.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Törmänen, Kai (2000-09-13)
  Paikkatiedolla tarkoitetaan tietokonemuotoista kartta- ja rekisteritietoa, jolla kuvataan ympäröivää todellisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla pelkistäen ja luokitellen. Paikkatieto voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: ...
 • Kivelä, Jukka (1987)
  Tämä diplomityö on tehty kohdeyrityksen karttapainon toimeksiannosta. Työ jakaantuu kirjallisuustutkimukseen ja ohjelmointityöhön. Kirjallisuustutkimuksessa selvitetään paikkatietojärjestelmän yleisiä periaatteita, ...
 • Järvensivu, Kimmo (1994)
  Paikkatietojärjestelmän tehtävänä on tallentaa tiedot ympäristön kohteista siten, että niiden sijainti- ja ominaisuustieto voidaan hallita yhtenä kokonaisuutena. Diplomityössä on kuvattu paikkatietojärjestelmien yleisiä ...
 • Lahti, Lassi (2016-01-13)
  Hulevesimallinnusta hyödynnetään yhä enenevissä määrin hulevesijärjestelmien suunnittelussa. Mallinnukseen sisältyy kuitenkin useampia epävarmuustekijöitä – mitoitussateen ajallinen resoluutio, valuntamallien parametrisointi ...
 • Handroos, Heikki (1985)
  Tämä työ on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan tietokoneen hyväksikäyttöä hydraulijärjestelmien suunnittelussa ja analysoinnissa. Työn lähtökohtana on ollut Ruotsista hankittu simulointiohjelma HOPSAN, jota on ...
 • Palomäki, Heikki (2012-09-05)
  Tässä diplomityössä tehtiin vaatimusmäärittely Hydroll Oy:n tarvitsemalle paineakkujen testauslaitteistolle, suunniteltiin testilaitteisto ja valmisteltiin tarjouspyyntö lähetettäväksi potentiaalisille testilaitteiston ...
 • Eklund, Henri (1997-12-10)
  Työssä keskitytään paineastioiden omakustannusarvopohjaiseen hinnoitteluun.Omakustannusarvolaskenta vaatii useita laskutoimituksia, jonka vuoksilaskennan helpottamiseksi tehdään taulukkolaskentainen sovellusohjelma.
 • Turja, Pasi (1999-09-08)
  Työssä vertaillaan hitsaamalla valmistettujen paineastioiden ja niiden osien mitoitusta eri standardien välillä. Tavoitteena oli luoda pohja ASME-standardien mukaisille paineastian osien mitoitusohjeille Condebelt-lauhdekuivaimen ...
 • Verho, Jukka (1991)
  Diplomityössä kuvataan paineastiatarkastuksista saatavaa tietoa, joka tallennetaan atk-rekisteriin. Paineastiatarkastuksia suorittaa teknillinen tarkastuskeskus lakisääteisin määräajoin. Atk-rekisteri toteutettiin projektina, ...
 • Aarnio, Antti (2008-02-06)
  Työn tavoitteena oli pohtia mahdollisia ratkaisuja hydrauliletkujen kunnonvalvontaan. Lisäksi tavoitteena oli tehdä yhden mahdollisen ratkaisun prototyyppi ja tutkia sen mahdollisuuksia hydrauliletkun kunnonvalvontaan. ...
 • Lappalainen, Raimo (1990)
  Puun ja kiven välisten vuorovaikutusmekanismien vaikea ymmärrettävyys on hidastanut painehionnan tutkimusta ja kehitystä. Tämän työn tavoitteeena oli tutkia hiontarajapinnan fysikaalisia tapahtumia ja tältä pohjalta ...
 • Penttinen, Jari (2003-08-20)
  Painehionta on energiataloudellinen mekaanisen massan valmistusmenetelmä. Tuotteena syntyvää hioketta käytetään painopapereiden sekä kartongin tuottamiseen. Hiontaprosessia ohjataan automaatiojärjestelmällä. Ohjelmisto ...
 • Puhakka, Juuso (2009-05-06)
  Tässä työssä on tarkoitus selvittää paineiskuimuventtiilin toimintaa kuvaavat yhtälöt ja parametrit sekä tutkia venttiilin ominaisuuksia ja toimintaa käyttäen apuna lohkokaaviomuotoista simulointia. Työn ensimmäisessä ...
 • Haikio, Sami (1999-12-08)
  Tässä työssä on kehitetty mahdollisimman tarkka simulointimalli paineenkohottimesta käyttäen Matlab-Simulink -ohjelmistoa. Mallissa on tarkasteltu erityisesti paineen käyttäytymistä putkessa sekä saavutettua painetasoa ...
 • Virtanen, Markus (2012-06-06)
  Säiliö ja hydraulinesteen kunnossapito ovat olennainen osa toimivaa ja laadukasta hydraulijärjestelmää. Pumppujen, venttiilien ja toimilaitteiden virheetön toiminta kaikissa olosuhteissa edellyttää onnistunutta hydraulinesteen ...
 • Remes, Kari (1991)
  Yritys on lähtenyt kehittämään paineistettua leijukerroskaasutusta kaupalliseksi energiatuotantomenetelmäksi. Kehitystyön automaatio-osuuden keskeisenä tavoitteena on laitoksen käytettävyyden parantaminen ja käyttöhenkilökunnan ...
 • Palomäki, Antti (2012-05-15)
  Diplomityön tavoitteena oli löytää painelaitekirjan dokumentoinnin hallintaa varten järjestelmä, jotta kaikki tietojen siirto sekä ylläpito tapahtuisivat jatkossa sähköisesti. Näin on tarkoitus alentaa nykyisen järjestelmän ...
 • Kari, Veli-Pekka (1983)
  Tarkoituksena oli suunnitella painemittarien tarkastuslaite sekä rakentaa sen prototyyppi. Laitteella tarkastettavat painemittarit ovat tyypiltään pääosin Bourdon kaarimittareita. Laitteen painealueeksi määriteltiin 0...350 ...
 • Kurki, Kim (2016-03-09)
  Kasvava energiankulutus ja ilmastonmuutos ovat johtaneet lainsäädännöllisiin muutoksiin, jotka lisäävät vesihuoltolaitoksiin kohdistuvia paineita energiatehokkuuden kehittämiseksi. Kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi ...
 • Lehtonen, Tomi (2008-12-03)
  Työssä tutkittiin tuotantokäytössä olevan coldest-offset-painokoneen ajettavuutta. Tutkimusmenetelmänä oli kerätä painokoneelta pitkäaikaiskeruuna on-line-mittausdataa ja suorittaa mittausdatan analyysi SAVCOR-Wedge ...