.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Niemelä, Janne (2007-09-12)
  Tuoteturvallisuusanalyysi muodostaa perustan tuoteturvallisuuden hallinnalle. Siihen liittyvän vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin tulisi sisältyä myös tuotesuunnitteluun. Lainsäädännössä on määritelty kuluttajatuotteilta ...
 • Tupamäki, Pekka (1986)
  Yrityksen maanlaajuinen tietoliikenne perustuu joko yleisten datasiirtopalvelujen tai yrityksen omien datan siirtolaitteiden käyttöön tai molempiin. Useimmissa tapauksissa yksityinen verkko käyttää siirtoteinään yleisiä ...
 • Kangasperko, Mikko (2001-03-14)
  Tämän diplomityön kohdeyritys valmistaa pakettiviljankuivaamoita vastaamaan maatalouden tarpeita. Tilaajan tärkein tavoite oli hankkia tuotteilleen toimivia laskentamalleja tulevaisuutta silmällä pitäen. Näitä laskentamalleja ...
 • Hinkka, Lassi (2002-10-16)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli puristinhuopien lopputarkastuksen, pakkauksen ja valmistevaraston parantaminen. Tarkastuksen ja pakkauksen työmenetelmiä tuli kehittää ergonomisempaan suuntaan. Valmistevaraston hallittavuutta ...
 • Ovaska, Marko (2013-04-03)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on parantaa diplomityön kohteena olevan elintarvikevalmistajan kuljetuslaatikoiden täyttöastetta pakkausmuotoilun avulla huomioiden pakkausmuotoilussa koko pakkausketjun tarpeet aina ...
 • Marttila, Ari (1990)
  Pakkaustehtaan laatujärjestelmän analysoinnin ja kehittämisen lähtökohtana oli kohdeyrityksen päätös kehittää laatujärjestelmäänsä vastaamaan ISO 9000 standardisarjan vaatimuksia. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena ...
 • Haapala, Antti (2009-01-14)
  Työssä optimoidaan valmistuotevarastoa nykytila-analyysiin pohjautuen. Työ käsittelee varastointia ja siihen liittyviä tekijöitä käyden läpi yrityksen prosesseja varastoinnin näkökulmasta. Työ valaisee yrityksen toimintamallin ...
 • Rantala, Timo (1986)
  Tämä työ on tehty yhteistyössä kohdeyrityksen teollisuuselektroniikan kanssa ja liittyy osana kohdeyrityksen NOPS projektiin. NOPS tulee sanoista Nokia Personal Simulator ja siinä annetaan mikrotietokoneella tietokoneavusteista ...
 • Mäntysalo, Jari (1996-06-05)
  Työssä pyrittiin selvittämään hitsauksen robotisoinnin edellytykset, jalöytämään tuotannon ja tuotteen kehityskohteet. Myöskannattavuutta erilaisilla laitteistovaihtoehdoilla,ohjelmointimenetelmillä ja valmistettavilla ...
 • Pihlava, Veikko (1983)
  Sähkökatkoksen jälkeinen palaava teho muodostuu monissa tapauksissa varsin suureksi. Näin tapahtuu erityisesti alueilla, joilla suora sähkölämmitys on vallitsevana lämmitysmuotona. Vanhoissa verkonosissa syntyy tilanteita, ...
 • Toijala, Ilkka (1985)
  Pyrkimys vähentää kalliin tuontienergian käyttöä on johtanut monessa tapauksessa arinakattilan käyttöön höyryverkon säätävänä kattilana. Tämä asettaa arinapolton tehon muutoskyvylle ja luotettavuudelle paljon uusia ...
 • Jukola, Perttu (2002-12-11)
  Palamisen mallinnusta ja numeerista simulointia hyödynnetään enenevässä määrin teollisten polttoprosessien suunnittelu- ja kehitystyössä. Tehokaan palamisen takaamiseksi on virtaus tällaisissa tapauksissa poikkeuksetta ...
 • Tuominen, Lasse Matias (2011-05-04)
  Suurin osa maailman primäärienergiasta tuotetaan erilaisilla polttoprosesseilla. Matemaattisen mallinnuksen avulla voidaan nopeuttaa kehitysprosesseja sekä saada tietoa, jota ei ole kokeellisesti saatavissa. Suuren pyörteiden ...
 • Paattilammi, Tapio (1997-04-16)
  Tutkitaan numeerisen virtauslaskennan mahdollisuuksiatyppimonoksidipäästöjen muodostumisen mallintamisessa sekä tutkitaan myössäteilylämmönsiirtoa dieselmoottorissa. Palamistapahtuma mallinnetaankeskinopeassa dieselmoottorissa ...
 • Miettinen, Antero (1985)
  Työssä tarkastellaan vetoa kestämättömillä saumoilla yhteen liitetyistä paloista kootun ei-monoliittisen palkinsiirtymiä ja jännityksiä, kun kuormituksena on epäkeskeinen puristusvoima ja lisäksi mahdollisesti leikkausvoima ...
 • Vuoksio, Veikko (1989)
  Tämä työ käsittelee paloittelun kehittämistä. Työssä on tutustuttu nykyisten paloittelusahojen rakenteisiin, automatisoinnin tasoon ja kartoitettu esiintyneitä vikatilanteita. Samoin työhön kuului tutkia yleisimmät ...
 • Hostikka, Timo (1989)
  Tämä diplomityö on tehty osana palasahauksen kehitysprojektia. Lähtökohtana on ollut näkemys palasahauksen merkityksestä osana ohutlevytehtaan jalostustoimintaa. Jalostusasteen kohottaminen ja toiminnan tehokkuuden ...
 • Hassinen, Heikki (1997-11-12)
  Työ on osa MOBIT-projektia, joka kohdistuu eurooppalaiseenkorjausrakentamiseen ja siinä talotekniikan asennusjärjestelmiin.Projektissa keskitytään lämmitys-, ilmastointi-, vesi-, viemäröinti sekäsähkö- ja teletekniikan ...
 • Meriläinen, Tapio (1992)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää paljetasaimen lujuusteknisen mitoituksen suorittavaa tietokoneohjelmaa "Palje". Lisäksi tarkoituksena oli tutustua erilaisiin paljetasaimen mitoitusmenetelmiin, selvittää Euroopan ...
 • Lindqvist, Erkki (2007-12-12)
  Yrityksen kehityspanokset kohdistuvat tyypillisesti ydinprosesseihin, joissa on mahdollista saavuttaa suuria säästöjä. Tukiprosessit ovat jääneet ilman vastaavaa huomiota. Koska tukiprosesseihin ei kiinnitetä suurta huomiota, ...