.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Havia, Aki (1986)
  Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakennushankkeen hankintatoimen osatehtävien luonne ja tietokoneen käytön mahdollisuudet eri tehtävissä, ja tulostaa ehdotus rakennustyömaan tietokoneavusteiseksi hankintatoimen ...
 • Leppikorpi, Jorma (1983)
  Tutkimus suoritettiin yhteistyössä Suomen rakennusteollisuusliiton Sisä-Suomen piirin kanssa. Tutkimuksen perusaineiston keräykseen valittiin 20 seurantakohdetta Sisä-Suomen piirin jäsenyritysten rakennuskohteista siten, ...
 • Hanninen, Matti (2015-03-04)
  Rakennusalan tuottavuuden kehittyminen on ollut heikkoa pitkällä aikavälillä. Vuodesta 1975 vuoteen 2005 rakennustuotannon kokonaistuottavuus ei ole käytännössä kasvanut lainkaan. Osasyynä tähän on tuotteen monimutkaistuminen ...
 • Henttonen, Juha (2012-12-05)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää palvelut, joita rakennusvalvontavirastoilla on tarjolla pientalorakennuttajille lakisääteisten tehtäviensä lisäksi. Tämän täydentämiseksi tiedusteltiin pientalorakennuttajilta myös ...
 • Karvonen, Ville (2008-09-03)
  Hankintojen merkitys on kasvanut tuotannon hankintamäärien ja aliurakoinnin lisääntyessä. Nykyään hankintoja toteutetaan yhä enemmän yhteistyössä aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien kanssa. Hankintoja kehittämällä ...
 • Routama, Miikka (2002-02-13)
  Rakennusyritykset ovat siirtymässä kohti asiakasohjautuvaa tuotantoa. Tämä edellyttää tietoa ihmisten todellisista tarpeista ja arvostuksista - asiakkaiden kokemasta arvosta. Työssä selvitettiin asiakkaan kokeman arvon ...
 • Alitalo, Kati (1998-02-11)
  Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää rakennuttajan ja urakoitsijan laatujärjestelmissä esitetyt laadunvarmistuksen menettelyt, jotka liittyvät oleellisesti toisiinsa ja rakennushankkeen kokonaislaatuun. Tavoitteena oli ...
 • Nummelin, Ilkka (2012-12-05)
  Rakennuttajan turvallisuusdokumentit ovat merkittäviä rakennuttajan turvallisuusjohtamisen työkaluja, joiden avulla pyritään parantamaan työntekijöiden sekä kolmansien osapuolten turvallisuutta rakennushankkeen aikana. ...
 • Lindström, Kari (1997-11-12)
  Työ koostuu kuudesta suunnitelmasta, jotka on laadittu vuosina 1991-97.Hämeenlinnan Varikonniemen alue, a Companion to the Chrysler Building,Housing and public space in the historical centre of Barcelona, GovernorsIsland, ...
 • Niemi, Håkan (1986)
  Tämä tutkimus on tehty yhteistyössä Suomen Rakennusteollisuusliiton Sisä- Suomen piirin kanssa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä määrin rakennusajan vaihtelu vaikuttaa rakennuskustannuksiin sekä mitkä ovat ...
 • Heikkilä, Sami (2002-12-11)
  Rakennustyön materiaalilisä- ja lisäaikatutkimuksen tavoitteena oli selvittää materiaalilisien suuruudet eri rakennusmateriaaleilla sekä rakennustyöhön liittyvä ylimääräinen työ eli lisäaika. Tutkimukseen kerättiin tietoa ...
 • Kaunisto, Mikko (1993)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää selkeä järjestelmä, jolla työmaalla urakoitsijan toimesta tarkastetaan ja dokumentoidaan rakentamisen tuotelaatu. Osatavoitteina oli kartoittaa rakentamisen yleiset tuotantovirheet, ...
 • Tanhuanpää, Veli-Pekka (1996-06-05)
  Työn tavoitteena oli luoda malli todellisesta rakennushankkeen kokorakentamisprosessista siten, että se toimii viitemallina sekä auttaa yleis-ten prosessimallien laadintaa.
 • Lehtonen, Jari (1990)
  Tässä tutkimuksessa on kehitetty erityisesti ATK-avusteista tuotannonsuunnittelua ja -ohjausta palveleva uudisrakentamisen mallitoimintaverkkojärjestelmä. Tarkastelun kohteeksi on valittu erityisesti liike- ja toimistorakennukset. ...
 • Hämäläinen, Keijo (2001-11-14)
  Kohdeyrityksen toimintajärjestelmä perustuu prosessipohjaiseen johtamiskulttuuriin. Prosessijohtamisen ajattelutapa käyttää organisaatiorajojen ylittäviä toimintaketjuja eli prosesseja. Prosessimaisen toimintatavan ansiosta ...
 • Pajumäki, Timo (1991)
  Tämä diplomityö kuuluu osana yhteistyöprojektiin, joka käsittelee AES-ohjelmistoa ja sen soveltamista tietokoneavusteiseen suunnitteluun Suomessa. Elementtimenetelmän (FEM) käyttö rakenteiden analysoinnissa on tietokoneiden ...
 • Olli, Katri (1998-04-15)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kirjallisuustutkimuksen sekä teoreettisen ja laskennallisen tarkastelun avulla rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta. Kosteustekniseen toimivuuteen otettiin huomioon lämpötilä sekä ...
 • Vesterinen, Juha (2013-02-06)
  Tutkimus laadittiin suunnitteluohjeen pohjaksi. Tutkimuksessa esitellään tietoja, joita tarvitaan kuumiin terästeollisuuden käyttöolosuhteisiin sijoittuvien rakenteiden ja rakenteita suojaavien menetelmien suunnitteluun. ...
 • Sorjonen, Kari (1986)
  Tässä diplomityössä esitetään VTT:n Otaniemen tutkimuslaitoksen rakenteiden testaushallin jännitysalustojen suunnittelu mitoituksineen. Jännitysalustat toimivat rakenteiden raskaiden testausten järjestelyalustoina, joita ...