.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pohjolainen, Olli (1985)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää ohjelmisto, jota käyttäen voidaan toteuttaa erilaisia paikallisautomaatiotoimintoja käytönvalvontajärjestelmän älykkäällä ala-asemalla. Automatisoitavia kohteita ovat pääasiassa ...
 • Leino, Antti (2006-09-13)
  Paikallinen operaattori voi vaikuttaa kilpailuasemaansa strategisen teknologiavalinnan kautta. Tässä työssä on tutkittu, miten operaattori voi teknologiavalintaa hyödyntämällä luoda itselleen kilpailuetua toimialan ...
 • Kaitila, Kari (1984)
  Tietokoneiden välinen tiedonsiirtotarve on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Kuitenkin ongelmana on ollut löytää kommunikointimenetelmiä erityyppisten laitteiden yhteen liittämiseksi. Yleisratkaisuna on käytetty ...
 • Saarinen, Ari (2002)
  Venäjällä on syntynyt tarve kehittää rakennetusta ympäristöstä vastaavien viranomaisten toimintaa nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaaviksi. YK:n alainen HABITAT -järjestö ja Venäjän rakennusministeriö (GOSSTROI) ovat ...
 • Laurikainen, Hannu (1985)
  Netcon PP 8800 on prosessien käytönvalvontaan tarkoitettu tietokonepohjainen järjestelmä. Keskusaseman toimintoja ohjaa PDP 11 -sarjan tietokone. Ala-asema perustuu mikroprosessoritekniikkaan. Tässä työssä liitettiin ...
 • Könttä, Eveliina (2013-06-05)
  Suurimpaan osaan suomalaisista kaupunkeja voi liittää sekä kaupunkimaisia että maalaismaisia piirteitä. Diplomityö käsittelee tätä kahden elementin kanssakäymistä seutukaupungin näkökulmasta. Esimerkkikaupunkina toimii ...
 • Toivonen, Ari (1987)
  Mikroelektroniikan nopea kehitys on mahdollistanut tietokoneiden käytön merentutkimuksen apuvälineenä jo merellä. Paikallisverkkoja käyttämällä on tullut mahdolliseksi luoda integroituja tieteellisiä järjestelmiä, joissa ...
 • Hagman, Minna (1997-10-15)
  Diplomityössä paikan olemusta kuvaa tekijän videokuvaus eräästätodellisuuden osasta, todellisesta paikasta, Tampereen Keskustorinpohjoispäästä ja ihmisestä suhteessa tuohon paikkaan.
 • Ali-Löytty, Simo; Collin, Jussi; Sirola, Niilo (2010)
  Paikannustekniikoita ja niihin liittyviä algoritmeja on tutkittu Tampereen teknillisellä yliopistolla usean laitoksen ja tutkimusryhmän voimin jo vuosikymmenen ajan. Tähän kurssin MAT- 45800 Paikannuksen matematiikka ...
 • Iltanen, Mika (1999-03-10)
  Työssä on tutkittu asuste-elektroniikassa käytettyjä paikannustekniikoita. Työssä esitellään kaupallisesti saatavilla olevia vaihtoehtoja sekä käsitellään uusia, tutkimustyön tuloksena syntyneitä menetelmiä.
 • Ali-Löytty, Simo (2011-08-25)
 • Törmänen, Kai (2000-09-13)
  Paikkatiedolla tarkoitetaan tietokonemuotoista kartta- ja rekisteritietoa, jolla kuvataan ympäröivää todellisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla pelkistäen ja luokitellen. Paikkatieto voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: ...
 • Kivelä, Jukka (1987)
  Tämä diplomityö on tehty kohdeyrityksen karttapainon toimeksiannosta. Työ jakaantuu kirjallisuustutkimukseen ja ohjelmointityöhön. Kirjallisuustutkimuksessa selvitetään paikkatietojärjestelmän yleisiä periaatteita, ...
 • Järvensivu, Kimmo (1994)
  Paikkatietojärjestelmän tehtävänä on tallentaa tiedot ympäristön kohteista siten, että niiden sijainti- ja ominaisuustieto voidaan hallita yhtenä kokonaisuutena. Diplomityössä on kuvattu paikkatietojärjestelmien yleisiä ...
 • Handroos, Heikki (1985)
  Tämä työ on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan tietokoneen hyväksikäyttöä hydraulijärjestelmien suunnittelussa ja analysoinnissa. Työn lähtökohtana on ollut Ruotsista hankittu simulointiohjelma HOPSAN, jota on ...
 • Palomäki, Heikki (2012-09-05)
  Tässä diplomityössä tehtiin vaatimusmäärittely Hydroll Oy:n tarvitsemalle paineakkujen testauslaitteistolle, suunniteltiin testilaitteisto ja valmisteltiin tarjouspyyntö lähetettäväksi potentiaalisille testilaitteiston ...
 • Eklund, Henri (1997-12-10)
  Työssä keskitytään paineastioiden omakustannusarvopohjaiseen hinnoitteluun.Omakustannusarvolaskenta vaatii useita laskutoimituksia, jonka vuoksilaskennan helpottamiseksi tehdään taulukkolaskentainen sovellusohjelma.
 • Turja, Pasi (1999-09-08)
  Työssä vertaillaan hitsaamalla valmistettujen paineastioiden ja niiden osien mitoitusta eri standardien välillä. Tavoitteena oli luoda pohja ASME-standardien mukaisille paineastian osien mitoitusohjeille Condebelt-lauhdekuivaimen ...
 • Verho, Jukka (1991)
  Diplomityössä kuvataan paineastiatarkastuksista saatavaa tietoa, joka tallennetaan atk-rekisteriin. Paineastiatarkastuksia suorittaa teknillinen tarkastuskeskus lakisääteisin määräajoin. Atk-rekisteri toteutettiin projektina, ...
 • Aarnio, Antti (2008-02-06)
  Työn tavoitteena oli pohtia mahdollisia ratkaisuja hydrauliletkujen kunnonvalvontaan. Lisäksi tavoitteena oli tehdä yhden mahdollisen ratkaisun prototyyppi ja tutkia sen mahdollisuuksia hydrauliletkun kunnonvalvontaan. ...