.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ahokangas, Tommi (2004-05-12)
  AB3:Pakettikytkentäisen datan määrä matkapuhelinverkoissa kasvaa jatkuvasti. Myös käyttäjien vaatimukset kasvavat samassa suhteessa. Toisen sukupolven pakettikytkentäinen GPRS (General Packet Radio Service) teknologia on ...
 • Lundan, Miikka (2011-06-03)
  Streaming allows consuming content, such as video or audio, without storing it on a receiving device. The benefit of streaming is that it requires little memory from the device. The drawback is that the device must always ...
 • Ruohonen, Jari (2001-12-12)
  Työssä tutkittiin polyaromaattisilla hiilivedyillä (PAH) saastuneen maan puhdistusta. Kokeissa käytetyt maat olivat ratapölkkyjen kyllästämölueelta. Kyllästysaineissa on PAH-yhdisteitä sisältävää kreosiittia. Tutkittavina ...
 • Pohjolainen, Olli (1985)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli kehittää ohjelmisto, jota käyttäen voidaan toteuttaa erilaisia paikallisautomaatiotoimintoja käytönvalvontajärjestelmän älykkäällä ala-asemalla. Automatisoitavia kohteita ovat pääasiassa ...
 • Leino, Antti (2006-09-13)
  Paikallinen operaattori voi vaikuttaa kilpailuasemaansa strategisen teknologiavalinnan kautta. Tässä työssä on tutkittu, miten operaattori voi teknologiavalintaa hyödyntämällä luoda itselleen kilpailuetua toimialan ...
 • Kaitila, Kari (1984)
  Tietokoneiden välinen tiedonsiirtotarve on lisääntynyt viime vuosina huomattavasti. Kuitenkin ongelmana on ollut löytää kommunikointimenetelmiä erityyppisten laitteiden yhteen liittämiseksi. Yleisratkaisuna on käytetty ...
 • Saarinen, Ari (2002)
  Venäjällä on syntynyt tarve kehittää rakennetusta ympäristöstä vastaavien viranomaisten toimintaa nykyisiä ja tulevia tarpeita vastaaviksi. YK:n alainen HABITAT -järjestö ja Venäjän rakennusministeriö (GOSSTROI) ovat ...
 • Laurikainen, Hannu (1985)
  Netcon PP 8800 on prosessien käytönvalvontaan tarkoitettu tietokonepohjainen järjestelmä. Keskusaseman toimintoja ohjaa PDP 11 -sarjan tietokone. Ala-asema perustuu mikroprosessoritekniikkaan. Tässä työssä liitettiin ...
 • Könttä, Eveliina (2013-06-05)
  Suurimpaan osaan suomalaisista kaupunkeja voi liittää sekä kaupunkimaisia että maalaismaisia piirteitä. Diplomityö käsittelee tätä kahden elementin kanssakäymistä seutukaupungin näkökulmasta. Esimerkkikaupunkina toimii ...
 • Toivonen, Ari (1987)
  Mikroelektroniikan nopea kehitys on mahdollistanut tietokoneiden käytön merentutkimuksen apuvälineenä jo merellä. Paikallisverkkoja käyttämällä on tullut mahdolliseksi luoda integroituja tieteellisiä järjestelmiä, joissa ...
 • Hagman, Minna (1997-10-15)
  Diplomityössä paikan olemusta kuvaa tekijän videokuvaus eräästätodellisuuden osasta, todellisesta paikasta, Tampereen Keskustorinpohjoispäästä ja ihmisestä suhteessa tuohon paikkaan.
 • Ali-Löytty, Simo; Collin, Jussi; Sirola, Niilo (2010)
  Paikannustekniikoita ja niihin liittyviä algoritmeja on tutkittu Tampereen teknillisellä yliopistolla usean laitoksen ja tutkimusryhmän voimin jo vuosikymmenen ajan. Tähän kurssin MAT- 45800 Paikannuksen matematiikka ...
 • Iltanen, Mika (1999-03-10)
  Työssä on tutkittu asuste-elektroniikassa käytettyjä paikannustekniikoita. Työssä esitellään kaupallisesti saatavilla olevia vaihtoehtoja sekä käsitellään uusia, tutkimustyön tuloksena syntyneitä menetelmiä.
 • Ali-Löytty, Simo (2011-08-25)
 • Törmänen, Kai (2000-09-13)
  Paikkatiedolla tarkoitetaan tietokonemuotoista kartta- ja rekisteritietoa, jolla kuvataan ympäröivää todellisuutta tarkoituksenmukaisella tavalla pelkistäen ja luokitellen. Paikkatieto voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen: ...
 • Kivelä, Jukka (1987)
  Tämä diplomityö on tehty kohdeyrityksen karttapainon toimeksiannosta. Työ jakaantuu kirjallisuustutkimukseen ja ohjelmointityöhön. Kirjallisuustutkimuksessa selvitetään paikkatietojärjestelmän yleisiä periaatteita, ...
 • Järvensivu, Kimmo (1994)
  Paikkatietojärjestelmän tehtävänä on tallentaa tiedot ympäristön kohteista siten, että niiden sijainti- ja ominaisuustieto voidaan hallita yhtenä kokonaisuutena. Diplomityössä on kuvattu paikkatietojärjestelmien yleisiä ...
 • Lahti, Lassi (2016-01-13)
  Hulevesimallinnusta hyödynnetään yhä enenevissä määrin hulevesijärjestelmien suunnittelussa. Mallinnukseen sisältyy kuitenkin useampia epävarmuustekijöitä – mitoitussateen ajallinen resoluutio, valuntamallien parametrisointi ...
 • Handroos, Heikki (1985)
  Tämä työ on osa laajempaa kokonaisuutta, jossa tutkitaan tietokoneen hyväksikäyttöä hydraulijärjestelmien suunnittelussa ja analysoinnissa. Työn lähtökohtana on ollut Ruotsista hankittu simulointiohjelma HOPSAN, jota on ...
 • Palomäki, Heikki (2012-09-05)
  Tässä diplomityössä tehtiin vaatimusmäärittely Hydroll Oy:n tarvitsemalle paineakkujen testauslaitteistolle, suunniteltiin testilaitteisto ja valmisteltiin tarjouspyyntö lähetettäväksi potentiaalisille testilaitteiston ...