.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Moilanen, Kalle (1994)
  Kattilalaitoksen toiminnan kannalta mittaukset muodostavat tärkeän osa-alueen. Paitsi, että mittaukset liittyvät olennaisena osana laitoksen toimintaa ohjaavaan säätöautomatiikkaan, niin mittaukset ilmaisevat myös ...
 • Toppari, Esa (1997-04-16)
  Lämpökeskusten käyttö- ja huoltokustannuksia selvitetään ja etsitäänerilaisille lämpökeskuksille optimaalinen kunnossapitostrategia.Esimerkkinä lasketaan yhden lämpökeskuksen kattilan optimaalinennuohousväli.
 • Leminen, Aleksi (2015-02-04)
  Tämä tutkimus keskittyy tutkimaan lämpökuormista ja kutistumisesta aiheutuvia pakkovoimia teräsbetonialtaissa. Tutkimuksen alussa käsitellään lämpökuormista aiheutuvien pakkovoimien teoriaa ja perehdytään Eurokoodin ja ...
 • Taskinen, Sanna (2011-06-08)
  Tämän diplomityön tavoitteena on löytää vaihtoehtoisia konenäköratkaisuja muovisten margariinirasian kansien dimensioiden mittaamiseen laadunvalvonnassa. Kansien ja rasioiden yhteensopivuuden kanssa on ollut satunnaisia ...
 • Walden, Kai (1998-10-14)
  Työssä tutkitaan Condebelt-prosessiin sopivia lämpöpumppuprosesseja, jotta ulkopuolisen energian tarve pienenisi. Työssä käsitellään kuivaimen aine- ja energiavirtoja erilaisilla tuotantolaaduilla sekä pyritään saamaan ...
 • Siikanen, Vilma (2010-06-23)
  Kaupan alalla lauhdelämpöä on otettu talteen aina kun se on ollut kannattavaa. Lämmön talteenoton menetelmien kehitystä on kuitenkin hidastanut edullinen sähkön hinta, mikä ei ole kannustanut isoihin investointeihin. ...
 • Mäkinen, Ali (2006-04-12)
  Uusiutumattomien energiamuotojen rajallisuus ja ilmansaasteet ovat vieneet energian käytön trendiä kohti uusiutuvia energialähteitä ja energiaa säästäviä ratkaisuja. Kylmissä maissa, kuten Suomessa, lämmitys kuluttaa suuren ...
 • Sorokin, Salla (2008-01-16)
  Marketit ovat kaupallisten rakennusten suurimpia energiankuluttajia, joten mahdollisuuksia energiankulutuksen ja kustannusten pienentämiseen on. Markettien jäähdytykseen kuluu vuosittain runsaasti energiaa. Jäähdytyksen ...
 • Jokela, Esa (2014-11-05)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on antaa mahdollisimman kattava ja ajankohtainen yleiskuva Suomessa kaupallisesti hyödynnettävistä lämpöpumpuista ja lämpöpumppumarkkinoista. Lämpöpumppumarkkinoita arvioidaan useasta eri ...
 • Vimpari, Kai-Kristian (2006-09-13)
  Lämpöpumppu on pitkälti vakiotuote, jota voidaan valmistaa sarjatyyppisessä tuotannossa. Tämän työn tarkoituksena oli eriyttää lämpöpumppujen erikoistuotteiden valmistus pois sarjatuotannon välittömästä läheisyydestä. ...
 • Manninen, Tuomo (1984)
  Työssä on tarkasteltu lämpöpumpun käyttöä nahan kuivatuksessa sekä suunniteltu koelaitteisto ja määritetty sille optimaaliset mitoitusarvot. Tavoitteena on ollut nahan lämpöpumppukuivatuksen kannattavuuden ja soveltuvuuden ...
 • Tusula, Heli (1982)
  Työssä tarkastellaan Tampereen kunnallisten ja teollisuuden jätevesien, pinta- ja pohjaveden ja ilman laatua ja lämpötilaa, koska haluttiin tietää niiden sopivuus kaukolämpövettä lämmittävän lämpöpumpun lämmön lähteeksi. ...
 • Ahvenjärvi, Sauli (1982)
  Työ liittyy läheisesti Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksella meneillään olevaan tutkimusprojektiin, jossa pyritään uusilla säätömenetelmillä parantamaan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmien ...
 • Luoma, Anna-Stiina (2014-06-04)
  Vuonna 2012 voimaan tulleet Ympäristöministeriön laatimat Rakennusmääräyskokoelmauudistukset Rakennuksen energiakulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta D5 ja Rakennusten energiatehokkuus D3 asettavat uudet määräykset ...
 • Peurla, Anna (2009-01-14)
  Materiaalien faasimuutoksiin perustuvassa lämpöenergian varastoinnissa lämpö varastoituu materiaaliin latenttilämpönä. Varastointisovelluksissa faasimuutos tapahtuu useimmiten kiinteän aineen ja nesteen välillä. ...
 • Knuutila, Hanna (2001-08-22)
  Työssä tutkitaan prosessilämmön kalliovarastoinnin kannattavuutta paperitehtaalla, joka tuottaa sähköä myyntiin. Työssä tutkitaan kahta paperitehdasta, joissa sähkö tuotetaan kombiprosessilla ja joissa tarvittava sellu ja ...
 • Räsänen, Harri (1995-01-18)
  Työn tavoitteena oli selvittää Tampereen kaupungin sähkölaitoksen energiajärjestelmiin liitettävän lämpövaraston kannattavuus sekä tekninen toteutus. Työssä selvitettiin tuottolaselmien perusteella järjestelmään soveltuvan ...
 • Vaarala, Mika (1994)
  Diplomityössä on tutkittu lämpövoimalaitosten sähkötuotannon lyhyen aikavälin optimointia Pohjolan Voima Oy:n sähköntuotantojärjestelmässä ja Teollisuuden Voimansiirto Oy:n siirtoverkossa. Työssä on rajoituttu tarkastelemaan ...
 • Immonen, Antti (2006-05-10)
  Tuotannossa läpäisyajan lyhentäminen tuottaa hyötyä sekä asiakkaalle että valmistajalle. Asiakas hyötyy saadessaan tuotteen nopeammin käyttöönsä ja valmistajalle hyötynä on kustannusten nopeampi taksinmaksuaika. Useimmiten ...
 • Virtanen, Sami (2009-05-06)
  Työn tavoitteena oli kokoonpanoalueen layoutin uudelleen suunnittelu kohdeyrityksessä. Lisäksi tavoitteita olivat materiaalivirtojen selkeyttäminen, varastoinnin tehostaminen ja kokoonpanon työpisteiden kehittäminen. ...