.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Estrada Tenorio, Marta (2007-08-22)
  Hydrogen sulfide is a compound highly Iinked with animal life, since it is produced inside animal intestines by bacteria which break up organic matter. Furthermore, excrements are also metabolized by other kind of bacteria, ...
 • Lahdensuo, Ville (2002)
  Safety of machinery is very important for modern companies, because professionally skilled personnel have to be kept healthy and motivated to work. Raflatac Oy invests in occupational safety and because of that this thesis ...
 • Pirttimäki, Heidi (2013-10-09)
  Working with electricity causes injuries and deaths around the world every year. At the same time, the employers are more interested in their employee’s safety at work. The purpose of this thesis is to create a base to ...
 • Vuori, Matti; Virtanen, Heikki; Koskinen, Johannes; Katara, Mika (2011-06)
  Standards can be difficult to comprehend and to implement in practice. This is due to many factors, such as the generic nature of standards in using concepts and vocabulary of any particular context and also the specific ...
 • Hannula, Antti (2003-06-04)
  Tässä työssä on ollut tavoitteena tutkia sähkömekaanisen ja hydraulisen lineaariservojärjestelmän toteutusta, niiden ominaisuuksia ja kustannuksia sahalinjassa. Erityyppisten servojärjestelmien laitetekniikkaa on käsitelty ...
 • Sivenius, Juhani (2006-08-16)
  Polymeeri- ja elastomeerimateriaaleihin voidaan saada aikaan aistivuutta ja tätä kautta ”älykkyyttä” materiaalien muutokseen liittyvien tai erillisten anturien tuottamien signaalien avulla. Materiaalien ominaisuuksien ...
 • Mustaparta, Jari (1996-05-15)
  Tarkoituksena oli kehittää sähköasema-automaatiota. Työn painopiste olikeskijänniteverkon relesuojauksen uusimistarpeesta tehtävä selvitysteknisestä ja taloudellisesta näkökulmasta katsottuna.
 • Keskinen, Antti (2008-06-04)
  Sähköasemien sisäiset, informaatiota tuottavat, digitaalitekniikkaan perustuvat automaatiojärjestelmät ovat kehittyneet viime vuosina valtavasti. Suuren informaatiomäärän siirto vaatii tietoliikennetekniikalta paljon. ...
 • Kiiveri, Timo (1991)
  Työssä on tarkasteltu voimajohdoille kehitetyn kunnonhallintajärjestelmän soveltuvuutta sähköasemaympäristöön sekä arvioitu järjestelmän kannattavuutta. Kunnonhallintajärjestelmällä tarkoitetaan ATK-järjestelmää, jolla ...
 • Koskinen, Mikko (1990)
  Vanhojen tehdaskaupunkien, kuten Tampereen, keskustoissa on tehdasrakennuksia, jotka halutaan kulttuurihistoriallisin tai arkkitehtoorisin perustein säilyttää. Teollisuusrakennusten uudelleenkäyttö on ongelmallista. Tähän ...
 • Markkula, Joni Juhani (2013-02-06)
  Sähköautojen tulemista on ennustettu useaan kertaan, mutta vielä odotukset eivät ole toteutuneet. 2010-luku tarjoaa sähköautoille uuden mahdollisuuden. Tekniikka on kehittynyt, hinnat ovat laskeneet ja energiakysymykset ...
 • Mäkelä, Sari (1994-10-19)
  Lasketun mahdollisen sähköautokannan vaikutuksia liikennejärjestelmään koko maan mittakaavassa. Lisäksi tarkastellaan autojen edellyttämiä muutoksia kaupunkeihin ja vaikutuksia ilmansaastepäästöihin. Päästöjen vähentymisestä ...
 • Pellinen, Esa (1993)
  Työn tavoitteena oli selvittää nykyisten sähköautojen tekniikkaa ja perehtyä niiden energiankulutukseen kirjallisuustutkimuksen avulla. Sähköauton kehityksen ongelmakohtana on energiatiheydeltään ja kapasiteetiltaan riittävän ...
 • Stranden, Janne (2008-03-05)
  Nyky-yhteiskunnan eri toiminnot ovat varsin riippuvaisia sähköenergiasta, ja tämä riippuvuussuhde vain vahvistuu teknologian yhä kehittyessä. Täten sähköhuollon luotettavuudelle asetetaan yhä korkeampia edellytyksiä. Vuonna ...
 • Krohns, Heidi (2010-03-03)
  Pyry- ja Janika-myrskyt Suomessa 2001 sekä Gudrun-myrsky Ruotsissa 2005 herättivät ajatuksen sähköverkon ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta suurhäiriöissä. Gudrunissa yksittäiset asiakkaat olivat pisimmillään puolitoista ...
 • Salminen, Mika (1993)
  Työn tarkoituksena oli tarkastella suuntaservoventtiilillä toteutettua sähköhydraulista voiman säätöä. Tarkoituksena oli muodostaa hydraulisen voimaservon epälineaarinen matemaattinen malli sekä johtaa hydraulisen voimaservon ...
 • Vesanen, Mirja (1983)
  Työssä on suunniteltu sähköhydraulisille servoventtiileille kokeilulaitteet, joilla voidaan mitata servoventtiilien staattisia ja dynaamisia ominaisuuksia. Työn lähtökohtana on ollut standardi ISO/DIS 6404, joka käsittelee ...
 • Känsälä, Sari (2003-06-04)
  Tässä työssä tutkittiin kohdeyrityksen valmistaman sähköisen alipaineimpaktorin (ELPI) kalibrointia ja kehiteltiin mahdollista toteutustapaa ELPI:n elektrometrien testauksen automatisointiin tuotannossa. Lähtökohta oli ...
 • Kouvo, Mikko (2008-06-04)
  Diplomityössä käsitellään erilaisia hybridivoimansiirtoja sekä sähköisiä energian talteenottojärjestelmiä. Työn tavoitteena on selvittää näiden järjestelmien rakenteita, ominaisuuksia sekä soveltuvuutta liikkuviin työkoneisiin. ...
 • Arvola, Hanna (2005-02-09)
  Diplomityö käsittelee sähköisen ostamisen käytettävyysnäkökohtia mobiilikontekstissa. Työssä tutkittiin Series 60-sarjan mobiilipuhelimeen tehdyn sovelluksen käytettävyyttä. Tuotettu ohjelma on sovelluskehitin, jonka avulla ...