.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Hyvönen, Pekka (1991)
  Diplomityö on tehty osana puimuritehtaan tuotannon kehittämistoimintaa. Työssä on pyritty ensisijaisesti estämään poikkeamien syntyminen tuotannon eri vaiheissa selkiinnyttämään toimintaa. Maksimitehokkuuden saavuttamiseksi ...
 • Laiho, Pasi (1999-12-08)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli kehittää pukkinosturin teräsrakenteen mitoitusohjelman ominausuuksia. Ohjelman tuli olla sellainen, että myös henkilö, joka ei ole tutustunut teknisten laskentamenetelmien teoreihin, voi ...
 • Kierikka, Mika (2006-02-08)
  AB3:FlooBed® bioreaktoriprosessi on SCBP teknologiaan perustuva aerobinen biofilmiprosessi. Prosessissa sekoitus ja ilmastus on järjestetty modulaarisella pohjailmastinjärjestelmällä. Tehokas sekoitus saa aikaan jäteveden ...
 • Kivimäki, Ari (1987)
  Työn lähtökohtana oli Pulp-El-sakeuslähettimien tuotannon kehitysprojekti, joka oli osana kohdeyrityksen Prosessiautomaation Instrumenttidivisioonan massan sakeuslähettimien tuotantomenetelmien kehittämisprojektia. Työssä ...
 • Karvinen, Timo (2007-04-12)
  Pulsation phenomena in two processes of a papermaking machine were studied. The processes are that taking place in the approach flow system and the headbox and the coating process. Pressure and velocity pulsation is created ...
 • Alanko, Jukka-Pekka (2011-06-08)
  Optically-pumped semiconductor disk lasers are light sources that offer an outstanding variety of methods in controlling the emission. They are capable of producing laser radiation in power levels of tens of watts with ...
 • Soini, Janne (2007-08-22)
  AB3:Diplomityön tarkoituksena oli selvittää matalataajuisen pulssimuotoisen sähkömagneettikentän (PEMF) vaikutuksia kudosteknologiassa, keskittyen PEMF:n vaikutuksiin ihmisrasvasta eristettyjen kantasolujen ja osteoblastien ...
 • Sorvajärvi, Tapio (2008-05-07)
  Biomassan osuuden kasvu energiatuotannon polttoprosessin polttoaineena on lisännyt kiinnostusta sen palamistuotteita ja -yhdisteitä kohtaan. Vuonna 2005 käynnistyneessä ChemCom-projektissa selvitettiin polttotekniikan ...
 • Routakangas, Jussi (2000-03-15)
  Työn tarkoituksena oli tutkia, miten pulssimaisen äänen tulosuunta voitaisiin estimoida automaattisesti. Tarkoituksena oli tutkia myös pulssin automaattista havaitsemista ja keston määritystä.Kehitetyn algoritmin toimintaa ...
 • Kulmala, Leena (1997-11-12)
  Potilaan kudosten hapensaanti on tärkeimpiä valvottavia asioita leikkauksenaikana ja sen jälkeen heräämössä. Työssä käsitellään veren happisaturaationfysiologista taustaa ja saturaation mittausperiaatteita, selvitetäänta ...
 • Hakulinen, Tuomas (2009-02-04)
  Työssä suoritetuissa laboratoriomittauksissa käytettiin pulssitoimista kvanttikaskadilaseria yhdistettynä piiläpän sisältävään fotoakustiseen detektoriin. Tutkittavana näytekaasuna oli typpimonoksidi. Tavoitteena oli ...
 • Sensio, Kari (1991)
  Tämä diplomityö on osa Talonrakennustekniikan laitoksella keväällä 1987 aloitettua teräsrunkorakennetutkimusta. Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään pultti- ja hitsausliitosten yhteistoimintaa teräspalkin jatkoksessa. ...
 • Rissanen, Jukka (1987)
  Diplomityössä tarkastellaan yksityiskohtaisesti seuraavia päätylevyin toteutettuja I-profiilien pulttiliitoksia: palkkien ja pilarien jatkokset, palkin liitos pilarin laippaan sekä pilarin liitos perustukseen. Myös T- ...
 • Toivonen, Sirpa (1993)
  Työ on osa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen turvallisuustekniikan laboratorion laajempaa käyttöohjeisiin liittyvää tutkimusta. Työssä pyrittiin kehittämään toimintamalli käyttöohjeiden laadintaan ja soveltamaan sitä ...
 • Bister, Timo (1983)
  Ohjelmoitavasta logiikasta on kehittynyt laskentakapasiteetin lisääntymisen ansiosta automaatiojärjestelmä, jolla voidaan suoriutua mm. PID-säädöstä. Tässä työssä on suunniteltu ohjaus- ja säätöohjelmisto kaukolämpöjohdon ...
 • Niemi-Pynttäri, Olli (2013-12-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia rinnankytkettyjen pumppujen käyttöä monikammiosylinterin nopeussäädössä ja suunnitella järjestelmän ohjaamiseen soveltuva säädin. Perusperiaatteena säädössä oli rinnankytkettyjen ...
 • Orsila, Seppo (1999-06-09)
  Työssä tarkastellaan punaista valoa emittoivien laserdiodien valmistamiseen tarvittavien fosforipitoisten puolijohdemateriaalien ja -rakenteiden kasvattamista kiinteälähteisellä molekyylisuihkuepitaksialla. /Kir10
 • Nurmi, Tero (1997-09-10)
  Työ käsittelee laser-diodien prosessointia ja karakterisointia. Komponentinprosessoinnin eri vaiheista on kuvaus. Kokeelliset tulokset ovat 670 nm:naallonpituudella toimiville punaisille laser-diodeille. Komponenttienkar ...
 • Savolainen, Pekka (1992)
  Optisessa tietoliikenteessä optisiin kuituvahvistimiin tarvittavien pumppulaserien ulostulolle on asetettu suuret vaatimukset ulostulotehon, sen stabiilisuuden, aallonpituuden, kaukokenttäkuvion ja toiminnan luotettavuuden ...
 • Korteoja, Mikko (1992)
  Tietoliikennetekniikan painopiste on siirtynyt elektroniikasta optoelektroniikkaan. Datasiirrossa valo yhä useammin korvaaa sähköiset signaalit. Optisten tietoliikenneyhteyksien kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää ...