.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Syvänne, Ossi (2013-12-04)
  Muovikomposiittien hyödyntäminen ajoneuvojen rakenteissa on kasvava trendi, jossa erityisesti hiilikuitukomposiitit ovat tällä hetkellä nousemassa esille. Syynä ovat kasvavat ympäristövaatimukset ja toiveet polttoaineen ...
 • Kuisma, Hilkka (1986)
  Työn kirjallisuusosassa selvitettiin sekä yksittäiskuidun ja muovimatriisin että lasin ja muovimatriisin välisen sidoslujuuden mittausmenetelmiä ja niihin käytettävien laitteistojen valmistusmenetelmiä. Lisäksi selvitettiin ...
 • Rantanen, Pasi (2012-08-15)
  Paperin raaka-aineita ovat erilaiset kuidut, täyteaineet, liima-aineet, pigmentit, kemialliset lisäaineet sekä päällystysaineet. Tärkeimpiä raaka-aineita ovat puukuidut mutta myös muita kasvikuituja voidaan käyttää paperin ...
 • Ladvelin, Anssi (1999-03-10)
  Tutkimuksessa selvitettiin ruiskuvaluyrityksen muoviraaka-aineen kierto, materiaalihävikki ja tutkittiin menetelmiä vähentää tai hyödyntää hävikkiä. Teoreettisessa osuudessa tutustuttiin tarkemmin menetelmiin vähentää ...
 • Grahn, Kirsi-Marja (2002-08-21)
  TAUSTAA: Optisella sektorilla kiinnostus muovioptokuituihin (POF) on viimeaikoina lisääntynyt merkittävässä määrin. Niiden tarjoamat edut, hyvät mekaaniset ominaisuudet, helppo valmistusprosessi, asennettavuus, parempi ...
 • Huopainen, Janna (1999-11-10)
  Muoviosat asettavat tuotteen kokoonpanolle uusia vaatimuksia ja kokoonpano asettaa myös tuotteen muoviosille vaatimuksia, erityisesti hyvin suurten tuotesarjojen valmistuksessa. Työssä tutkitaan laturin johtoa ja sen ...
 • Eteläaho, Pirkko (1999-04-14)
  Työssä on tutkittu DFA-menetelmän soveltamista monitorin muoviosien suunnittelussa. Kokoonpanoystävällisyyden arvioinnissa käytettiin BDI:n valmisohjelmistoa. DFA-menetelmien käytöllä laskettiin olevan mahdollista puodottaa ...
 • Kiprianoff, Anna (1997-08-20)
  Työssä selvitetään suurten muovipakkausten ongelmia pakkauksen materiaalin,pakkaamisen ja käytön kannalta. Käytännössä pakkauksen tulisi kestää,mutta hinnaltaan pakkauksen tulisi olla hyvin edullinen. Selvityksen ...
 • Strand, Tomi (1999-06-09)
  Työssä käsitellän kartonkien ominaisuuksista tehtyä sekä kirjallista että kokeellista selvitystä. Kirjallisuusosassa perehdytään erilaisiin mittausmenetelmiin, kartonkien pinnansileyteen vaikuttaviin tekijöihin, materiaaleissa ...
 • Lehtinen, Kari (1993)
  Työn tavoitteena oli tarkastella muovipinnoitetun ohutlevyn tuotekohtaisia kustannuksia sekä antaa lähtökohta tuotekustannuksia laskevan erillisjärjestelmän rakentamista varten. Työssä tutkittiin kustannuslaskentaan liittyvää ...
 • Fonselius, Soilikki (2002)
  Tässä diplomityössä on tutkittu tapettipaperin ja muovin välistä adheesiota lähinnä paperin ominaisuuksien näkökulmasta. Tapettipapereita voidaan päällystää muovilla, jolloin niistä tulee pesunkestävämpiä ja muovipintaa ...
 • Nieminen, Jyri (1999-01-13)
  Työssä tutkittiin lattianpäällystemuovien naarmuuntumisherkkyyttä, pyrkien sellaiseen mittaukseen, että tulos korreloisi silmämääräisesti havaittavan naarmuuntumisen kanssa. Tarkastelussa käytettiin seuraavia muoveja: ...
 • Pietilä, Ari-Pekka (2001-12-12)
  Tavoitteena oli etsiä mahdollisuutta kierrättää muoviseosta monikerroslaminaattien paksussa välikerroksessa. Nykyisin polttoon menevä muoviseos sisälsi polyeteeniä, polypropeenia ja polyamidia. Työssä tutkittiin muoviseoksen, ...
 • Lehtonen, Mikko (1994)
  Työssä tutkittiin polypropeenin ja nestekidepolymeerin seosten mekaanisia ja termisiä ominaisuuksia seostussuhteen funktiona. Päähuomio keskittyi yhtymäsauman lujuuteen. Esitellään työssä käytetyt materiaalit, koekappaleiden ...
 • Huuskola, Timo (1995-05-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli muovituotetehtaan toimintijen ja niiden kustannusrakenteiden määrittäminen. Lopullisena tavoitteena oli kustannuslaskentajärjestelmän luominen tuotekohtaisten kustannusten laskemiseksi. /Kir10
 • Aalto, Pentti (1981)
  Työn ensimmäisessä osassa esitettiin ehdotus lajittelun valvonta- ja säätöjärjestelmäksi. Lajittelun valvonta perustuu näytteenotto-analyysaattorijärjestelmään. Tarvittava primäärinäytteen koko määritettiin. Se osoittautui ...
 • Kaleva, Hannu (1982)
  Tähänastisten murskauskokemusten perusteella on arvioitu murskauskelpoisten moreenien rakeisuusaluetta. Mikäli sora- ja hiekkamoreenien hienoainesmäärä on ollut 9...21 %, d50-raekoko välillä 0,7...8 mm ja murskauskelpoista, ...
 • Lehtonen, Sami (1994-12-21)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on tarkastella kiven murskaamista sekä teoreettisesti, että käytännön kokein. Tavoitteena on selvittää karamurskaimen murskauskammioon liittyviä parametreja ja selvittää näiden parametrien ...
 • Mäkinen, Mika (1989)
  Tuotantomäärien kasvaessa ja kilpailun kiristyessä murskauslaitosten toimitusaikoja on lyhennettävä. Suurimpana esteenä tälle on laitosten sähköistyksen hitaus. Työssä käsitellään kohdeyrityksen tuotteiden sähköistyksen ...
 • Laitinen, Ari (1990)
  Tässä tutkimuksessa on selvitetty karkearakeisen kiviaineksen kantavuuteen ja muodonmuutosominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelussa on huomioitu sekä materiaaliominaisuuksien että ulkoisten tekijöiden osuus. ...