.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Uotila, Antti (2014-02-05)
  Suomen rataverkko on rakennettu pääosin 1900-luvun alkupuolella. Aikoinaan rautateitä rakennettaessa pyrittiin massatöiden minimointiin, minkä vuoksi radat perustettiin suurilta osin maanvaraisesti luonnontilaiselle ...
 • Leivo, Virpi; Rantala, Jukka (2000)
  Pohjamaa sekä yläpuoliset täyttö- ja salaojituskerrokset ovat maarakeiden välisten huokosten muodostaman enemmän tai vähemmän yhtenäisen onkaloverkoston kautta jatkuvassa yhteydessä kosteuslähteeseen eli pohjaveteen. ...
 • Leivo, Virpi; Rantala, Jukka (2002)
  Julkaisu on osa tutkimushankekokonaisuuden ’Alapohjarakenteiden kosteus-käyttäytyminen’ toisen tutkimusvaiheen loppuraportista. Projektin tuloksena on syntynyt tämän julkaisun lisäksi Julkaisu 120 (Maanvastaisten ...
 • Leivo, Virpi; Rantala, Jukka (2002)
  Maanvastaisten alapohjarakenteiden lämpö- ja kosteusolosuhteet poikkeavat rakennusvaipan muiden osien toiminnasta. Alapohja on rakenteena kosketuksissa lämpimien ja kosteiden täyttö- tai pohjamaakerrosten kanssa. Alapohjaa ...
 • Koponen, Henri (2011-09-03)
  Haja-asutuksen jäteveden käsittelyssä on pitkään käytetty erilaisia maapuhdistamoja. Maapuhdistamoilla on rajallinen käyttöikä, joka yleensä määräytyy hydraulisen toimintakyvyn mukaan. Erilaiset tukkeutumisilmiöt laskevat ...
 • Lehtovaara, Petteri (1997-12-10)
  Tavoitteena on lisätä koneyrittäjien kilpailukykyä muuttuvillakunnossapitomarkkinoilla sekä tehdä kunnossapitotöiden tarjoaminen entistätehokkaammaksi.
 • Pekkinen, Tahvo (1986)
  Tämän työn tavoitteena on kehittää Etelä-Suomessa toimivan kohdeyrityksen hankkeitten ohjausjärjestelmä entistä tehokkaammaksi. Yrityksen tilikaudelle 1985 ajoittuneiden hankkeitten analysointi osoitti, että ohjauksessa ...
 • Uusi-Marttila, Mikko (1999-01-13)
  Työssä tarkastellaan kuvitteellisen maarakennusliikkeen rakentamiskustannuksia kunnallisteknisissä töissä. Kustannuksia verrataan Rauman kaupungin kunnallisteknisen osaston oman työn kustannuksiin ja yksityisten ...
 • Lähdeaho, Tommi (2007-09-19)
  Keskijänniteverkon luotettavuustason merkitys ja sähkön laadun arvostus on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Avojohdoista muodostuva keskijänniteverkko on erittäin altis laajoillekin häiriöille. Tästä syystä kohdeyritys ...
 • Änkö, Markku (1983)
  Sähkölaitoksen tehtävänä on siirtää ja jakaa sähköenergiaa mahdollisimman edullisesti toiminta-alueensa asiakkaille, kehittää laitteita ja verkostoa siten, että sähkön toimitus on luotettavaa ja sähkön laatu täyttää asetetun ...
 • Veijovuori, Matti (1993)
  Työn tarkoituksena on selvittää taajamarantojen historiaa ja nykytilaa sekä tutkia niiden kehittämismahdollisuuksia. Työn painopiste on suunnitelmaosassa. Mikkelin lääni on Suomen vesistöisin lääni. Muutamia asemakyliä ...
 • Ala, Janne (1996-10-16)
  Tavoitteena on parantaa asiakkaiden ostaman sähkön laatua. Työ liittyySähkövoimatekniikan Kehityspoolin rahoittamaan maasulkuvikojen aiheuttamienhaittojen vähentämiseen tähtäävään tutkimushankkeeseen. Työn soveltavassaosassa ...
 • Väänänen, Kari (1998-01-14)
  Työn tavoitteena oli hallita keskijänniteverkon maasulkuvirtojen kasvaminen sähköturvallisuusmääräysten asettamissa rajoissa, vähentää pikajälleenkytkentöjen määrää eli parantaa asiakkaiden sähkölaatua sekä pyrkiä kustannusten ...
 • Seppänen, Kari (1990)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia maatalouden tapaturmia ja niistä syntyviä kustannuksia. Lisäksi tuli tutkia esine- ja henkilövahingon suhdetta ja selvittää suojaintilannetta sekä ihmisten suhtautumista suojaimiin ...
 • Huhtala, Kalevi (1985)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on kartoittaa maataloudessa käytettävän traktorin lisälaitteen säädettävän käytön mahdollisuuksia. Tutkimuksen alussa esitellään pintapuolisesti eri nopeuden säätötavat ja niiden valintaperusteet. ...
 • Tervala, Kari (1985)
  Työn tarkoituksena on ollut muodostaa kuva keväällä 1984 Suomessa tarjolla olleista tuotannonohjausohjelmistojen valmispaketeista ja vertailla niiden ominaisuuksia keskisuuren konepajan näkökulmasta. Pohjaa työlle ovat ...
 • Laitila, Minna (2009-04-08)
  Diplomityössä tarkasteltiin maatalouslomittajan työvaatetuksen vaatimuksia. Työssä käytettävään vaatetukseen vaikuttaa työasennot, työympäristö, työn kuormitus, turvallisuus, vaatetuksen huolto- ja hygieniavaatimukset. ...
 • Virtanen, Ville (2006-09-13)
  Työ liittyy kohdeyrityksen tuotekehitystyöhön. Tavoitteina on ollut lisätä käytettävissä olevaa tietoa traktorielektroniikasta sekä auttaa uusien komponenttien valintaprosessissa.Työ aloitettiin tilanteessa, jossa nykyinen ...
 • Kari, Marjo (1999-06-09)
  Due to constant development in computer technology, wireless and mobile communication has gained enormous popularity. A practical solution for mobile networking in residential and public environments where the traditional ...
 • Heman, Hannu (2005-10-12)
  The thesis is part of a new product development project in the Company called Optimation. The target for the project was to develop a next generation machine automation system for the Company´s stone crushers that are ...