.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaipainen, Timo (2002-03-13)
  Työ on mallisuunnitelma pienkerrostaloja käsittelevään raporttiin, joka on osa Rakennustuoteteollisuuden betoniteollisuusryhmän teollista betonirakentamista tutkivaa TERA 2002-projektia. Pienkerrostalo ei ole virallisesti ...
 • Korhonen, Veikko (1982)
  Työssä on aluksi tutkittu siirtymätyyppiseen elementtimenetelmään perustuvan tietokoneohjelman FINNSAP soveltuvuutta pienlentokoneen rungon lujuustarkasteluun. Alkeiskoulukone Vinkan rungosta on laadittu kaksi elementtimallia, ...
 • Huovinen, Arto (1984)
  Tässä työssä suoritetaan kohdeyrityksen traktoritehtaan voimansiirtoverstaalla valmistettavien traktoreiden pienosien osaperhejako sekä suunnitellaan yksi tuotantosolu, käsittäen koneiden valinnan sekä työvälineiden ja ...
 • Viilo, Jouni (1985)
  Työssä perehdytään kirjallisuuden avulla pienpaineisten, paino alle 64 bar, vesiputkikattiloiden vesi- ja höyrykiertojärjestelmien lämmönsiirron ja painehäviöiden laskentamalleihin, veden ja vesihöyryn aineominaisuuksiin ...
 • Kanerva, Tomi (2002-02-13)
  Suomen pientaloissa on arviolta yli 1,3 miljoonaa tulisijaa, joissa poltetaan puuta. Epätäydellisen palamisen seurauksena poltossa syntyy pienhiukkasia ja kemiallisia yhdisteitä, joiden on epäilty olevan terveydelle ...
 • Ketola, Pekka (1983)
  Työn teoreettisessa osassa käsitellään turpeen ominaisuuksia,eri polttoturvelajeja sekä erilaisia turpeenpolttomenetelmiä. Lisäksi käsitellään vielä tarkemmin turvepuristeiden (pellettien ja brikettien) ominaisuuksia ja ...
 • Lehtinen, Suvi (2008-02-06)
  Diplomityön tarkoituksena oli löytää kantaverkossa esiintyvien pientaajuisten sähkömagneettisten kenttien laskentaan soveltuva ohjelma, jolla pystytään mallintamaan kantaverkossa esiintyvät entistä monimutkaisemmat rakenteet ...
 • Kokko, Kristiina (1994-08-17)
  Diplomityön tavoitteena oli etsiä uusiä vaihtoehtoja pientaloasumiseen ja soveltaa suunnittelussa ympäristöystävällisen asumisen ja rakentamisen periaatteita.Työ koostuu kirjallisesta osasta ja suunnitelmasta.
 • Mäkinen, Jouni Mikael (2001-04-11)
  Tiivis pientaloalue Vehmaisiin. Aluesuunnittelutehtävä tarkentuu työssä yksittäisten asuntotyyppien suunnitteluun. Työssä on tutkittu tiiviin pientalorakentamisen mahdollisuuksia. Tarkotuksellisesti hämärretään rajanvetoa ...
 • Pitkänen, Antti (1987)
  Työssä selvitettiin pientaloalueen kevennetyn kaukolämpöjärjestelmän rakentamista, sen kustannuksia ja mukanaan tuomia muutoksia lämpölaitoksen ja kuluttajien laitetekniikkaan. Koetoiminta-alueelle rakennetaan matalalämpötilainen ...
 • Jarva, Jaakko (1987)
  Työ esittelee pientaloympäristöjä, joiden rakentuminen on asukkaiden omatoimisuuden seurausta. Työn sisältö kytkeytyy olemassa olevaan ja perinteeseen neljän ympäristömallin kautta. Mallien avulla on pohdittu seuraavia ...
 • Junttila, Hannanoora (2015-06-03)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pientalojen puurakenteisten tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa laskennallisesti tietokonemallinnuksen avulla. Tarkasteltavina rakenteina oli kaksi harjakatto- ...
 • Tuomola, Toni (1999-09-08)
  Työssä tarkastellaan pientalon elementtijärjestelmää. Kohteenna on nk. liimalevytekniikkaan perustuvan puutavaran käyttö. Työssä kehitettiin uusia liitos- ja kiinnitystapoja.
 • Hilpinen, Joni Arttu Sakari (2015-12-09)
  Etelä-Suomessa sijaitsevan, pinta-alaltaan 150 m2, pientalon kustannuksia ja energiatehokkuutta optimoitiin. Kustannuksiin kuuluvat investointi- ja energiakustannukset 25 vuoden tarkasteluajalta. Energiatehokkuuden ...
 • Härkönen, Martti (1984)
  Työssä on kirjallisuuteen pohjautuen pyritty kartoittamaan ja arvioimaan erilaisten sorptioprosessien käyttömahdollisuuksia lämpöpumppusovellutuksessa. Tavoitteena on perehtyä itse sorptiolämpöpumppuprosessiin sekä löytää ...
 • Knuuti, Nanna (2008-12-18)
  Kohdeyritys tekee pientalojen suurseinäelementtejä sekä rakentaa niistä myös valmiita taloja. Diplomityön tavoitteena oli kehittää tasoelementit korvaamaan perinteiset palkkialapohja ja –välipohja sekä samalla selvittää ...
 • Jänkälä, Roni (2006-03-08)
  Työssä pyrittiin kehittämään vesikattoelementti, joka korvaisi perinteisen palkkikaton. Lisäksi selvitettiin vesikattoelementin toimivuutta pientalorakentamisessa.Vesikattoelementtien tarkoitus on nopeutta katon tekoa ja ...
 • Haapasalo, Piia (2011-06-08)
  Diplomityöni tarkoituksena on kehittää pientalotyyppikonsepti, jossa suhteellisen pienestä määrästä esivalmistettavia tilakokomponentteja, rakennuksen osia, voidaan koostaa erilaisia asuntoja erikokoisten perheiden tarpeisiin. ...
 • Viertola, Saila (2016-01-13)
  Diplomityön tavoitteena oli tutkia Meps-järjestelmän soveltuvuutta korjausrakentamisen projektinhallintaan urakoitsijayrityksissä Suomessa. Meps on korjausrakentamisen tuotteistamiseksi Ruotsissa kehitetty konsepti ja ...
 • Jokinen, Kai (1984)
  Työssä tarkasteltiin momentin mittausta ja erityisesti pienten momenttien mittaamiseen soveltuvia menetelmiä. Tarkastelun perusteella suunniteltiin ja valmistettiin kaksi mittauslaitetta pienten anto- ja ottomomenttien ...