.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Karjalainen, Petri (1987)
  Pankkien välinen maksuliikenne on nykyisin lähes täydellisesti konekielistetty, eli tiedot siirretään tiedonsiirtona ilman tositteita. Toisaalta vähittäiskaupan alalla maksu- ja luottokorttien käyttö maksuvälineinä on ...
 • Mäkimattila, Jari (1987)
  Diplomityön tarkoituksena on ollut laatia tilaohjelma ja suunnitelma kohdeyrityksen pääkonttoria ja siihen liittyviä liike- ja asuintiloja varten. Suunnittelualue on korttelin osa Kiteen keskustan vilkkaimmalla liikealueella ...
 • Ylä-Outinen, Esa (1983)
  Työn tarkoituksena on ollut suunnitella ja koota laitteisto, joka soveltuu panoraamatomografiatekniikan tutkimukseen. Laitteistoa käytetään hyväksi suunniteltaessa eri muotoisten kerrosten röntgenkuvauksia pääkallosta. ...
 • Rask, Outi (2002-06-05)
  Panosprosessit ovat yleisiä eri teollisuuden aloilla. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi lääke- ja hienokemian teollisuus sekä elintarvike- ja biotekniikan teollisuus. Panosprosessien automatisointia ei kuitenkaan käsitellä ...
 • Kuusisto, Risto (2008-12-02)
  This study handles problems and solutions related to the paper machine grade change. The perspective is in the qualitative study of mass-flow phenomena during manipulation of the variables that change the production rate ...
 • Virtanen, Heikki (1996-11-20)
  Sellu- ja paperitehtaan sähkövoimajärjestelmä muodostuu lämpövoimankehityksestä, turbiinista, generaattorista ja sähkönjakoverkostakuormituksineen. Tutkimuksessa kerättiin kokemuksia Poscolab-ohjelmistonkäytettävyydestä ...
 • Manninen, Vesa (1991)
  Lämpösäteilyyn perustuvan infrapunakuivatuksen käyttökohteet paperiteollisuudessa ovat lisääntyneet kohonneen jalostusasteen myötä. IR-kuivatuksesta saatava hyöty on monien osatekijän summa. Siihen vaikuttavat mm. paperilaji, ...
 • Toivonen, Mikko (1991)
  Paperiteollisuus kehittyy jatkuvasti kohti suurempia ja kannattavampia tuotantoyksiköitä, trendinä on samanaikaisesti sekä tuotantovolyymin kasvu että laadun paraneminen. Valmistuskustannuksia, joista lähes kolmasosa ...
 • Heino, Sami (1999-06-09)
  Työssä esitetään toimintatapaehdotuksia ja esiselvityksiä vikadiagnostiikkaohjelmien suunnittelua varten. Työ pohjautuu kirjallisuuden, mittausraporttien ja haastattelujen pohjalta tehtyyn esitutkimukseen. /Kir10
 • Karvinen, Timo (2003-08-20)
  Paperikoneiden kasvava nopeus ja paperin tiukentuneet laatuvaatimukset asettavat suuria haasteita paperikonevalmistajalle. Nopeuksien kasvu tuotanto- ja jälkikäsittelyprosesseissa edellyttää entistä tasalaatuisempaa paperia. ...
 • Immonen, Sampo Alex Jeremias (2012-12-05)
  Paperikoneen telojen linjakäyttöjen tehontarvelaskelma on osa paperikonetarjousta. Tehontarvelaskennan tarkoitus on määrittää laitteiden tehovaatimukset ja jakaa ne käyttöpisteille. Näiden tietojen avulla voidaan puolestaan ...
 • Hömmö, Kari (1993)
  Nykyinen markkinatilanne asettaa suuria vaatimuksia tuotannon tehokkuudelle ja sitä kautta myös kannattavuudelle. Teollisuuden kehitystyö on perinteisesti suoritettu metodeilla, jotka perustuvat joko fysikaalisiin ...
 • Leino, Jari (1983)
  Paperikoneen lyhyen kierron tarkastelua varten muodostettiin dynaaminen professimalli. Aluksi johdettiin perälaatikon lähestymisputkiston painevirtausdynamiikkaa kuvaava epälineaarinen malli, joka vastaa Heikki Heikkilän ...
 • Rantanen, Marko (1994)
  Paperikoneen lyhyen kierron rakenne ja toiminta on keskeisessä roolissa tuotettaessa laadukasta paperia. Tätä taustaa vasten on aikaisemmissa tutkimuksissa kehitetty matemaattinen malli lyhyelle kierrolle sekä kyseistä ...
 • Jokinen, Timo (1989)
  Tietokonesimulointi on tehokas tapa tutkia paperikoneen prosessia. Tässä työssä on simuloitu erään paperikoneen lyhyttä kiertoa. Pääasiallisena tarkoituksena on ollut tutkia pohjapaperin neliöpainovaihtelujen syitä sekä ...
 • Ojanen, Juha (1993)
  Paperikoneen tuotantoprosessi monimutkaistuu jatkuvasti. Näin ollen myös paperikoneen käyttöhenkilöstöltä vaaditaan yhä parempaa paperinvalmistusprosessin käsitteellistä hallintaa. Paperikoneen ajettavuus- ja laatuongelmista ...
 • Kiuru, Rainer (1981)
  Työssä selvitetään kokeellisesti eri tekijöiden vaikutukset paperinauhan kulkuun päällevientilaitteen ohjauslevyillä. Kokeet suoritettiin n. 21-22 m2 pitkillä paperinauhoilla, joiden neliömassat olivat 25, 50 ja 100 g/m2. ...
 • Konstari, Miika (2001-10-17)
  Työ liittyy paperitehtaan sähkökäyttöjen uusintaan. Työn tavoitteena oli luoda ohjelma, jonka pohjalta sähkökäyttöjen kunnossapito saataisiin hoidettua tehtaan omilla kunnossapitoresursseilla. Tarkoituksena on saada ...
 • Jouppi, Kimmo (2008-10-08)
  Diplomityössä keskityttiin tutkimaan sitä, miten paperikoneen massa- ja vesitase rakennetaan Excelillä. Tarkoitus oli antaa lukijalle kuva Excel-taseen ja diplomityön kirjallisen osion avulla siitä, miten paperikoneen ...
 • Pentti, Jaakko (1994-10-19)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää paperikonehuoltoyksikön toiminnanohjausta. Tavoitteena oli laatia kokonaisvaltaisen toiminnanohjauksen malli, jolla voidaan päästä lyhyempiin läpimenoaikoihin sekä ...