.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Remes, Kari (1991)
  Yritys on lähtenyt kehittämään paineistettua leijukerroskaasutusta kaupalliseksi energiatuotantomenetelmäksi. Kehitystyön automaatio-osuuden keskeisenä tavoitteena on laitoksen käytettävyyden parantaminen ja käyttöhenkilökunnan ...
 • Palomäki, Antti (2012-05-15)
  Diplomityön tavoitteena oli löytää painelaitekirjan dokumentoinnin hallintaa varten järjestelmä, jotta kaikki tietojen siirto sekä ylläpito tapahtuisivat jatkossa sähköisesti. Näin on tarkoitus alentaa nykyisen järjestelmän ...
 • Kari, Veli-Pekka (1983)
  Tarkoituksena oli suunnitella painemittarien tarkastuslaite sekä rakentaa sen prototyyppi. Laitteella tarkastettavat painemittarit ovat tyypiltään pääosin Bourdon kaarimittareita. Laitteen painealueeksi määriteltiin 0...350 ...
 • Kurki, Kim (2016-03-09)
  Kasvava energiankulutus ja ilmastonmuutos ovat johtaneet lainsäädännöllisiin muutoksiin, jotka lisäävät vesihuoltolaitoksiin kohdistuvia paineita energiatehokkuuden kehittämiseksi. Kiristyneen taloudellisen tilanteen vuoksi ...
 • Lehtonen, Tomi (2008-12-03)
  Työssä tutkittiin tuotantokäytössä olevan coldest-offset-painokoneen ajettavuutta. Tutkimusmenetelmänä oli kerätä painokoneelta pitkäaikaiskeruuna on-line-mittausdataa ja suorittaa mittausdatan analyysi SAVCOR-Wedge ...
 • Niemelä, Janne (2007-09-12)
  Tuoteturvallisuusanalyysi muodostaa perustan tuoteturvallisuuden hallinnalle. Siihen liittyvän vaarojen tunnistamisen ja arvioinnin tulisi sisältyä myös tuotesuunnitteluun. Lainsäädännössä on määritelty kuluttajatuotteilta ...
 • Tupamäki, Pekka (1986)
  Yrityksen maanlaajuinen tietoliikenne perustuu joko yleisten datasiirtopalvelujen tai yrityksen omien datan siirtolaitteiden käyttöön tai molempiin. Useimmissa tapauksissa yksityinen verkko käyttää siirtoteinään yleisiä ...
 • Kangasperko, Mikko (2001-03-14)
  Tämän diplomityön kohdeyritys valmistaa pakettiviljankuivaamoita vastaamaan maatalouden tarpeita. Tilaajan tärkein tavoite oli hankkia tuotteilleen toimivia laskentamalleja tulevaisuutta silmällä pitäen. Näitä laskentamalleja ...
 • Hinkka, Lassi (2002-10-16)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli puristinhuopien lopputarkastuksen, pakkauksen ja valmistevaraston parantaminen. Tarkastuksen ja pakkauksen työmenetelmiä tuli kehittää ergonomisempaan suuntaan. Valmistevaraston hallittavuutta ...
 • Ovaska, Marko (2013-04-03)
  Tämän diplomityön tarkoituksena on parantaa diplomityön kohteena olevan elintarvikevalmistajan kuljetuslaatikoiden täyttöastetta pakkausmuotoilun avulla huomioiden pakkausmuotoilussa koko pakkausketjun tarpeet aina ...
 • Marttila, Ari (1990)
  Pakkaustehtaan laatujärjestelmän analysoinnin ja kehittämisen lähtökohtana oli kohdeyrityksen päätös kehittää laatujärjestelmäänsä vastaamaan ISO 9000 standardisarjan vaatimuksia. Tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena ...
 • Haapala, Antti (2009-01-14)
  Työssä optimoidaan valmistuotevarastoa nykytila-analyysiin pohjautuen. Työ käsittelee varastointia ja siihen liittyviä tekijöitä käyden läpi yrityksen prosesseja varastoinnin näkökulmasta. Työ valaisee yrityksen toimintamallin ...
 • Rantala, Timo (1986)
  Tämä työ on tehty yhteistyössä kohdeyrityksen teollisuuselektroniikan kanssa ja liittyy osana kohdeyrityksen NOPS projektiin. NOPS tulee sanoista Nokia Personal Simulator ja siinä annetaan mikrotietokoneella tietokoneavusteista ...
 • Mäntysalo, Jari (1996-06-05)
  Työssä pyrittiin selvittämään hitsauksen robotisoinnin edellytykset, jalöytämään tuotannon ja tuotteen kehityskohteet. Myöskannattavuutta erilaisilla laitteistovaihtoehdoilla,ohjelmointimenetelmillä ja valmistettavilla ...
 • Pihlava, Veikko (1983)
  Sähkökatkoksen jälkeinen palaava teho muodostuu monissa tapauksissa varsin suureksi. Näin tapahtuu erityisesti alueilla, joilla suora sähkölämmitys on vallitsevana lämmitysmuotona. Vanhoissa verkonosissa syntyy tilanteita, ...
 • Toijala, Ilkka (1985)
  Pyrkimys vähentää kalliin tuontienergian käyttöä on johtanut monessa tapauksessa arinakattilan käyttöön höyryverkon säätävänä kattilana. Tämä asettaa arinapolton tehon muutoskyvylle ja luotettavuudelle paljon uusia ...
 • Jukola, Perttu (2002-12-11)
  Palamisen mallinnusta ja numeerista simulointia hyödynnetään enenevässä määrin teollisten polttoprosessien suunnittelu- ja kehitystyössä. Tehokaan palamisen takaamiseksi on virtaus tällaisissa tapauksissa poikkeuksetta ...
 • Tuominen, Lasse Matias (2011-05-04)
  Suurin osa maailman primäärienergiasta tuotetaan erilaisilla polttoprosesseilla. Matemaattisen mallinnuksen avulla voidaan nopeuttaa kehitysprosesseja sekä saada tietoa, jota ei ole kokeellisesti saatavissa. Suuren pyörteiden ...
 • Paattilammi, Tapio (1997-04-16)
  Tutkitaan numeerisen virtauslaskennan mahdollisuuksiatyppimonoksidipäästöjen muodostumisen mallintamisessa sekä tutkitaan myössäteilylämmönsiirtoa dieselmoottorissa. Palamistapahtuma mallinnetaankeskinopeassa dieselmoottorissa ...
 • Miettinen, Antero (1985)
  Työssä tarkastellaan vetoa kestämättömillä saumoilla yhteen liitetyistä paloista kootun ei-monoliittisen palkinsiirtymiä ja jännityksiä, kun kuormituksena on epäkeskeinen puristusvoima ja lisäksi mahdollisesti leikkausvoima ...