.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Alanko, Jukka-Pekka (2011-06-08)
  Optically-pumped semiconductor disk lasers are light sources that offer an outstanding variety of methods in controlling the emission. They are capable of producing laser radiation in power levels of tens of watts with ...
 • Soini, Janne (2007-08-22)
  AB3:Diplomityön tarkoituksena oli selvittää matalataajuisen pulssimuotoisen sähkömagneettikentän (PEMF) vaikutuksia kudosteknologiassa, keskittyen PEMF:n vaikutuksiin ihmisrasvasta eristettyjen kantasolujen ja osteoblastien ...
 • Sorvajärvi, Tapio (2008-05-07)
  Biomassan osuuden kasvu energiatuotannon polttoprosessin polttoaineena on lisännyt kiinnostusta sen palamistuotteita ja -yhdisteitä kohtaan. Vuonna 2005 käynnistyneessä ChemCom-projektissa selvitettiin polttotekniikan ...
 • Routakangas, Jussi (2000-03-15)
  Työn tarkoituksena oli tutkia, miten pulssimaisen äänen tulosuunta voitaisiin estimoida automaattisesti. Tarkoituksena oli tutkia myös pulssin automaattista havaitsemista ja keston määritystä.Kehitetyn algoritmin toimintaa ...
 • Kulmala, Leena (1997-11-12)
  Potilaan kudosten hapensaanti on tärkeimpiä valvottavia asioita leikkauksenaikana ja sen jälkeen heräämössä. Työssä käsitellään veren happisaturaationfysiologista taustaa ja saturaation mittausperiaatteita, selvitetäänta ...
 • Hakulinen, Tuomas (2009-02-04)
  Työssä suoritetuissa laboratoriomittauksissa käytettiin pulssitoimista kvanttikaskadilaseria yhdistettynä piiläpän sisältävään fotoakustiseen detektoriin. Tutkittavana näytekaasuna oli typpimonoksidi. Tavoitteena oli ...
 • Sensio, Kari (1991)
  Tämä diplomityö on osa Talonrakennustekniikan laitoksella keväällä 1987 aloitettua teräsrunkorakennetutkimusta. Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään pultti- ja hitsausliitosten yhteistoimintaa teräspalkin jatkoksessa. ...
 • Rissanen, Jukka (1987)
  Diplomityössä tarkastellaan yksityiskohtaisesti seuraavia päätylevyin toteutettuja I-profiilien pulttiliitoksia: palkkien ja pilarien jatkokset, palkin liitos pilarin laippaan sekä pilarin liitos perustukseen. Myös T- ...
 • Toivonen, Sirpa (1993)
  Työ on osa Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen turvallisuustekniikan laboratorion laajempaa käyttöohjeisiin liittyvää tutkimusta. Työssä pyrittiin kehittämään toimintamalli käyttöohjeiden laadintaan ja soveltamaan sitä ...
 • Bister, Timo (1983)
  Ohjelmoitavasta logiikasta on kehittynyt laskentakapasiteetin lisääntymisen ansiosta automaatiojärjestelmä, jolla voidaan suoriutua mm. PID-säädöstä. Tässä työssä on suunniteltu ohjaus- ja säätöohjelmisto kaukolämpöjohdon ...
 • Niemi-Pynttäri, Olli (2013-12-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia rinnankytkettyjen pumppujen käyttöä monikammiosylinterin nopeussäädössä ja suunnitella järjestelmän ohjaamiseen soveltuva säädin. Perusperiaatteena säädössä oli rinnankytkettyjen ...
 • Orsila, Seppo (1999-06-09)
  Työssä tarkastellaan punaista valoa emittoivien laserdiodien valmistamiseen tarvittavien fosforipitoisten puolijohdemateriaalien ja -rakenteiden kasvattamista kiinteälähteisellä molekyylisuihkuepitaksialla. /Kir10
 • Nurmi, Tero (1997-09-10)
  Työ käsittelee laser-diodien prosessointia ja karakterisointia. Komponentinprosessoinnin eri vaiheista on kuvaus. Kokeelliset tulokset ovat 670 nm:naallonpituudella toimiville punaisille laser-diodeille. Komponenttienkar ...
 • Savolainen, Pekka (1992)
  Optisessa tietoliikenteessä optisiin kuituvahvistimiin tarvittavien pumppulaserien ulostulolle on asetettu suuret vaatimukset ulostulotehon, sen stabiilisuuden, aallonpituuden, kaukokenttäkuvion ja toiminnan luotettavuuden ...
 • Korteoja, Mikko (1992)
  Tietoliikennetekniikan painopiste on siirtynyt elektroniikasta optoelektroniikkaan. Datasiirrossa valo yhä useammin korvaaa sähköiset signaalit. Optisten tietoliikenneyhteyksien kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää ...
 • Norrena, Juha (2007-12-12)
  Työn tarkoituksena oli tutkia IGB-transistorin liitospinnan lämpötilan laskentamallin yksinkertaistamisen vaikutusta lämpötilan määrittämisen tarkkuuteen. Työn alussa on tarkasteltu taajuusmuuttajan vaihtosuuntaussillan ...
 • Koskinen, Mervi (1998-12-09)
  Työssä on kehitetty kiinteän olomuodon mikrovakuumidetektoria ja kehitetty menetelmä suuren pinta-alana omaavan GaAs/ilma -kerroksista muodostuvan Braggin peilin valmistamiseksi. Mikrovakuumidetektorin pimeävirta jäi ...
 • Kallio-Könnö, Melina (2014-10-08)
  Vuonna 2016 voimaan tuleva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä tulee kiristämään Helsingin Energianvoimalaitosten päästörajoja. Vuoteen 2020 mennessä Helsingin Energian on tarkoitus ...
 • Lehmusvirta, Ilkka (1994-09-21)
  Tutkitaan iskuvasaralla rikottavan materiaalin hajoamisesta johtuvia hydraulitoimisen kaivinkoneen puomiston heilahduksia. Tarkoituksena löytää perusteet vasaran ohjaamiseksi niin, että rikoutumisen aiheuttamat hailahdukset ...
 • Salonen, Teemu (2001-01-17)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia ja kehittää reaaliaikaiseen henkilönostinsimulaaattoriin soveltuva puomistomalli. Simulaattorin reaaliaikainen toiminta ja virtuaaliympäristö asettavat lisävaatimuksia perinteiseen toimilaite- ...