.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Heino, Sami (1999-06-09)
  Työssä esitetään toimintatapaehdotuksia ja esiselvityksiä vikadiagnostiikkaohjelmien suunnittelua varten. Työ pohjautuu kirjallisuuden, mittausraporttien ja haastattelujen pohjalta tehtyyn esitutkimukseen. /Kir10
 • Karvinen, Timo (2003-08-20)
  Paperikoneiden kasvava nopeus ja paperin tiukentuneet laatuvaatimukset asettavat suuria haasteita paperikonevalmistajalle. Nopeuksien kasvu tuotanto- ja jälkikäsittelyprosesseissa edellyttää entistä tasalaatuisempaa paperia. ...
 • Immonen, Sampo Alex Jeremias (2012-12-05)
  Paperikoneen telojen linjakäyttöjen tehontarvelaskelma on osa paperikonetarjousta. Tehontarvelaskennan tarkoitus on määrittää laitteiden tehovaatimukset ja jakaa ne käyttöpisteille. Näiden tietojen avulla voidaan puolestaan ...
 • Hömmö, Kari (1993)
  Nykyinen markkinatilanne asettaa suuria vaatimuksia tuotannon tehokkuudelle ja sitä kautta myös kannattavuudelle. Teollisuuden kehitystyö on perinteisesti suoritettu metodeilla, jotka perustuvat joko fysikaalisiin ...
 • Leino, Jari (1983)
  Paperikoneen lyhyen kierron tarkastelua varten muodostettiin dynaaminen professimalli. Aluksi johdettiin perälaatikon lähestymisputkiston painevirtausdynamiikkaa kuvaava epälineaarinen malli, joka vastaa Heikki Heikkilän ...
 • Rantanen, Marko (1994)
  Paperikoneen lyhyen kierron rakenne ja toiminta on keskeisessä roolissa tuotettaessa laadukasta paperia. Tätä taustaa vasten on aikaisemmissa tutkimuksissa kehitetty matemaattinen malli lyhyelle kierrolle sekä kyseistä ...
 • Jokinen, Timo (1989)
  Tietokonesimulointi on tehokas tapa tutkia paperikoneen prosessia. Tässä työssä on simuloitu erään paperikoneen lyhyttä kiertoa. Pääasiallisena tarkoituksena on ollut tutkia pohjapaperin neliöpainovaihtelujen syitä sekä ...
 • Ojanen, Juha (1993)
  Paperikoneen tuotantoprosessi monimutkaistuu jatkuvasti. Näin ollen myös paperikoneen käyttöhenkilöstöltä vaaditaan yhä parempaa paperinvalmistusprosessin käsitteellistä hallintaa. Paperikoneen ajettavuus- ja laatuongelmista ...
 • Kiuru, Rainer (1981)
  Työssä selvitetään kokeellisesti eri tekijöiden vaikutukset paperinauhan kulkuun päällevientilaitteen ohjauslevyillä. Kokeet suoritettiin n. 21-22 m2 pitkillä paperinauhoilla, joiden neliömassat olivat 25, 50 ja 100 g/m2. ...
 • Konstari, Miika (2001-10-17)
  Työ liittyy paperitehtaan sähkökäyttöjen uusintaan. Työn tavoitteena oli luoda ohjelma, jonka pohjalta sähkökäyttöjen kunnossapito saataisiin hoidettua tehtaan omilla kunnossapitoresursseilla. Tarkoituksena on saada ...
 • Jouppi, Kimmo (2008-10-08)
  Diplomityössä keskityttiin tutkimaan sitä, miten paperikoneen massa- ja vesitase rakennetaan Excelillä. Tarkoitus oli antaa lukijalle kuva Excel-taseen ja diplomityön kirjallisen osion avulla siitä, miten paperikoneen ...
 • Pentti, Jaakko (1994-10-19)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää paperikonehuoltoyksikön toiminnanohjausta. Tavoitteena oli laatia kokonaisvaltaisen toiminnanohjauksen malli, jolla voidaan päästä lyhyempiin läpimenoaikoihin sekä ...
 • Ollikainen, Mika-Arkko (2000-10-13)
  Tavoitteena oli selvittää prosessihuoltosopimuksia paperikonelinjalla. Lisäksi tavoitteena oli määrittää sopivat mittarit prosessihuollon kannattavuusvaikutuksen mittaamiseen. Prosessihuolto määriteltiin työssä perinteistä ...
 • Hyvönen, Harri (1991)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää menetelmiä paperikoneprojektin kustannusten tarkkailuun ja analysointiin. Tutkimus keskittyy projektiaikaiseen kustannusten seuraamiseen projektipäällikön näkökulmasta. ...
 • Vikman, Jouni (1999-12-08)
  Diplomityössä tutkitaan ja kartoitetaan paperikuitulujitettujen polyolefiinien ominaisuuksia. Tutkittavat ominaisuudet ovat pääasiassa mekaanisia lyhytaikaisominaisuuksia.Tutkimuksen tulos on, että paperikuitu lisää ...
 • Moisio, Kari (1983)
  Työn tarkoituksena on tarkastella seuraavia paperimassan käsittelylaitteita piensarjavalmistusta varten: pulpperit, potkurisekoittimet, painelajittimet, kuiduttimet ja murskaimet. Sarjasuuruuksien kasvattamiseen, alhaisempiin ...
 • Kääriäinen, Jari (2001-06-06)
  Työssä rakennettiin paperin päällepuhalluskuivatusmalli APMS-simulaattoriin. Mallin virityksessä hyödynnettiin kahdella päällepuhallusyksiköllä saatuja mittaustuloksia sekä laitteen valmistajalta saatuja mitoitusarvoja. ...
 • Jylhä, Ari-Janne (1997-02-12)
 • Mustonen, Harri (1988)
  Työ liittyy Tampereen teknillisen korkeakoulun sekä kahden kohdeyrityksen keskuslaboratorion yhteistyöprojektiin "Monikanavainen signaalianalyysi ja tekoäly". Työn tavoitteena on ollut koota paperin neliömassavaihteluiden ...
 • Mättö, Harri (2013-10-09)
  Paperi vuorovaikuttaa siihen lankeavan valon kanssa useilla eri tavoilla. Tässä työssä on tutkittu eri tavoilla polarisoidun viistovalon käyttäytymistä eri paperi- ja kartonkilajeilla. Työssä perehdytään aluksi polarisaation ...