.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Fyhrberg, Merja (1997-04-16)
  Tavoitteena on projektitoiminnan ohjeiston laatiminen yritykselle.
 • Raekunnas, Kristo (2006-05-10)
  Projektinhallinnalla on keskeinen merkitys yritysten tehokkaassa toiminnassa. Projektinhallinnan tueksi on tarjolla useita erilaisia tietojärjestelmiä. Edelleen on kuitenkin tarpeen parantaa projektitietojen saatavuutta, ...
 • Joensuu, Matti (2005-03-09)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia ja selvittää rakennushankkeen ositusta projektinjohtorakentamisessa. Tulosten avulla kehitettiin projektinjohtototeuttajan tekemää hankintaositusta ja muodostettiin siihen ohjaustyökalu. ...
 • Blom, Lauri (1999-12-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää ja muokata Aleksia Oyj:n tarpeiden mukaiset projektinjohtototeutusten ehdot. Kehitystyö pohjautuu käytössä oleviin malleihin ja aiemmin toteutetuista kohteista saatuihin kokemuksiin. ...
 • Heiskanen, Matti (1999-02-10)
  Työssä tutkittiin projektinhallinnan tietojärjestelmän toteuttamista jasiihen vaikuttavia tekijöitä. Työ jakautuu kirjallisuustutkimukseen jacase-esimerkkiin. Case-esimerkissä perehdyttiin seurantajärjestelmään.Esimerkissä ...
 • Jussila, Veikko (1991)
  Diplomityön tavoitteena on ollut kehittää kohdeyrityksen projektiosaston käyttöön projektinohjausrutiineja, joiden avulla voidaan mahdollisimman hyvin arvioida voimalaitosprojektien ajallinen ja taloudellinen edistyminen ...
 • Viro, Elina (2015-01-14)
  Nykykäsitysten mukaan matematiikka on dynaaminen oppiaine, jonka opiskelu voi olla hauskaa ja mielenkiintoista. Nykyaikaiseen matematiikan opetukseen kuuluvat muun muassa ongelmanratkaisu, tutkimustehtävät ja yhteistoimi ...
 • Revonta, Juhana (2000-04-12)
  Työn tavoitteena oli luoda projektinhallinnan perusteisiin tukeutuen salkunhallinnalle viitekehys, johon asiantuntijaorganisaation salkkunhallinta voi pohjautua. Tarkotuksena oli tutkia miten projekteja voidaan ...
 • Laakso, Esa (1999-12-08)
  Tutkimuksessa keskitytään kilpailukyvyn ja kustannustehokkuuden parantamiseen ulkoistamisen avulla. Ulkoistaminen on luonteeltaan pysyvää tuotteiden hankintaa yrityksen ulkopuolisilta toimittajilta. Kehitysprojektissa ...
 • Rantasalo, Sami Petteri (2015-01-14)
  Good handle, drape and flexibility are valued when assessing textiles. These properties are manifestations of fabric behaviour under low stress. Yarn and fabric properties are influenced by the constitutive fibre properties. ...
 • Latvanen, Harri (1989)
  Proportionaalisessa ohjausjärjestelmässä ei voida ottaa huomioon erilaisten häiriöiden ja epälineaarisuuksien vaikutusta ohje- ja oloarvon väliseen riippuvuuteen. Ainoa mahdollisuus järjestelmäntoiminnan parantamiseen on ...
 • Montonen, Henri (1999-02-10)
  Tavoitteena oli kehittää suunnittelujärjestelmä kohdeyritykselle siten,että automaatio-osasto voitaisiin liittää järjestelmän käyttäjäryhmäksi.
 • Martinsuo, Miia; Blomqvist, Marja (2010-12)
  Tuotantotalouden ja yleisemmin liikkeenjohdon opinnäytetöihin sisältyy usein pyrkimys parantaa toiminnan tuloksellisuutta, mihin liittyy tarve kuvata ja kehittää jotain olemassa olevaa prosessia tai jopa määrittää kokonaan ...
 • Suominen, Mika (2011-12-07)
  Perinteisessä teollisessa tuotannossa prosessien vakioinnilla on ollut merkittävä rooli laadun ja ennustettavuuden parantamisessa. Työssä selvitettiin, tarjoaako prosessien vakiointi vastaavaa hyötyä myös tutkimuksen ...
 • Mustaniemi, Jouni (1992)
  Työn tarkoituksena on selvittää prosessikoneiden valmistukseen erikoistuneen keskiraskaan alihankinta konepajan tuotesuunnitteluryhmän ajankäyttö ja esittää kehittämistoimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Tuotesuunnittelun ...
 • Isokytö, Jyrki (1990)
  Tämän työn tarkoituksena on järkeistää nykyistä tuotannonohjausjärjestelmää. Työssä on tarkasteltu materiaalinohjausta, kapasiteetin hallintaa sekä läpäisyajan hallintaa. Lisäksi on tarkasteltu karkeakuormitusta, ...
 • Kotikunnas, Erkki (1999-04-14)
  Työssä on koottu yhteen ohjeita suunnittelijalle, erityisesti on painotettu turvallisuus-, terveys-, ja ympäristönäkökulmia. Tavoitteena oli prosessilaitosten turvallisuuden edistäminen tietokoneavusteisilla menetelmillä. /Kir10
 • Kauppila, Antti (2014-06-04)
  Tämä diplomityö tarkastelee rakennusliikkeen tuotannon johtamis- ja toimintamallin kehittämistä organisaation muuttuessa toimintoperusteisesta organisaatiosta prosessilähtöiseksi organisaatioksi. Työn tavoitteena on ...
 • Ruottinen, Heino (1981)
  Integraatioasteen kasvun myötä on yhden komponentin ja piirilevyn sisältämät toiminnot lisääntyneet ja tulleet monimutkaisemmiksi. Samalla tuotetuiden yksiköiden testaaminen manuaalisilla menetelmillä on käynyt hitaaksi, ...
 • Valli-Jaakola, Pekka (1993)
  Toimivan tehtaan siirto ja uudelleen käyttöönotto erilaiseen sijoituspaikkaan asettaa suuret vaatimukset projektille. Toteutuksen onnistumista voidaan mitata saavutetulla tuotannon toiminnan laadulla. Projektin hallitsemiseksi ...