.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Suomela, Juha-Pekka (2011-12-07)
  Työssä on tutkittu, miten yleiskäyttöisen graafisen Systems Modeling Language (SysML) -mallinnuskielen käytöllä on mahdollista parantaa ohjausjärjestelmien ohjelmistokehitysprosessia. Työssä lähdetään siitä, että SysML-mallinnus ...
 • Vähäpesola, Jani Kristian (2012-10-03)
  Konevalmistajien on noudatettava Euroopan sisämarkkinoille tuotavien koneiden suunnittelussa ja valmistuksessa konedirektiiviä 2006/42/EY. Tämän diplomityön tarkoituksena oli osaltaan täyttää direktiivin asettamia vaatimuksia ...
 • Raninen, Sami (2003-06-04)
  Työn tavoitteena on selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat kappaletavara-automaatiossa ohjausjärjestelmän valintaan. Tekijöiden vaikutuksia todellisen ohjausjärjestelmän valintaan selvitetään tutkimalla erään liimapalkkipu ...
 • Leivo, Virpi (2009)
  Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennetekniikan laitos on tehnyt vuosina 2007-2009 Opetusministeriön (OPM) rahoittamana tutkimusta uimahallien laattalattioidenliukkaudesta. Tutkimuksen tavoitteena on ollut ...
 • Hautamäki, Antto (2006-03-08)
  Työn tarkoitus on laatia kääntäjä, jolla generoidaan ohjelmaesimerkkejä kolmelle erilaiselle ohjelmointikielelle. Kielet ovat Ada, Java ja C++. Ohjelman tarkoituksena on helpottaa ohjelmaesimerkkien kirjoittajan työtä. ...
 • Kaski, Jyrki (1986)
  Ohjelmageneraattoria voidaan käyttää hyvin määriteltyjen ja rakenteeltaan selkeiden ohjelmien nopeaan ja virheettömään muodostukseen. Ohjelmageneraattori vähentää pitkästyttävää käsityötä ohjelmankehitystyössä ja parantaa ...
 • Pehkonen, Jukka (1993)
  Työssä on selvitetty ohjelmistotyötä, laadunvarmistusta ja erästä sen osaa, kooditarkastusta. Tavoitteena oli selvittää koodin tarkastuksen käyttöönoton mahdollisuus ja kannattavuus kohdeyrityksen testaustekniikka-osastolla. ...
 • Hannula, Esko (1989)
  Merkittävä osa ohjelmistoteollisuuden kustannuksista aiheutuu testauksesta, virheenjäljityksestä ja virheenkorjauksesta. Siitä huolimatta tuotteisiin jää paljon virheitä. Ohjelmistojen laatua voidaan parantaa ehkäisemällä ...
 • Niemelä, Ville (1997-06-04)
  Tarkasteltavana on ongelma, joka aiheutuu suurten, useiden kymmenienmegatavujen kokoisten ohjelmistojen siirtämisestä kehitysympäristöstääntestikeskuksen kohdeympäristöön.
 • Rahkonen, Erkki (1986)
  Työssä on tarkasteltu hydrauliikan patruunalohkojen tietokoneavusteista valmistusta. Tavoitteena oli suunnitella ohjelmisto, joka interaktiivisen työskentelyn avulla muodostaa parametrimuotoisen työstöradan. Ennen työstöradan ...
 • Saari, Esa (1994)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun koneosaston lämpötekniikan laitokselle. Työ on laitoksen projektista "Kuumalanka- & laslaser-dopleranemometrimittaukset, KLA & LDA ".Diplomityön yhtenä tarkoituksena ...
 • Hylli, Otto (2012-03-07)
  Viime vuosina ohjelmistoarkkitehtuurien tutkimuksessa on nostettu esiin arkkitehtuuritietämyksen käsite. Arkkitehtuuritietämys kattaa ohjelmiston arkkitehtuurin ja siihen vaikuttavat asiat laajasti, käsittäen perinteisen ...
 • Rantanen, Ilkka (2013-06-05)
  Huurre Group Oy:n Huurre HOT on palvelu kylmäjärjestelmien etävalvontaan, etähallintaan sekä energiaoptimointiin. Palvelun käyttäjät voivat muun muassa nähdä reaaliaikaisen tilanteen kylmäjärjestelmistään sekä ohjata niitä ...
 • Arola, Heli (1997-05-14)
  Ohjelmistojen käytettävyys, hyvät käyttöliittymät sekä helpot ja selkeätohjelmistot ovat henkilökohtaisten tietokoneiden yleistyessä tulleettärkeiksi kilpailutekijöiksi. Työssä arvioidaan Kemi-Arvi -ohjelmankäytettävyys.
 • Pylkkänen, Juhani (1989)
  Digitaalisissa keskuksissa tulee tilanteita, jolloin keskuksen ohjelmisto halutaan vaihtaa. Ohjelmiston vaihdon aiheuttamien häiriöiden minimoimiseksi käyttöön otettavan ohjelmiston toimivuus kokeillaan ennen käyttöönottoa ...
 • Karttunen, Elina (2010-12-08)
  Palveluiden merkitys ohjelmistoliiketoiminnassa kasvaa yhteiskunnan muuttuessa palveluvaltaisemmaksi. Ohjelmistot ja niiden mukana myös palvelut sekä palvelutuotanto leviävät globalisoituvassa toimintaympäristössä yhä ...
 • Vistbacka, Olli (2006-05-10)
  Monissa työmailla käytettävissä laitteissa uuden ohjelmiston päivittäminen yksittäiseen moduuliin tehdään moduulissa olevan sarjaportin kautta. Sarjaportti sijaitsee usein paikassa, johon on kenttäolosuhteissa hyvin vaikea, ...
 • Holmström, Mikael (1990)
  Myynnin tukijärjestelmän tarkoituksena on tehostaa yrityksen myynti toimintoa ja parantaa myynnin ohjattavuutta. Tukijärjestelmältä vaadittavat ominaisuudet perustuvat yrityksen myyntiprosessiin ja myytäviin tuotteisiin. ...
 • Tuominen, Juha (1991)
  Ohjelmistojen koon kasvaessa ja monimutkaisuuden lisääntyessä ohjelmointiprosessin hallittavuus on vaikeutunut. Tästä ovat olleet merkkeinä mm. ohjelmistojen laatu- ja ylläpito-ongelmat. Laadun parantamiseksi ohjelmistoon ...
 • Eskola, Harri (2015-01-14)
  Avoimella tiedolla tarkoitetaan digitaalista tietoa, joka on vapaasti saatavissa. Avoimien tietovarantojen hyödyntäminen on nouseva trendi maailmalla. Diplomityön tavoitteena oli toteuttaa elektroninen prosessiopas, joka ...