.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Säde, Liisa (2010-06-09)
  Työni pohjautuu Kyröskosken perinneyhdistyksen vuonna 2001 toteuttamaan Kyröskoski-hankkeeseen, jonka tavoite oli pyrkiä säilyttämään vanhan puunjalostusyhdyskunnan kulttuurinen moni-ilmeisyys ja historialliset piirteet. ...
 • Heiskanen, Oskari (2013-06-05)
  Palveluliiketoiminnassa kysynnän ennustamisella on keskeinen rooli yrityksen kokonaissuunnittelussa. Palveluita ei voida varastoida ja ennustevirheet johtavat suoraan asiakasmenetyksiin. Tästä huolimatta on palvelukysynnän ...
 • Juhola, Jussi (2003-08-20)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää kohdeyrityksen Nokian Renkaat Oyj:n kysynnän hallintaa. Tavoitteena oli liittää kysynnän hallinta mahdollisimman laajaan kokonaisuuteen, jonka pohjalta sitä voitaisiin kohdeyrityksessä ...
 • Mäkelä, Teija (2000-05-30)
  Kytäjän kartano on laaja yksityinen kartano, joka sijaitsee Hyvinkään haja-asutusalueella.Työn ensimmäisessä osassa perehdytään maisemaan, kasvillisuuteen ja perinteisiin rakentamisalueisiin. Näiden avulla rajataan ...
 • Laiholuoto, Kari (1985)
  Digitaalisen tietojenkäsittelyn lisääntyessä tarvitaan yhä enemmän tietämystä muunninteknologiasta. Tässä työssä suunniteltiin CMOS-teknologialle D/A- muunnin. Kirjallisuustutkimuksessa kartoitettiin ensin eri tyyppisiä ...
 • Niiranen, Lea (2008-12-03)
  Lantaani [3,3”-(oksodimetyleeni)-di-1,1´-bi-2-naftoli] (LaLB) on organometallikatalyytti, joka soveltuu moneen katalyyttiseen asymmetriseen reaktioon. Sitä käytetään erityisesti asymmetrisissä Michael-additio-reaktioissa, ...
 • Nurmi, Miia (1999-06-09)
  Selvitys diplomityönä laaditusta pk-alihankintayrityksille soveltuvasta toiminnan laadun työkirjasta ja sitä varten vaaditusta pohjatyöstä. Työ käsittelee yritysten toiminnan laatu-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmia. /Kir10
 • Niemi, Hannu (1995-01-18)
  Tämä työ tehtiin kohdeyrityksessä Raumalla. Työn tarkoitus oli kehittää reaaliaikainen palautejärjestelmä laadunvalvontaan ja pyrkiä kehittämään hanavalmistuksen laatutasoa. Perusajatuksena oli sitoutuminen jatkuvaan laadun ...
 • Norrkniivilä, Jukka (1997-12-10)
 • Korsman, Ulla (1990)
  Pirkanmaalla aloitetaan syksyllä 1990 laaja pkt-yritysten kehittämisprojekti "Tulosta laadulla". Tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä yhdentyvillä markkinoilla. Tämän diplomityön tarkoituksena oli luoda kyseiselle ...
 • Nisso, Kaarlo (2014-05-07)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan laadunhallinnan kehittämistä, pienen kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavan yrityksen näkökulmasta. Tarkoituksena oli kehittää kohdeyrityksen laadunhallintaa siten, että se kykenisi ...
 • Köttö, Pekka (2016-06-08)
  Tässä työssä tutkimuksen keskiössä on kautta aikain laadunhallintamenetelmiä yhdistänyt käsite eli prosessi. Tavoitteena on löytää kohdeyritys Relacom Finland Oy:n käyttöön parhaita käytäntöjä kokonaisvaltaisen prosessijohtamisen ...
 • Mehtonen, Tommi (2003-06-04)
  Työn tavoitteena oli rakentaa yritykselle ISO 9001:2000 mukainen laadunhallintajärjestelmä. Lisäksi tuli rakentaa laatukustannus laskentajärjestelmä yhdeksi toiminnan mittariksi. Tässä kirjallisessa osassa tarkastellaan ...
 • Lassila, Reija (2003-08-20)
  Työn tarkoituksena oli laatia Tampereen teknillisen yliopiston Biomateriaalitekniikan laitokselle mahdollisimman kevyt, toimiva ja helppokäyttöinen laadunhallintajärjestelmä. Tavoitteena oli saada laitoksen toimintaan ...
 • Kallio, Mikko (2014-08-13)
  Laadunhallinta on yleistynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana ja siihen kulutetaan paljon resursseja yrityksissä. Laadunhallintajärjestelmän voi standardoida ja maailmalla yleisimmin käytetty laatustandardi ...
 • Hillman, Lasse (1999-06-09)
  Työ perustuu Suomen laatupalkintokriteereihin ja ISO 9001 -laatujärjestelmään. Käsiteltäviä alueita ovat johtajuus , strateginen suunnittelu, asiakas- ja markkinasuuntautuneisuus, tiedot ja niiden analysointi, henkilöstön ...
 • Lehtinen, Heidi (1985)
  Laadunvarmistuksen tärkeyttä yrityksessä painotetaan yhä enemmän. Laadunseurannan tehokkuus saadaan kasvamaan nykyisestä, kun tarvittavien tietojen tallentaminen ja raportointi siirretään atk:lle. Työn tarkoituksena on ...
 • Väkeväinen, Maarit (1996-10-23)
  Tutkimuksen kohteena oli erään kemiallisen pesulan palvelun laatu. Määrällisesti suurimmat reklamaatioita aiheuttavattekijät ovat tahrat ja tavaran katoaminen. Työssä laadittiin valitusten jakorvausten käsittelyohjeet sekä ...
 • Kaunismäki, Mikko (2008-05-07)
  Tuotantomäärien ja tuotantotapojen muuttuessa on laadunvarmistukseen syytä kiinnittää erityistä huomiota. Kohdeyritys on muuttanut moottorikokoonpanon toimintatapaa radikaalisti. Aikaisemmin yksi henkilö teki moottorin ...
 • Hakulinen, Ullamari (2014-01-15)
  Ultraäänikuvaus on laajasti käytössä oleva kuvantamistekniikka, joka hyödyntää äänen heijastuksia kudosten rajapinnoista. Menetelmää pidetään turvallisena, koska ionisoivaa säteilyä ei käytetä. Tutkimuksen luotettavuus on ...