunnitelmassa tekijä ottaa huomioon nykyperheenvaatimukset ...
 • Borg, Tina (1994-05-24)
  Suunnitelma alueelle Lahden Ankkurirannasta. Kestävän kehityksen periaatteita noudattava asuinrakennusalue, joka koostuu kolmesta rakennusvyöhykkeestä. Vyöhykkeillä toisistaan eroavat luonteet. Kaavasta poiketen osa ...
 • Einola, Markus (1993)
  Lahtelainen rakennusliike järjesti syksyllä 1992 yleisen suunnittelukilpailun. Järjestäjät halusivat uusia ideoita urbaanin asuntoalueen rakentamiseen Ankkurirannan alueelle, Lahden keskustan pohjoispuolelle, Vesijärven ...
 • Kovanen, Vesa (1983)
  Työssä tarkasteltiin Lahden kaupungin keskusta-alueen 10 kV maakaapeliverkon muuttamista 20 kV jännitteelle. Tavoitteena on ollut tehdä selvitys 10 kV verkon nykytilasta, suunnitelma uudesta 20 kV verkosta ja muutostyön ...
 • Reinikainen, Juha (1991)
  Lahdessa on jo muutaman vuoden ajan keskusteltu koko kaupunginhallintoa kattavan informaatiojärjestelmän toteuttamisesta. Vuoden 1988 Atk-toimintojen rationalisointi- ja kehityssuunnitelmaan se kirjattiin johdon ...
 • Markku, Seppo (1987)
  Tekijä on sijoittanut museon Kariniemen mäen laelle. Alueella on sijainnut aiemmin kesäravintola, joka on purettu ja alue on tasattu koiranulkoiluttajien käyttöön. Suunnitelmassa on käytetty olemassa olevaa tiestöä ja ...
 • Ojalammi, Ilkka (1983)
  Työ perustuu Lahden kulttuurikeskuksen suunnittelukilpailuun sillä eroavaisuudella, että aikuiskoulutuskeskus-työväenopisto on esitetty luonnosmaisemmin kuin mitä kilpailuohjelma edellytti. Diplomityö sisältää suunnitelmat ...