.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vainio, Anssi (1987)
  Työn tavoitteena on ollut selvittää savukaasun virtauksen kulku pienen lämmityskattilan palotilassa ja konvektio-osassa. Palotilassa virtauksen kulkua on tutkittu erityisesti noen palamisen ja nokipäästön syntymisen kannalta. ...
 • Jokiaho, Jukka-Pekka (2006-02-08)
  Nopeasti muuttuvat asiakasvaatimukset aiheuttavat paineita ohjelmistojen tuottamiseen. Tällaisessa ympäristössä dokumentointi voi olla vähäistä ja ei ajantasaista. Kun yritys kasvaa ja saa uusia projekteja tehdäkseen, ...
 • Jakonen, Sanna (1999-03-10)
  Tavoitteena tässä diplomityössä oli ruiskuvaletun kappaleen valmistuksen optimointi siten, että tuote- ja laatuvaatimukset täyttyisivät. Laatuongelman aiheutti kappaleen muotoon nähden epäedullinen syöttöpisteen sijainti. ...
 • Martikainen, Aleksi (2014-10-08)
  Diplomityössä käsitellään pienen volyymin terästyökorien valmistusta ja valmistusprosessin järkeistämistä. Diplomityö käsittelee dokumenttien hallintaa, talouspuolen analyysiä ja tuotannonohjausprosessia. Tämän lisäksi ...
 • Heinonen, Tarja Ellen (2015-05-06)
  Tässä diplomityössä tarkastellaan pienissä sähkönjakeluyhtiöissä tarvittavia kompetensseja muuttuvassa markkinaympäristössä. Kompetensseilla tarkoitetaan pääasiassa yksilön kompetensseja, mutta työssä on tutkittu myös ...
 • Halla-Aho, Pasi (1994-10-19)
  Työssä tutkitaan säteisliukulaakerin laskentaan tarkoitetun elstohydrodynamiikkaan perustuvan laskentamallin käyttäytymistä eri laskentatilanteissa ja sovelletaan sitä pieniliikkeisen männäntapin laakerin laskentaan. ...
 • Erkkilä, Mikko (1984)
  Työssä on tutkittu pienten turbiinien pyörimisnopeuden säätöä ja tähän soveltuvia säätäjiä. Työ muodostuu kolmesta osasta. Työn teoriaosa käsittää kansainvälisten normien esittämät vesiturbiinin säätöjärjestelmien ...
 • Järveläinen, Kari (1990)
  Anturitekniikan kehitys on johtanut tilanteeseen, jossa pienikokoisten tiedonkeruulaitteiden toteutusmahdollisuudet ovat parantuneet. Piireille voidaan integroida anturi ja tarvittava signaalinkäsittelyelektroniikka. ...
 • Viderholm, Jussi (2015-04-08)
  Asennusmääräykset SFS 6000 edellyttävät että oikosulkuvirrat, jännitteenalenemat ja suojalaitteiden poiskytkentäajat on selvitettävä jo suunnitteluvaiheessa. Tähän tarkoitukseen on nykyisin tarjolla monia erilaisia mitoitus- ...
 • Blom, Vesa (1993)
  Tämä työ liittyy laajempaan pienjänniteverkon transmissioparametrien tutkimukseen. Sähköverkossa taajuusalue 3-95 kHz on varattu sähkölaitosten käyttämään tiedonsiirtoon, mutta joidenkin kuluttajalaitteiden oli havaittu ...
 • Pulakka, Ari (2003-03-12)
  Nykyiset maasulkusuojat eivät luotettavasti havaitse suuri-impedanssista eristevikaa ennen sen kehittymistä maasuluksi. Etenkin taajuusmuuttajien yhteydessä suojat häiriintyvät moottorikaapelin hajakapasitanssien kautta ...
 • Kaipainen, Timo (2002-03-13)
  Työ on mallisuunnitelma pienkerrostaloja käsittelevään raporttiin, joka on osa Rakennustuoteteollisuuden betoniteollisuusryhmän teollista betonirakentamista tutkivaa TERA 2002-projektia. Pienkerrostalo ei ole virallisesti ...
 • Korhonen, Veikko (1982)
  Työssä on aluksi tutkittu siirtymätyyppiseen elementtimenetelmään perustuvan tietokoneohjelman FINNSAP soveltuvuutta pienlentokoneen rungon lujuustarkasteluun. Alkeiskoulukone Vinkan rungosta on laadittu kaksi elementtimallia, ...
 • Huovinen, Arto (1984)
  Tässä työssä suoritetaan kohdeyrityksen traktoritehtaan voimansiirtoverstaalla valmistettavien traktoreiden pienosien osaperhejako sekä suunnitellaan yksi tuotantosolu, käsittäen koneiden valinnan sekä työvälineiden ja ...
 • Viilo, Jouni (1985)
  Työssä perehdytään kirjallisuuden avulla pienpaineisten, paino alle 64 bar, vesiputkikattiloiden vesi- ja höyrykiertojärjestelmien lämmönsiirron ja painehäviöiden laskentamalleihin, veden ja vesihöyryn aineominaisuuksiin ...
 • Kanerva, Tomi (2002-02-13)
  Suomen pientaloissa on arviolta yli 1,3 miljoonaa tulisijaa, joissa poltetaan puuta. Epätäydellisen palamisen seurauksena poltossa syntyy pienhiukkasia ja kemiallisia yhdisteitä, joiden on epäilty olevan terveydelle ...
 • Ketola, Pekka (1983)
  Työn teoreettisessa osassa käsitellään turpeen ominaisuuksia,eri polttoturvelajeja sekä erilaisia turpeenpolttomenetelmiä. Lisäksi käsitellään vielä tarkemmin turvepuristeiden (pellettien ja brikettien) ominaisuuksia ja ...
 • Lehtinen, Suvi (2008-02-06)
  Diplomityön tarkoituksena oli löytää kantaverkossa esiintyvien pientaajuisten sähkömagneettisten kenttien laskentaan soveltuva ohjelma, jolla pystytään mallintamaan kantaverkossa esiintyvät entistä monimutkaisemmat rakenteet ...
 • Kokko, Kristiina (1994-08-17)
  Diplomityön tavoitteena oli etsiä uusiä vaihtoehtoja pientaloasumiseen ja soveltaa suunnittelussa ympäristöystävällisen asumisen ja rakentamisen periaatteita.Työ koostuu kirjallisesta osasta ja suunnitelmasta.
 • Mäkinen, Jouni Mikael (2001-04-11)
  Tiivis pientaloalue Vehmaisiin. Aluesuunnittelutehtävä tarkentuu työssä yksittäisten asuntotyyppien suunnitteluun. Työssä on tutkittu tiiviin pientalorakentamisen mahdollisuuksia. Tarkotuksellisesti hämärretään rajanvetoa ...