.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ilvespalo, Heikki (2014-06-04)
  Urbaania kehitystä on viime vuosina määritellyt olemassa olevan rakennuskannan eriarvoistuminen. Samaan aikaan kun asuntojen tarve lisääntyy, ikääntyvä liike- ja toimistorakennuskanta on jäämässä vajaakäyttöön ja osittain ...
 • Helin, Minna (1994)
  Diplomityön tavoitteena oli etsiä kuumahierreprosessin häiriötekijöitä ja ajo-optimia. Erilaisten mallien avulla voidaan hierremassan laatua ennustaa ja käyttää siten hyväksi säädössä. Prosessista kerättyjen mittaustulosten ...
 • Eklund, Marjukka (1992)
  Työn tavoitteena oli kehittää LWC-syväpainohierteen laatua. Työssä määriteltiin koeajojen avulla optimaalinen lajittelu hiertämölle. Lajittelukokeissa haluttiin selvittää kuumahierteen pitkäkuitujakeen laadun ja määrän ...
 • Vuorio, Petteri (1993)
  Työn tavoitteena oli etsiä keinoja hierrepohjaisen paperin opasiteetin parantamiseen hierteen valonsirontakerrointa korottamalla ja selvittää syitä valonsirontakertoimen mittaushajontaan tehdasolosuhteissa. Työ jakaantuu ...
 • Aaltonen, Seppo (1996-04-17)
  Työssä käsitellään kuumailmarigin suunnittelua. Rigillä testataan erilaisiaventtiilejä ja muita ilmalaitteita kuumalla ja kylmällä ilmalla.
 • Honkanen, Mari (2002-06-05)
  TAUSTAA: Työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun Materiaaliopin laitoksella meneillään olevaa tutkimusprojektia "Dieselmoottorin palotilan seinämärakenteen kehittäminen (DIPS)". Kuumakorroosio on korroosiomuoto, jota ...
 • Tervo, Johanna (2002-04-10)
 • Pirkola, Tatu (1999-05-12)
  Työssä tutkitaan paksuudensäätöjärjestelmän toimintaa, tarkastellaan säädön algoritmeja ja säätöön vaikuttavia parametrejä ja niiden oikeellisuus. Työssä etsitään säädössä esiintyviä ongelmia ja esitetään niihin ...
 • Alaranta, Iisakki (2005-12-07)
  The main objective of this thesis was to improve the usability and durability of coiler drum in hot roller Steckel-milI. There were two main sections: the first one was to prevent oxide scale sticking on drum surface by ...
 • Malinen, Tero (1994-10-19)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan terästehtaan kuumavalssaamolla olevaa nauhavalssaimen vesihydraulista hilseenpoistojärjestelmää. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää hilseenpoistojärjestelmässä esiintyvien paineiskujen ...
 • Nummela, Samu (2015-08-12)
  Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) hydrauliikan ja automatiikan laitoksella (IHA) on Stewart-Gough liikealusta. Laitoksen aikeena on asentaa liikealustan päälle Avant Tecno -yhtiön 210-mallin kaivuri. Diplomityön ...
 • Arola, Niina (2000-08-23)
  Tavoitteena oli lämpötilajakaumien mittaus kuplivan leijupedin tulipesästä sekä hiilipölypolttimesta kohdeyrityksen kehittämän Ardemus-tulipesämallin todentamiseksi. Mallinnusta käytetään apuvälineenä tulipesien ja poltinten ...
 • Pyörny, Timo (1984)
  Tämä diplomityö muodostuu EDIX + WORDIX -tekstinkäsittelyjärjestelmän käyttöönottoon liittyvistä toimenpiteistä. Työn tarkoituksena on ollut EDIX+ WORDIX -järjestelmänsovittaminen Nokian 16-bittiseen MikroMikko 2 ...
 • Ahola, Jari (1990)
  Työssä kehitettiin kohdeyrityksen laboratorion käyttöön kuvankäsittelyyn perustuva yleiskäyttöinen työkalu: kuvatyöasema. Kuvatyöasemalla tullaan korvaamaan sellaisia laboratorion rutiiniin kuuluvia työvaiheita, jotka ...
 • Leino, Markku (2002-02-13)
  Työ liittyy TTKK:n fysiikan laitoksen teoreettisen ja laskennallisen puolijohdefysiikan menetelmien kehitystyöhön. Polkuintegraali-Monte Carlo -menetelmä (PIMC) on uusi lähestymistapa elektronirakenteiden laskemiseen, mutta ...
 • Vesa, Joonas (2016-06-08)
  Kvaternianalyysin voidaan ajatella laajentavan kompleksianalyysin menetelmiä neljään ulottuvuuteen. Kvaternianalyysin vahvuutena voidaan pitää esimerkiksi vahvoja integraalikaavoja, joita on mahdollista soveltaa melko ...
 • Ackman, Risto (1983)
  Diplomityössä on tutkittu KVATRO-teräsohutlevyelementin lujuutta ja muodonmuutoksia. Elementin kantavana osana toimii teräsohutlevystä kylmämuovaamalla valmistettu kasetti. Elementti on kasetin ja pintamateriaalina toimivan ...
 • Aho, Tuomas (2014-11-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli laatia tutkimuksen kohdeyritykselle KVR-toteutusmuodolla toteutettavan hankkeen läpiviemistä helpottava projektikäsikirja. Projektikäsikirjan laatimiseksi tavoitteena oli ymmärtää, mitä ...
 • Sievänen, Mauno (1985)
  Tutkimuksen tavoitteena on kehittää keskisuuren rakennusliikkeen KVR-toimintaa. Osatavoitteita ovatluoda toimintamallit KVR-hankkeen rahoittajien, käyttäjien sekä rakennettavien kiinteistöjen löytämiseksitutkia eri ...
 • Hautalahti, Karoliina (1998-05-20)
  Työ on tehty Kokkolan Vanhalle satamanlahdelle. Alueen kehittäminen ja kaavoitus ovat kaupungissa ajankohtaisia kysymyksiä. Diplomityön muodostavat kaavaluonnos sekä yhtä kaavan osa-aluetta, Kylää, tarkentavat rakennussu ...