.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Soini, Juha (1991)
  Kohdeyritys on alihankintakonepaja, joka valmistaa ruostumattomasta ja haponkestävästä teräksestä koneita, laitteita, koneenosia, säiliöitä ja putkistoja. Yrityksen toimintastrategiana on erityisosaaminen ja joustavat ...
 • Oksa, Maria (1997-04-16)
  Työn tavoitteena oli saavuttaa tiivis, termisesti ruiskutettutantaalipinnoite, jossa ei esiinny pintahuokoisuutta. Huokoisuudenpoistamiseksi käytettiin isostaattista kuumapuristusta sekäpseudoHIP -käsittelyä.
 • Korhonen, Tommi (1999-04-14)
  Työssä tutkitiin nopeisiin elektronisiin kameroihin perustuvaa plasmaruiskutusprosessin diagnostiikkaa. Tutkittiin sopivia menetelmiä pinnoitehiukkasten ominaisuuksien mittaamiseen lennon aikana ja tiedon reaaliaikaiseen ...
 • Hakala, Erkki (1982)
  MHD-generaattori tarjoaa varteenotettavan mahdollisuuden pyrittäessä hyödyntämään fossiilisia polttoaineita. Sen avulla päästään huomattavasti parempaan hyötysuhteeseen nykyisiin lauhdevoimalaitoksiin verrattuna. Generaattorin ...
 • Tonteri, Petri (1996-08-21)
  The fracture of paper has been studied intensively during past decades. However the inhomogeneous mass distribution of paper make it a difficult material to study theoretically. Huge computational resources of computers ...
 • Huutola, Saila (2002-12-11)
  Tässä työssä tutkittiin rodiumin ja platinan synergiaefektejä kohdeyrityksen valmistamista gamma-alumiinioksiditukiaineisista Rh- ja Pt-Rh-katalyyttinnäytteistä käyttäen röntgenviritteistä fotoelektronispektroskopiaa (X-ray ...
 • Yeung, Shiu Yu (2014-06-04)
  PLAYABLE GROUNDS is proposed to enhance the walkability in a city by introduction of “playgrounds for public”- an integration of playgrounds and existing city fabrics without any fundamental urban structures changes. The ...
 • Mikkolainen, Kirsi (2008-01-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia pulssilaserpinnoitusmenetelmällä valmistettujen yttriumstabiloitujen zirkoniumoksidi-kalvojen kulutuskestävyyttä. Kalvojen valmistukseen käytettiin kolmea eri parametria, jotka erosivat ...
 • Tuppurainen, Antti (2011-11-09)
  Perinteisesti pneumaattisen järjestelmän asemasäätö on toteutettu proportionaali- ja servoventtiileillä. Uutena vaihtoehtona perinteisille säätötavoille on nelitie-digitaaliventtiilijärjestelmä, joka sisältää neljä ...
 • Itäsalo, Antti-Ville (2010-07-02)
  Tässä työssä suunniteltiin pneumaattinen liikealusta Tampereen teknillisen yliopiston konstruktiotekniikan virtuaalilaboratorioon. Virtuaaliympäristön tarkoituksena on tuottaa sellaisia aistimuksia, että hän kokee olevansa ...
 • Halttunen, Sakari (1986)
  Tässä työssä on kartoitettu vuosina 1960...1980 Suomessa rakennetut pohjapadot. Lisäksi on luotu perusteet rakennettujen pohjapatojen tarkkailun ja kunnossapidon järjestämiseksi sekä uusien pohjapatojen suunnittelun ja ...
 • Nyman, Pasi (2010-06-02)
  Päiväkotien toiminta on muuttunut vuosikymmenten aikana paljon. Lapsimäärien kasvu ja ryhmäkokojen kasvaminen ovat suurimmat haasteet tällä hetkellä. Päiväkotien pohjaratkaisut vaikuttavat olennaisesti päiväkodin ...
 • Antola, Satu (1998-02-11)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kalkkikivisuodatusta nopeamman ja tehokkaamman kalkkikivipohjaisen alkalointimenetelmän kehittäminen. Tutkimuksen pilot-kokeet tehtiin Ahveniston pohjavedenottamolla Ylöjärvellä.
 • Molarius, Riitta (1993)
  Sekä pohjaveden että pohjavesialueiden nopeasti kasvavan käytön vuoksi tulee pohjaveden hyvä laatu ja riittävä määrä turvata. Jotta pohjavettä uhkaavilta vaaroilta voitaisiin suojautua, tulee pohjavesialueelta tehdä ...
 • Lehtonen, Marjatta (1983)
  Mäntän kaupungin vedenhankinta tyydytetään nykyään Raja-ahon pohjavesialueelta saatavalla pohjavedellä (n. 500 m3/d) ja kohdeyritykseltä ostettavalla kemiallisesti käsiteltävällä pintavedellä (n. 1 000 m3/d). Vedentarpeen ...
 • Alen, Hannu (1986)
  Karkearakeisten moreenien esiintymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kallioperän eri ominaisuudet, jäätikön eroosion ja kuljetuksen luonne sekä kuljetusmatkan pituus. Alueen topografia ja sijainti korkeimman rannan tasoon ...
 • Härkönen, Petteri (1999-05-12)
  Työssä on luotu yksikkö rakennuksiin tehtävien kuntotutkimusten kenttä- ja laboratoriotutkimuksia varten. Yksikölle on myös suunniteltu kaupallista toimintaa varten tarpeelliset valmiudet. /Kir10
 • Tuormaa, Antti (1996-05-22)
  Diplomityö perustuu ehdotukseen, joka osallistui syksyllä 1995 käytyynarkkitehtikilpailuun, jonka tarkoituksena oli suunnitella Pohjoismaidenyhteinen suurlähetystökokonaisuus Berliinin Tiergarteniin.
 • Mäkelä, Juha (2007-10-17)
  Työssä tarkastellaan poikittaisvuokoneen soveltuvuutta pientuulivoimalan generaattoriksi. Yleisten sähkökoneiden topologioiden esittelyn jälkeen työssä syvennytään poikittaisvuokoneen erityistapaukseen. Poikittaisvuokoneelle ...
 • Mäkipelto, Juha (1998-12-09)
  Työssä on kehitetty tietokoneohjelma, jolla voidaan laskea mielivaltaisen poikkileikkauksen poikkipintasuureet. Poikkileikkauksen yli integrointi on toteutettu elementtimenetelmällä. Vääntötehtävän differentiaaliformulaatio ...