.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Suhonen, Heikki (2013-04-03)
  Työssä tuotettiin rautaoksidinanohiukkasia nesteliekkiruiskulla. Prekursoreina käytettiin rauta(III)nitraattia ja ferroseeniä. Tuotettua aerosolia tutkittiin aerosolimittalaitteilla ja kerättiin talteen sähkösuodattimella ...
 • Haarala, Arja-Riitta; Holm, Suvi; Huiku, Leena (1991)
  Kauppa- ja teollisuusministeriön polttotekniikan tutkimusohjelmaan Liekki osallistuvat koulutettiin käyttämään suorakäyttöisiä tiedonhakujärjestelmiä Tampereen teknillisen korkeakoulun kirjaston Liekkitietoprojektissa. ...
 • Uuttu, Tero (1987)
  Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen kotimaisten polttoaineiden laboratorion projektiin "Energian käytön tehostaminen tulitorvi- tuliputkikattiloiden lämpöteknistä laskentaa kehittämällä" liittyen oli työn tarkoituksena ...
 • Nurminen, Pentti (2013-06-05)
  Diplomityöni kohteena on Tampereen Lielahden vanha tehdasalue, jonka päätuotteita olivat selluloosa vuosina 1914–1985 ja kemihierre 1986–2008. Tämän jälkeen tehdas lopetti toimintansa. Tehtaan tuotantoa kasvatettiin ja ...
 • Riikonen, Maija (2014-04-09)
  Lähtökohtana diplomityölle on teollisuustoiminnan päättyminen Tampereen Lielahden entisellä sellutehdasalueella. Tampereen kaupunki on hankkimassa laajaa teollisuusaluetta omistukseensa ja alueen kaavoitus uuteen ...
 • Ristonen, Tero (2001-11-14)
  Nykyinen hammaspyörien mittaustekniikka perustuu kaksiulotteiseen mittaukseen. Hammaspyörän hammas on kuitenkin kolmiulotteinen pinta. Huomattava osa hampaan toimintaan vaikuttavista hampaan piirteistä jää näin ollen vain ...
 • Salmi, Veijo (1993)
  Tässä työssä tutkitaan hiiletyskarkaistujen lieriöhammaspyörien vierintäväsymislujuutta sekä selvitetään lujuuteen vaikuttavien tekijöiden merkitys. Työssä selvitetään kirjallisuustutkimuksen avulla hiiletyskarkaisun ...
 • Anttila, Juha (1985)
  Työn alkuvaiheessa esitetään erilaisilla periaatteilla toimivien murskauslaitteiden ominaisuuksia. Teoreettisten laskelmien avulla tutkitaan lieriömurskaimen prototyypin voimansiirtoon ja terään kohdistuvia iskuja ja niiden ...
 • Kiili, Juhani (1997-03-19)
  Työssä tehtiin varolaitteena toimiva kuivakeittosuoja erillisellälogiikalla, joka ei ole sidoksissa voimalaitoksen muihinohjausjärjestelmiin. Kuivakeittosuojan tarkoitus on estää putkistonrikkoutuminen.
 • Rintala, Jukka (1984)
  Tässä työssä on selvitetty lietepatjareaktorin soveltuvuutta puunjalostus-teollisuuden jätevesien anaerobiseen käsittelyyn. Käsiteltävänä jätevetenä oli orgaaniselta koostumukseltaan sulfiittisellutehtaan hapanlauhdetta ...
 • Uusitalo, Minna (2008-06-04)
  Diplomityössä tutkittiin alumiinioksidipohjaisen suodattimen ominaisuuksia ja koostumusta. Työn tavoitteena oli optimoida lietevalutekniikalla suodattimen ominaisuudet ja koostumus sellaisiksi, että saavutettaisiin ...
 • Välimaa, Tiina (1995-01-18)
  Työssä tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja polttaa kemiallisessa puunjalostusteollisuudessa syntyviä lietteitä. Kirjallisuustutkimuksessa selvitetään kuivaukseen ja polttoon vaikuttavia lietteiden erityisominaisuuksia. ...
 • Lepistö, Timo (2014-05)
  This is a collection of fourteen short stories and five poems from the first-ever creative writing course offered at the Language Center at Tampere University of Technology. Thematically varied, the writings range in humor, ...
 • Alaviitala, Tiina (2013-11-08)
  During the recent years, the debate concerning climate change and other environmental threats has been in focus often. This discussion has also created pressure to business, individuals, public administrators and policymakers ...
 • Laitala, Kirsi (2001-08-22)
  Työssä pyritään löytämään yksinkertaistettu versio elinkaariarvioinnille, tuotteiden ympäristövaikutusten vertailulle, jotta arviointia voitaisiin käyttää myös teollisessa tuotantomittakaavassa.Tutkimuksessa vertaillaan ...
 • Leppäkoski, Arttu Ville Juhani (2013-04-03)
  This Thesis develops methods for managing software and hardware during the life cycle of a programmable machine control platform. Life cycle management is important because of the long life cycle of this platform. Software ...
 • Lehtinen, Timo (1984)
  Tutkimuksen tavoitteena on ollut muuttaa yhdysvaltalaista Life-Cycle Planning and Budgeting -tietokoneohjelmistoa siten, että se soveltuu käytettäväksi Suomessa. LCPB-mallin tarkoitus on laskea ja vertailla eri tilan ...
 • Honkala, Anu (2012-11-07)
  Adheesion hyödyt liittämisessä ovat laajalti ymmärretty, joten sen käyttäminen myös teollisissa sovelluksissa on alati kasvamassa. Edistykselliset liimateknologiat ovat enenevässä määrin syrjäyttäneet perinteisiä kiinnittimiä ...
 • Uzunov, Vladislav (2011-10-07)
  A scalar light field is any stationary monochromatic wave in the visible spectrum which propagates in an isotropic, homogeneous, non-dispersive and non-magnetic medium and thus obeys the Helmholtz wave equation. This thesis ...
 • Koskela, Jenni (2010-06-02)
  The integration of microfluidics, microfabrication technologies and biomaterials has established new means to mimic the natural microenvironment of cells. Using microfluidic culture devices, cells can be stimulated with ...