.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koivisto, Kyösti (1984)
  Minitietokonepohjaiset piirilevyn suunnittelujärjestelmät ovat yleistyneet. Työssä tutkittiin mahdollisuutta käyttää kohdeyrityksen CP/M-pohjaista värigrafiikkajärjestelmää yksinkertaisen suunnittelujärjestelmän pohjana. ...
 • Laukkala, Pekka (1993)
  Kehittyvä piirilevy- ja komponenttiteknologia on johtanut piirilevyparametrien monimutkaistumiseen, kuten johdotustiheyden ja johdinkerrosten lukumäärän kasvuun. Monimutkaisten parametrien manuaalinen käsittely on vaikeaa, ...
 • Varjonen, Saija (2001-12-12)
  Betoniterästen korroosio on yleinen vaurioitumisilmiö betoniteollisuudessa. Korroosio voi alkaa, kun teräksen pinnalla oleva oksidikalvo tuhoutuu. Tämä kalvo voi tuhoutua joko kloridien tunkeutumisen tai betoniin ...
 • Peltola, Sanna (2006-12-13)
  Pikamallinnus (rapid prototyping) on yhteisnimitys useille tekniikoille, joilla voidaan CAD-kuvan perusteella valmistaa kolmiulotteisia kappaleita kerros kerrokselta täysin automatisoidusti. Kirjallisuuskatsauksessa ...
 • Leinola, Pirkko (2005-05-11)
  Tutkimuksen tavoite oli tutkia pikarahtiyrityksen ympäristölähtöisyyden nykytilaa. Työ tehtiin samalla, kun kirjoittaja keräsi yritykselle GRI-yhteiskuntavastuuraportin ympäristöosion tiedot. Ympäristölähtöisyyden ...
 • Lähde, Mika (1997-05-14)
  Työssä selvitetään ruiskuvalutuotteiden ja prototyyppikappaleidenyhtäläisyyksiä. Tutkittavina tuotteina ovat matkapuhelimen kansi ja kuorisekä vipuhana.
 • Helenius, Tom-Peter (1997-06-04)
  Tutkimuskohteina ovat NMT-puhelimen kansi, GSM-puhelimen kuori sekäyksiotehanan vipu. Kaikki valmistettiin ruiskuvalamalla. Työssä tutkitaanruiskuvalettujen tuotantokappaleiden ja eri menetelmillä valmistettujenprototyyp ...
 • Lumme, Juha (1984)
  Pikku-Huopalahti on mereltä sisämaahan työntyvä merenlahti, jota kaakossa, lännessä ja pohjoisessa ympäröivät asuinalueet ja itäosassa julkiset rakennukset. Alue on viimeisiä kiinteästi Helsingin kantakaupunkiin liittyviä ...
 • Lund, Marjut (2010-06-23)
  Kangasalla sijaitseva Pikonkankaan soranottoalue on betonielementtien valmistamiseen erikoistunut teollisuusalue, jossa soranotto on päättynyt ja teollisuuslaitosten ikä korkeahko. Alue on jäänyt asutuksen ja jyrkkien ...
 • Korhonen, Tiila (2006-03-08)
  Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueellisten ympäristäkeskusten toimintatavat valtion jätehuoltotöiden priorisoinnissa, kehittää tulosten pohjalta valtakunnallinen priorisointimalli sekä laatia opas alueellisille ...
 • Alanko, Kati (2000-06-07)
  Tämän diplomityön ensimmäisen osan tavoitteena oli selvittää pilaantuneiden maa-alueiden kunnostukseen liittyvää lainsäädäntöä sekä menettelytapoja Suomessa ja muualla Euroopassa. Lisäksi työssä vertailtiin suomalaisia ...
 • Anttila, Juha (1992)
  Tämä tutkimus liittyy kerrospilarirungon tuotekehitykseen. Tutkimuksessa tarkastellaan pilarikenkien ja juotosvalun toimintaa korkealujuusbetonipilareissa. Erityisesti tarkastellaan liitoksen kestävyyttä keskeisessä ...
 • Saarikallio, Klaus (1982)
  Työn päätehtävänä on kehittää betonielementtivalmistajalle nykyisiä käytössä olevia pilarikenkiä edullisempi kenkämalli. Työssä tarkastellaan myös pilarikenkien mitoitusmenetelmiä sekä esitellään elementtipilarin ja ...
 • Lehikoinen, Risto (1993)
  Tutkimuksessa on kartoitettu paikallavaletun pilarilaatan muottitekniikkaa, oloihimme soveltuvia muottiratkaisuja ja käytännön toteutuksessa ilmenneitä ongelma-alueita. Tutkimus kuuluu paikallavalurakentamisen tutkimusohjelmaan, ...
 • Toriseva, Tuomas (2014-05-07)
  Diplomityössä käsitellään teräsbetonisten pilarilaattojen suunnittelua eurokoodi-standardien ja niihin liittyvien Suomen kansallisten liitteiden mukaisesti. Tarkoituksena on koota yhteen eurokoodeista ja suunnitteluohjeista ...
 • Soininen, Henna (2007-01-17)
  AB3:Bioliuotuksella tarkoitetaan prosessia, jossa malmista erotetaan metalleja luonnossa esiintyvien mikrobien avulla. Biokasaliuotus mahdollistaa köyhien malmien taloudellisen hyödyntämisen. Kasaliuotusta varten malmi ...
 • Kuisma, Veikko (1996-12-11)
  Työssä käydään läpi mikrobien toimintaan liittyviä matemaattisia malleja,fermentoinnin säädön periaatteita, laboratoriolaitteistojenominaispiirteitä sekä valvomo-ohjelmiston toiminnan periaatteet.
 • Vaarala, Harri (2015-08-12)
  Työn tarkoituksena oli tutkia tulevaisuuden liikennejärjestelmän digitalisaatiota ja älyliikennettä erityisesti liikenneinformaation hyödynnettävyyden ja liikennepalveluiden edistämisen kannalta. Älyliikenteen kehitys on ...
 • Syrjälä, Jari (2015-06-03)
  Virtuaalisointiteknologian kehittyminen 1990-luvulta lähtien ja sen ulkoistaminen 2000-luvulla on mahdollistanut myymään tietojenkäsittelyä palveluna kuluttajille ja organisaatiolle. Pilviteknologia on mahdollistanut ...
 • Mäkipää, Mikko (2014-04-09)
  Pilvipalveluiden merkitys on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja se jatkaa edelleen kasvuaan. Pilvipalveluita hyödyntävät niin suuret kuin pienetkin organisaatiot. Pilvipalveluissa ja varsinkin pilviympäristöissä ...