.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Eklund, Henri (1997-12-10)
  Työssä keskitytään paineastioiden omakustannusarvopohjaiseen hinnoitteluun.Omakustannusarvolaskenta vaatii useita laskutoimituksia, jonka vuoksilaskennan helpottamiseksi tehdään taulukkolaskentainen sovellusohjelma.
 • Turja, Pasi (1999-09-08)
  Työssä vertaillaan hitsaamalla valmistettujen paineastioiden ja niiden osien mitoitusta eri standardien välillä. Tavoitteena oli luoda pohja ASME-standardien mukaisille paineastian osien mitoitusohjeille Condebelt-lauhdekuivaimen ...
 • Verho, Jukka (1991)
  Diplomityössä kuvataan paineastiatarkastuksista saatavaa tietoa, joka tallennetaan atk-rekisteriin. Paineastiatarkastuksia suorittaa teknillinen tarkastuskeskus lakisääteisin määräajoin. Atk-rekisteri toteutettiin projektina, ...
 • Aarnio, Antti (2008-02-06)
  Työn tavoitteena oli pohtia mahdollisia ratkaisuja hydrauliletkujen kunnonvalvontaan. Lisäksi tavoitteena oli tehdä yhden mahdollisen ratkaisun prototyyppi ja tutkia sen mahdollisuuksia hydrauliletkun kunnonvalvontaan. ...
 • Lappalainen, Raimo (1990)
  Puun ja kiven välisten vuorovaikutusmekanismien vaikea ymmärrettävyys on hidastanut painehionnan tutkimusta ja kehitystä. Tämän työn tavoitteeena oli tutkia hiontarajapinnan fysikaalisia tapahtumia ja tältä pohjalta ...
 • Penttinen, Jari (2003-08-20)
  Painehionta on energiataloudellinen mekaanisen massan valmistusmenetelmä. Tuotteena syntyvää hioketta käytetään painopapereiden sekä kartongin tuottamiseen. Hiontaprosessia ohjataan automaatiojärjestelmällä. Ohjelmisto ...
 • Puhakka, Juuso (2009-05-06)
  Tässä työssä on tarkoitus selvittää paineiskuimuventtiilin toimintaa kuvaavat yhtälöt ja parametrit sekä tutkia venttiilin ominaisuuksia ja toimintaa käyttäen apuna lohkokaaviomuotoista simulointia. Työn ensimmäisessä ...
 • Haikio, Sami (1999-12-08)
  Tässä työssä on kehitetty mahdollisimman tarkka simulointimalli paineenkohottimesta käyttäen Matlab-Simulink -ohjelmistoa. Mallissa on tarkasteltu erityisesti paineen käyttäytymistä putkessa sekä saavutettua painetasoa ...
 • Virtanen, Markus (2012-06-06)
  Säiliö ja hydraulinesteen kunnossapito ovat olennainen osa toimivaa ja laadukasta hydraulijärjestelmää. Pumppujen, venttiilien ja toimilaitteiden virheetön toiminta kaikissa olosuhteissa edellyttää onnistunutta hydraulinesteen ...
 • Remes, Kari (1991)
  Yritys on lähtenyt kehittämään paineistettua leijukerroskaasutusta kaupalliseksi energiatuotantomenetelmäksi. Kehitystyön automaatio-osuuden keskeisenä tavoitteena on laitoksen käytettävyyden parantaminen ja käyttöhenkilökunnan ...
 • Palomäki, Antti (2012-05-15)
  Diplomityön tavoitteena oli löytää painelaitekirjan dokumentoinnin hallintaa varten järjestelmä, jotta kaikki tietojen siirto sekä ylläpito tapahtuisivat jatkossa sähköisesti. Näin on tarkoitus alentaa nykyisen järjestelmän ...
 • Kari, Veli-Pekka (1983)
  Tarkoituksena oli suunnitella painemittarien tarkastuslaite sekä rakentaa sen prototyyppi. Laitteella tarkastettavat painemittarit ovat tyypiltään pääosin Bourdon kaarimittareita. Laitteen painealueeksi määriteltiin 0...350 ...
 • Kurki, Kim (2016-03-09)
  Kasvava energiankulutus ja ilmastonmuutos ovat johtaneet lainsäädännöllisiin muutoksiin, jotka lisäävät vesihuoltolaitoksiin kohdistuvia paineita energiatehokkuuden kehittämiseksi. Kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi ...
 • Lehtonen, Tomi (2008-12-03)
  Työssä tutkittiin tuotantokäytössä olevan coldest-offset-painokoneen ajettavuutta. Tutkimusmenetelmänä oli kerätä painokoneelta pitkäaikaiskeruuna on-line-mittausdataa ja suorittaa mittausdatan analyysi SAVCOR-Wedge ...
 • Niemelä, Janne (2007-09-12)
  Tuoteturvallisuusanalyysi muodostaa perustan tuoteturvallisuuden hallinnalle. Siihen liittyvän vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin tulisi sisältyä myös tuotesuunnitteluun. Lainsäädännössä on määritelty kuluttajatuotteilta ...
 • Tupamäki, Pekka (1986)
  Yrityksen maanlaajuinen tietoliikenne perustuu joko yleisten datasiirtopalvelujen tai yrityksen omien datan siirtolaitteiden käyttöön tai molempiin. Useimmissa tapauksissa yksityinen verkko käyttää siirtoteinään yleisiä ...
 • Kangasperko, Mikko (2001-03-14)
  Tämän diplomityön kohdeyritys valmistaa pakettiviljankuivaamoita vastaamaan maatalouden tarpeita. Tilaajan tärkein tavoite oli hankkia tuotteilleen toimivia laskentamalleja tulevaisuutta silmällä pitäen. Näitä laskentamalleja ...
 • Hinkka, Lassi (2002-10-16)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli puristinhuopien lopputarkastuksen, pakkauksen ja valmistevaraston parantaminen. Tarkastuksen ja pakkauksen työmenetelmiä tuli kehittää ergonomisempaan suuntaan. Valmistevaraston hallittavuutta ...
 • Ovaska, Marko (2013-04-03)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on parantaa diplomityön kohteena olevan elintarvikevalmistajan kuljetuslaatikoiden täyttöastetta pakkausmuotoilun avulla huomioiden pakkausmuotoilussa koko pakkausketjun tarpeet aina ...
 • Marttila, Ari (1990)
  Pakkaustehtaan laatujärjestelmän analysoinnin ja kehittämisen lähtökohtana oli kohdeyrityksen päätös kehittää laatujärjestelmäänsä vastaamaan ISO 9000 standardisarjan vaatimuksia. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena ...