.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Salokangas, Hannu (1984)
  Työssä suunniteltiin ja rakennettiin ATK-pohjainen kokeiluluontoinen tietosysteemi rakennusalan työpaikkaselvitystä varten. Rakennusala valittiin siksi, että alalla työolosuhteiden vaihtelu on suuri ja näin ollen työolojen ...
 • Sipilä, Eeva (1991)
  Työterveyshuoltotoiminnan lakisääteisyydestä huolimatta se ei ole tuottanut toivottuja tuloksia. Etenkin rakennusala on koettu ongelmalliseksi. Työn suorituspaikat vaihtelevat ja työolosuhteisiin vaikuttavat tekijät muuttuvat ...
 • Sutinen, Leo (2001-08-22)
  Työn tarkoituksena oli selvitellä rakennusautomaatiojärjestelmien tiedonsiirtotapoja ja eri järjestelmien integrointimahdollisuuksia keskenään sekä kuvailla liityntä Tampereen teknillisen korkeakoulun rakennusautomaatioj ...
 • Piikkilä, Veijo (2002-04-10)
  Kiinteistöjen automaatioasteen kasvaessa syntyy tarve ohjata avoimiin ja älykkäisiin kenttälaitteisiini perustuvaa järjestelmää Internetin välityksellä. Työ käsittelee nykyisin käytössä olevia rakennusautomaation ...
 • Nieminen, Helena (1992)
  Itsenäistymisen myötä Virossa on havaittu suuria muutostarpeita ja -mahdollisuuksia. Yhteiskunnalliset muutokset ovat heijastuneet myös rakennusalaan. Maaliskuussa 1991 solmittiin Suomen ja Viron välille yhteistyösopimus ...
 • Lahti, Janne Joonas (2014-11-05)
  Tutkimuksen taustalla on kohdeyrityksen strategisen tason päätös prosessilähtöisen toiminnan käyttöönottamisesta. Yrityksellä ei ole kuitenkaan vielä vakiintunutta toimintatapaa työmaiden tuotannonohjaukseen ja ...
 • Heikkilä, Tero (2007-12-12)
  Sekä rakentamiselle että teräksen korvaaville rakennusmateriaaleille, kuten puulle, on kysyntää Venäjällä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten hallin rakentamisessa käytettävät puurakenteet toimitetaan tehtaasta ...
 • Koivusalo, Ismo (1997-05-14)
  Laatujärjestelmää sovelletaan nykyisin laajasti toimintojen kehittämiseenrakennusalalla. Työn tavoitteena on luoda toteutusohje, joka varmistaaasiakkaan tavoittelemien ominaisuuksien toteutumisen lopullisissajärjestelmissä. ...
 • Oikarinen, Alpo (2006-09-13)
  Rakennushankkeen tavoitteena on tuottaa mahdollisimman hyvin toimintaa mahdollistava rakennus ja toteuttaa rakennushanke taloudellisesti. Rakennushankkeen tulokseen vaikuttaneiden asioiden selvittäminen on tärkeää, koska ...
 • Jääskeläinen, Aku (2008-04-09)
  Diplomityön tarkoituksena oli kehittää rakennushankkeessa työkaluna käytettävän asiakirjojen hallintajärjestelmän käyttöä loppukäyttäjän, kuten omistajan sekä mahdollisten vuokralaisten näkökulmasta. Samalla pyrittiin ...
 • Kallioinen, Saila (1991)
  Diplomityössä on tarkasteltu kirjallisuuteen tukeutuen seitsemän teollisuusmaan rakennusjätteiden muodostumista, erilliskäsittelyä ja hyötykäyttöä. Työssä on myös esitetty kaksi vaihtoehtoa rakennusjätehuollon järjestämiseksi ...
 • Sikkinen, Tero (1991)
  Suomen Rakennusinsinöörien liiton julkaisemassa (RIL181-1989) Rakennuskaivanto-ohjeessa (RKO) on esitettykappaleessa 8.23 Ruotsin tukiseinäohjeesta saatu uusi tapa mitoittaa esijännitetyillä ankkureilla tuettuja tukiseiniä. ...
 • Riihimäki, Markku (1998-11-11)
  Työssä selvitettiin kustannusrakenne erilaisissa talotyypeissä.Lisäksi selvitettiin, kuinka rakennuskustannusindeksin 1995=100panosnimikkeiden painoja tulisi muuttaa vastaamaan nykyistä rakentamista. Tulokset osoittivat ...
 • Kuusela, Rauno (1983)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tietokoneavusteisen rakennusosapohjaisen kustannuslaskentajärjestelmän rakennetta sekä suunnitella ja toteuttaa toimiva ATK-systeemi. Tutkimuksen aikana selvitettiin olevien järjestelmien ...
 • Vesanto, Johanna (1997-04-16)
  Tarkoituksena oli kohdeyrityksen toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen.Työssä tehtiin määritys järjestelmähankinnan pohjaksi ja samalla analysoidaja parantaa tuotantoprosessia.
 • Harju, Pauliina (2013-06-05)
  Asuntoliiketoimintaa on arvosteltu suppeasta asuntotarjonnasta, joka ei vastaa riittävästi erilaistuviin asukastarpeisiin tuotteillaan ja palveluillaan. Tämän opinnäytetyön taustalla on NCC:n asuntotuotannon asiakaslähtöisyyden ...
 • Vuori, Tero (2003-09-17)
  Tavoitteena oli läpikäydä SRV Teräsbetoni Oy:n hankintatoimen asiakirjat, tarkastaa niiden vaatimuksien vastaavuus sekä kehittää niitä tarvittavilta osin. Näkökulmana tutkimuksessa pidettiin projektinhallinnan vaatimuksia ...
 • Ruostetniemi, Antti (1993)
  Lama on vauhdittanut johtamistapojen ja organisaatioiden kehitystä. Suomi kansainvälistyy nopeasti ja uusi sukupolvi astuu työelämään. Nämä tuovat muutospaineita nykyisin vallitseviin johtamisjärjestelmiin, siksi johtajien ...
 • Nousiainen, Juha (2006-01-18)
  Tutkimus liittyy osana projektien ajanhallinnan kehittämiseen. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää tuotannonsuunnittelua toimimaan nykyistä paremmin yhtenä kokonaisuutena. Tutkimuksessa kuvataan rakennushankkeen ...
 • Nissinen, Terhi (1998-02-11)
  Tutkimuksessa selvitettiin puun huokoisuusominaisuuksia ja lämpökäsittelyn vaikutusta niihin. Lisäksi tarkasteltiin puun veden adsorptio- ja absorptiokyvyn muuttumista lämpökäsittelyn vaikutuksesta. Tavoitteena oli saada ...