.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Paukkunen, Heimo (1983)
  Lahden kaupungissa on Paavolan kaupunginosa voimakkaan muutospaineen alaisena. Alueella sijaitsee nyt vanhoja puutaloja, jotka tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan pääasiassa asuinkerrostaloja. Alueen merkittävin kohde ...
 • Linkovuori, Risto (1983)
  Lahden kaupungin ytimen muodostaa ruutukaavainen, tehokkaasti rakennettu keskusta kauppatoreineen. Tässä diplomityössä on esitetty tuon alueen toiminnallinen ja kaupunkikuvallinen uudistussuunnitelma. Suunnitelmassa on ...
 • Ilomäki, Harri (1985)
  Diplomityö on osa Laihian energiansäästökylän koetaloja koskevasta tutkimussarjasta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää koetalojen käyttökustannukset sekä rakennusten ja niiden energiajärjestelmien käyttökelpoisuus. ...
 • Kallio, Marja (1983)
  Diplomityö on osa Laihian energian säästökylän koetaloja koskevasta tutkimussarjasta. Tavoitteena on ollut selvittää koetaloissa käytettyjen energiataloudellisten ratkaisujen materiaali- ja työmenekit sekä kustannukset. ...
 • Vuohijoki, Kati Susanna (2015-09-09)
  Diplomityössä esitellään maankäytön suunnitelma Vaasan Etelä-Klemettilään. Suunnittelualue on ydinkeskustan välittömässä läheisyydessä sijaitseva radanvarsi, joka on osittain rakentamatonta maata ja osittain pienteollisuuden, ...
 • Kuparinen, Kai (1996-08-21)
  Työssä oli tavoitteena valmistaa laite, jolla valolla aiheutetun varauksensiirron aiheuttamat sähköiset signaalit olisivat mitattavissasubnanosekuntiluokassa yhden molekylaarisen kerroksen kalvoista. Työ onluonteeltaan ...
 • Pirhonen, Antti (2008-12-03)
  Diplomityön tavoitteena oli selvittää käytännön toimenpiteet ja toimintamallit ATEX-lainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi. Tilaluokituksen laatimista käsiteltiin esimerkkitapausten, systemaattisen luokitusmallin sekä ...
 • Maso, Minna (2001-04-11)
  LCC-pohjaisen laskentamallin kehittäminen perustuu arvioihin ja kokemusperäiseen tietoon. Mallin avulla voidaan ennustaa ja arvioida Sandvik Tamrockin valmistamien poraus-, lastaus- ja kuljetuslaitteiden elinjakson aikaisia ...
 • Erola, Pekka (1986)
  Sairaaloiden teknisellä kunnossapidolla turvataan laitteiden ja tilojen käytettävyys sairaanhoidon palvelujen tuotantoon. Alueellinen laitekannan valvonta, kunnossapito ja kunnossapidon ohjaus ja seuranta on monipuolista ...
 • Saikkonen, Jussi (2007-06-06)
  Nosturiprojektille on tyypillistä projektikohtainen yksittäiskappaleen suunnittelu asiakkaan toiveiden mukaisesti. Jokainen nosturi on komponenttitasolla erilainen, vaikkakin ne ovat kaikilta periaatteiltaan samanlaisia. ...
 • Jokioinen, Esa (2003-06-04)
  Toimitusjoustavuus seka ympäristö- ja turvallisuusnäkökohdat ovat viime aikoina nousseet entistä tärkeämmiksi näkökohdiksi nesteytetyn maakaasun (LNG) kuljetuksessa. Tästä johtuen useat tahot ovat kehitelleet uusia ...
 • Taipale, Markus (2008-02-06)
  Tutkimuksessa pyrittiin karsimaan räätälöinnin määrää autolauttojen konetiloissa. Vakioinnin määrä tuoterakenteessa haluttiin maksimoida. Ratkaisuja haettiin kehittämällä konetilojen tuoterakennetta, konetilojen ...
 • Kivipuro, Markku (1982)
  Työssä tutkittiin laivan lastiluukkua, jonka statiikka ratkaistiin kahdella elementtimenetelmään perustuvalla tietokoneohjelmalla FINNGRILL ja SAP IV. Tarkoituksena oli verrata ohjelmilla saatuja tuloksia keskenään. ...
 • Jaakkola, Matti (1984)
  Työ käsittelee laivan konehuonevarustelun toteuttamista ns. moduulimenetelmällä. Moduulit ovat laivan runkolohkojen ulkopuolella, sisätiloissa, kokoonpantuja konehuoneen osakokonaisuuksia: esimerkiksi koneikot, putkipaketit ...
 • Puurtinen, Ari (1985)
  Laivojen kokeellisen värähtelytutkimuksen tarve on korostunut viime vuosina. Mittaustulosten perusteella tavoitteena on määrittää laivan dynaamiset ominaisuudet sekä luoda ennusteita värähtelykäyttäytymisestä todellisissa ...
 • Halonen, Juha (1983)
  Työssä on tarkasteltu laivan potkurilaitteiston ja pääkoneen linjaukseen ja asennukseen käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Tavoitteena on tuottavuuden lisääminen hakemalla teknisesti ja taloudellisesti parhaat vaihtoehdot ...
 • Rosenqvist, Pasi (1984)
  Nopeasti kasvavien polttoainekustannusten hillitsemiseksi tarvitaan laivan propulsion hyötysuhdetta parantavia järjestelmiä. Tässä työssä on kehitetty säätösiipipotkurin käyttöön perustuvalle propulsiokoneistolle ...
 • Dunderfelt, Kurt (1994)
  Diplomityön lähtökohtana oli laivan ravintolatilojen asennustyön ja siihen liittyvien rakenteiden tutkiminen sekä niiden modifiointimahdollisuuksien hakeminen, jotta työn mekanisointi ja automatisointiastetta voitaisiin ...
 • Hirsimäki, Rami (1995-04-05)
  Tässä diplomityössä on vertailtu erilaisten taajuusohjattujen pääpotkurikäyttöjen teknisiä ominaisuuksia ja vaikutuksia laivan sähköverkon mitoitukseen. Diplomityössä on pyritty tuomaan esiin eri pääpotkurikäyttöjen kannalta ...
 • Manner, Olli (1981)
  Työssä on selvitetty, miten kohdeyrityksen laivankorjaustoiminnan volyymi kaksinkertaistetaan. Lisäksi on kartoitettu eräitä tärkeimpiä kehittämiskohteita. Tavoitteena on ollut selkeän toimenpidelistan -laajennussuunnitelman ...