.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kauppinen, Juha (2007-12-12)
  Palladiumia käytetään platinan ohella autojen kolmitoimikatalysaattoreissa hiilimonoksidin ja hiilivetyjen hapetukseen, rodiumin pelkistäessä typen oksideja. Palladium on mielenkiintoinen vaihtoehto katalysaattorin ...
 • Marin, Seppo (1981)
  Tässä työssä tarkastellaan kontaktitiivisteiden ja ns. koskemattomien tiivisteiden tiivistepintojen välissä tapahtuvia kaasuvirtauksia. Työ on pääasiassa kirjallisuusselvityksen pohjalta laadittu teoreettinen tarkastelu, ...
 • Nummelin, Tapani (1983)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää pallografiittirautalaaduissa GRP 500 ja GRP 370 ajoittain esiintyneiden lujuusongelmien syyt, ja esittää menetelmiä, joilla ongelmat voitaisiin poistaa. Työssä tutkittiin aluksi ...
 • Laine, Niko (2003-06-04)
  Johtuen RC-LEDien valmistuksen edullisuudesta ja komponenttien paremmasta lämpötilansietokyvystä pinnasta emittoiviin lasereihin verrattuna, niiden käyttö paikallisverkkojen lähettiminä on kasvanut. Pienempi kuitukytkentätehokkuus ...
 • Määttä, Tuomas (2015-01-14)
  Diplomityön tavoitteena oli kuvata yleisellä tasolla niitä seikkoja, jotka vaikuttavat keskikokoisen yrityksen tarpeeseen päivittää oman konesalin palvelinten varmistusjärjestelmä, sekä mitä järjestelmän uusinnassa ...
 • Viita, Katriina (2013-10-09)
  Diplomityössä tarkastellaan palvelurakentamismarkkinoiden nykytilaa ja tulevaisuutta, sekä millaisia mahdollisuuksia ja erityispiirteitä palvelurakentamisessa on. Suomessa väestön ikääntymisen ennustetaan olevan Euroopan ...
 • Hannula, Harri (2013-04-03)
  Tämä diplomityö käsittelee mobiili-WiMAXia. Työn tarkoituksena on selvittää, minkälaiseen käyttöön mobiili-WiMAX on kustannustehokas vaihtoehto sekä erityisesti se, minkälaisia palveluita sen ylitse voidaan toteuttaa ...
 • Silvennoinen, Mika (2016-08-17)
  Palvelut ovat nousseet yhä tärkeämmiksi osa-alueiksi teollisuusyritysten liiketoiminnassa. Teollisuusyritykset ovat alkaneet etsiä kysynnän vaihtelun tasaajaa sekä kasvua palveluliiketoiminnasta. Perinteisesti ...
 • Yli-Pentti, Suvi (2006-03-08)
  Tietojärjestelmien tulisi kyetä vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Eri alustoilla ja tekniikoilla toteutettujen järjestelmien yhdistäminen pitäisi olla vaivatonta. Service-oriented architecture (SOA) ...
 • Leppänen, Alina (2015-06-03)
  Tämän diplomityön taustalla on rakennusliikkeen toiminta-ajatus palveluliiketoiminnan harjoittamisesta. Tarkoituksena on muodostaa kilpailuetu yrityksen sisäisen yksikön avulla. Työn tavoitteena on kehittää yksikön ...
 • Lähdeaho, Marika (2011-02-09)
  Diplomityössä keskitytään palveluliiketoiminnan kehittämiseen yritysverkostossa. Tutkimuksen kohteena on Forum for Intelligent Machines eli älykkäitä työkoneita valmistavien teollisuusyritysten kehitysyhteistyöfoorumi. ...
 • Salmela, Jarno (1999-03-10)
  Työssä tutkitaan, millaisin mahdollisuuksin tänä päivänä voidaan luoda palvelun laatua lähiverkkoihin. Työssä on tarkasteltu priorisointia standardoinnin näkökulmasta sekä käytännön kokeilujen näkökulmasta.
 • Rintanen, Jussi (2010-07-02)
  Tutkimus tuli ajankohtaiseksi kohdeyrityksen kehittäessä toimintaansa asiakaslähtöisemmäksi ja kilpailukykyisemmäksi. Kohdeyrityksen toimiessa muun muassa palveluntuottajana IT - lähitukipalveluiden monipuolisessa ja ...
 • Aaltonen, Kimmo (1993)
  Työ on katsaus palvelurobotiikan sovelluksista. Palvelurobottien turvallisuus ja tekniikka myös käsitellään. Suomen Robotiikkayhdistyksen toimesta toteutettiin 1.6. - 31.10.1993 Palvelurobotiikka-projekti TEKESin rahoittamana. ...
 • Linerva, Auli (2001-05-09)
  Tavoitteena työssä on, ettei ikäihmisiä nähtäisi ertyisryhmänä. Rakennus sisältää sekä palvelu- että perheasunnoiksi sopivia asuntoja. Palvelutalolle valittu tontti on Katajanokalla Merikasarminkatu 2:ssa. Rakennuksen ...
 • Saario, Reeta (2001-10-10)
  Työn tavoitteena on löytää palvelutuotekokonaisuuksia tuotteistamiseen ja erilaisten tuotekokonaisuuksien muodostamiseen vaikuttavia tekijöitä. Työssä pohditaan tuotteistamisesta saatavia hyötyjä ja haittoja sekä perehdytään ...
 • Ahonen, Joni (2013-01-09)
  Tuulivoimatuotannon yleistyminen Suomessa tulevina vuosina yhdistettynä melko pieneen käytännön kokemukseen hajautetun tuotannon integroimisesta osaksi sähköverkkoa, lisää tuulivoimatuottajien ja verkkoyhtiöiden tarvetta ...
 • Perkka, Iivo (2006-02-08)
  Työn tavoitteena oli kerätä yhteen henkilöpalveluyrityksessä jo olemassa olevat laadunhallintajärjestelmän osat sekä luoda puuttuvat osat siten, että lopputulos olisi ISO 9001 :2000 - standardin mukainen. Laadunhallintajärjestelmä ...
 • Pajunen, Tero (1992)
  Siirtyminen teollisesta yhteiskunnasta tietoyhteiskuntaan, eli palvelutalouteen, on asettanut uusia vaatimuksia palvelujen johtamiselle ja markkinoinnille. Palvelujen tuotanto voi olla sidoksissa fyysiseen tuotteeseen, ...
 • Liukkonen, Perttu Raimo Tapio (2016-06-08)
  Metsätyöntekijät ovat voineet majoittua kruununmetsätorpissa, joiden viljelijät asuivat vuokralla valtion metsissä. Suomen valtionmetsät jaettiin vuonna 1859 tarkastuspiireihin, hoitoalueisiin ja vartiopiireihin. ...