.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Nieminen, Jyri (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin lattianpäällystemuovien naarmuuntumisherkkyyttä, pyrkien sellaiseen mittaukseen, että tulos korreloisi silmämääräisesti havaittavan naarmuuntumisen kanssa. Tarkastelussa käytettiin seuraavia muoveja: ...
 • Pietilä, Ari-Pekka (2001-12-12)
  Tavoitteena oli etsiä mahdollisuutta kierrättää muoviseosta monikerroslaminaattien paksussa välikerroksessa. Nykyisin polttoon menevä muoviseos sisälsi polyeteeniä, polypropeenia ja polyamidia. Työssä tutkittiin muoviseoksen, ...
 • Lehtonen, Mikko (1994)
  Työssä tutkittiin polypropeenin ja nestekidepolymeerin seosten mekaanisia ja termisiä ominaisuuksia seostussuhteen funktiona. Päähuomio keskittyi yhtymäsauman lujuuteen. Esitellään työssä käytetyt materiaalit, koekappaleiden ...
 • Huuskola, Timo (1995-05-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli muovituotetehtaan toimintijen ja niiden kustannusrakenteiden määrittäminen. Lopullisena tavoitteena oli kustannuslaskentajärjestelmän luominen tuotekohtaisten kustannusten laskemiseksi. /Kir10
 • Aalto, Pentti (1981)
  Työn ensimmäisessä osassa esitettiin ehdotus lajittelun valvonta- ja säätöjärjestelmäksi. Lajittelun valvonta perustuu näytteenotto-analyysaattorijärjestelmään. Tarvittava primäärinäytteen koko määritettiin. Se osoittautui ...
 • Kaleva, Hannu (1982)
  Tähänastisten murskauskokemusten perusteella on arvioitu murskauskelpoisten moreenien rakeisuusaluetta. Mikäli sora- ja hiekkamoreenien hienoainesmäärä on ollut 9...21 %, d50-raekoko välillä 0,7...8 mm ja murskauskelpoista, ...
 • Lehtonen, Sami (1994-12-21)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tarkastella kiven murskaamista sekä teoreettisesti, että käytännön kokein. Tavoitteena on selvittää karamurskaimen murskauskammioon liittyviä parametreja ja selvittää näiden parametrien ...
 • Mäkinen, Mika (1989)
  Tuotantomäärien kasvaessa ja kilpailun kiristyessä murskauslaitosten toimitusaikoja on lyhennettävä. Suurimpana esteenä tälle on laitosten sähköistyksen hitaus. Työssä käsitellään kohdeyrityksen tuotteiden sähköistyksen ...
 • Laitinen, Ari (1990)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty karkearakeisen kiviaineksen kantavuuteen ja muodonmuutosominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelussa on huomioitu sekä materiaaliominaisuuksien että ulkoisten tekijöiden osuus. ...
 • Savijoki, Susanna (1991)
  Kirjallisuuskatsauksen perusteella raemuoto vaikuttaa voimakkaasti murskeiden lujuuskokeiden, kuten Los Angeles -koe ja Parannettu haurausarvo -koe, tuloksiin. Lujuuskokeiden tuloksiin vaikuttavat raemuodon lisäksi ...
 • Viertokoski, Eero (2011-08-17)
  Maapallon fossiilisten polttoaineiden vähentyessä on kiinnostus uusiutuvia energialähteitä kohtaan lisääntynyt. Uusiutuviin energialähteisiin kuuluu tuulivoima, jonka sähköä tuottavaan komponenttiin, eli generaattoriin, ...
 • Yrjänä, Timo (2015-05-06)
  Tämän työn tarkoituksena on tutustua murtumismekaniikan analyysien laskentaan numeerisesti elementtimenetelmällä. Murtumismekaniikka tutkii materiaalissa olevia säröjä ja niiden vaikutusta rakenteen kestävyyteen. Laskennassa ...
 • Kuutti, Anssi (2011-11-09)
  Taustamusiikkia soitetaan monenlaisissa tiloissa, kuten yökerhoissa, ravintoloissa ja ostoskeskuksissa. Yleensä musiikin toistamiseen käytetään jotakin järjestelmää, jolla on helppo ajastaa tietty musiikki soimaan tiettyllä ...
 • Rautiola, Esko (1985)
  Suunnitelman kaupunkitilallisen osan tarkoituksena on keskustan eheyttäminen ja hallinto- ja kulttuurikeskuksen hienovarainen liittäminen muuhun kaupunkirakenteeseen. Suunnittelualueelle tuli osoittaa konsertti-kongressitalo, ...
 • Anttonen, Tatu (2011-09-07)
  Ihmiset kuuntelevat paljon musiikkia. Musiikki merkitsee meille paljon ja myös tunteet liittyvät vahvasti musiikkiin. Tästä syystä on mielekästä taltioida kuunnellusta musiikista kaikki tarpeellinen. Tätä silmälläpitäen ...
 • Saatsi, Pekka (2006-05-03)
  Suomenlinnan alue on nimetty yhdeksi Unescon maailmanperintökohteeksi. Länsi-Mustansaaren alue on osa Suomenlinnaa, mutta toisaalta se on myös syrjäisin Suomenlinnan saarista ja saa näin ollen olla varsin rauhassa esimerkiksi ...
 • Sudhakaran, Santhosh (2015-09-09)
  Keywords: Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum, Multi dug ef-flux pump, novobiocin, UV mutation, hydroxylamine Hydrogen, 1,3 –propanediol. Halanerobium sacchrolyticum subsp. sacchrolyticum is a halophilic ...
 • Rahkonen, Samuli (2016-01-13)
  The increasing complexity of integrated circuits has put more emphasis on the reusability of both the designs and their verification environments. Verification is often based on assumptions of the quality of the created ...
 • Kakko, Katriina (2011-09-07)
  Tutkin työssäni Forssan Viksbergiin sijoittuvaa elementtirakentamista, joka on tyypillinen esimerkki asuntokannasta, jota Suomessa on aikoinaan tuotettu kaikista eniten. Tässä työssä halusin yhdistää kysynnän ja tarjonnan; ...
 • Halme, Jari (1993)
  Asuinrakennusten suunnitteluun vaikuttavat monet asukaslähtöiset tekijät ja rakennusten teknisten varusteiden lisääntyminen. Tavoitteena oli löytää asuinkerrostaloratkaisu, joka vastaisi mahdollisimman hyvin asuntorakentamisen ...