.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Niemelä, Timo; Vinha, Juha; Lindberg, Ralf (1996)
  Normaaleissa puurunkoisten pientalojen seinissä on käytetty muovikaivoa höyrynsulkuna estämään kosteuden kulku seinärakenteeseen sekä aikaansaamaan rakenteen ilmatiiviys. Viime aikoina on kuitenkin alettu yhä voimakkaammin ...
 • Jäkkö, Risto (1983)
  Tämän työn tarkoituksena on ollut tehdä perustutkimusta tiilirakenteisesta uunista, selvittää koeuunilla tehtävillä mittauksilla uunin lämpöteknisiä ominaisuuksia ja mahdollisesti optimoida uunin rakennetta. Aluksi on ...
 • Kortelainen, Juha (1990)
  Tässä työssä selvitetään eri menetelmiä puunmittaukselle monitoimikoneessa, erityisesti yksioteharvesterin kouraprosessorissa. Työn alussa määritellään mittaukselle asetettavat vaatimukset. Tukin läpimitan ja pituuden ...
 • Vampoulas, Marja (2010-06-09)
  Diplomityöni on tehty osana ”Puun mahdollisuudet lähiösaneerauksessa” -projektia. Kaikkiaan projektiin teetettiin kuusi diplomityötä syksyn 2009 ja kevään 2010 aikana. Kullakin diplomityöntekijällä oli oma suunnittelukohteensa, ...
 • Murtonen, Niina (2011-06-08)
  Tämä diplomityö on osa arkkitehtikoulujemme yhteistä hanketta, jossa etsittiin puuhun perustuvia ratkaisuja lähiökerrostalojen korjaamiseen ja lähiöiden viihtyisyyden parantamiseen. Diplomityön suunnittelukohteena on ...
 • Viitanen, Risto (1991)
  Taloudellisten näkökohtien lisäksi ovat teollisuudelle annetut ympäristönsuojelutavoitteet antaneet aihetta energiahankintaresurssien entistä tarkempaan hyödyntämiseen. Kohdeyrityksessä on näiden lisäksi muutospaineita ...
 • Peltola, Pasi (1991)
  Diplomityössä on tutkittu ikkunatehtaalle vuonna 1987 hankitun, numeerisesti ohjatun puuntyöstölinjan käyttösuhdetta. Käyttösuhdemittaus kesti yhden kuukauden. Työstökoneen ajankäytönseurantaan käytettiin linjan oman ...
 • Mara, Jari (2000)
  Tässä työssä on tarkasteltu puupaaluilla perustettuja tierakenteita ja niisä esiintyviä virheitä sekä vaurioita. Lisäksi työssä esitellään puupaalukohteitten erilaisia korjausratkaisuja. Työssä tarkastellaan lähemmin kahta ...
 • Pitkänen, Juha (1999-11-10)
  Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Suomen olosuhteisiin soveltuvia puupaalaperustusten tutkimusmenetelmiä, selvittää niiden kehittämistarpeita sekä saada lisäselvyyttä puupaalujen lahon etenemisen nopeuteen ja ...
 • Kivinen, Matti (1994)
  Viime vuosikymmeninä tehdyt tutkimukset osoittavat perinteisten puurakenteiden mitoitusmenetelmien ottavan riittämättömästi huomioon puun luonnonmateriaalin ominaisuudet. Tämän tutkimuksen peruslähtökohta on, että sahatavaran ...
 • Tikka, Kaisa-Liisa (2012-12-05)
  Tämän työn tarkoituksena oli selvittää Tampereelle rakennettavan pellettilämpökeskuksen puupellettien kuljetuslogistiset vaatimukset ja kehittää toimintamalli puupellettikuljetuksille. Apuna selvityksessä käytettiin kahta ...
 • Piekkala, Jenni (2015-04-08)
  Työn tavoitteena on kehittää Vapo Oy:n puupellettien toimitusverkoston kustannustehokkuutta. Työssä tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat kustannusten syntyyn toimitusverkostossa sekä keinoja, joiden avulla syntyviin ...
 • Hytönen, Aki (2013-06-05)
  Tutkimuksen päätavoitteina oli selvittää puurakentamisen opetuksen nykytilaa sekä kartoittaa opetushenkilöstön puurakentamisen tietämystä ammattiopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Tutkimukseen liittyi kyselytutkimus, ...
 • Ijäs, Vesa Juhani (2004-05-12)
  Mistä osatekijöistä syntyy tämän päivän puurakennus ja milloin rakentamista voidaan kutsua puurakentamiseksi tai puuarkkitehtuuriksi? Työssä määriteltiin puun käyttöä, puurakentamista ja puuarkkitehtuuria. Puurakentamisella ...
 • Alanen, Tommi (1990)
  Tutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää puurakentamisen nykytilanne Suomessa ja antaa toimenpide-ehdotuksia alan edistämiselle tulevaisuudessa. Puurakentamisen käyttökohteet on selvitetty tilastojen ja tutkimuksessa ...
 • Johanson, Noora (2008-09-03)
  Uusi rakennesuunnittelunormi, eurokoodit, tulee korvaamaan Suomessa käytetyn rakentamismääräyskokoelman vuoteen 2010 mennessä. Osa normin mitoitusparametreista ja -tavoista on jätetty kansallisesti valittaviksi. Näin kukin ...
 • Weckroth, Jesse (2006-11-15)
  Työn tarkoitus oli löytää Vuoreksessa sijaitsevalle suunnittelualueelle paikkaan sopiva ratkaisu puurakenteisena toteutettavalle asuinalueelle. Vuores on metsäinen, muusta kaupungista erillään oleva, maastoltaan haasteellinen ...
 • Laurila, Martti (1987)
  Puurakenteisten elementtitalojen suunnittelu on varsin työvoimavaltaista ja osaksi myös rutiininomaista työtä. Eniten työllistäviä kohtia ovat tarjousvaiheen suunnittelu ja suurelementtitekniikkaa käytettäessä elementtis ...
 • Ruismäki, Asko (1993)
  Puun poikkeava käyttäytyminen muihin runkomateriaaleihin verrattuna asettaa sille erityisvaatimuksia varsinkin kosteus- ja paloteknisen käyttäytymisen osalta sekä myöskin ääniteknisesti. Tutkimuksen alussa on esitetty ...
 • Lahtinen, Risto (1984)
  Rakennusalan yleisenä kehityssuuntana on Suomessa parin vuosikymmenen ajan ollut siirtää työtä työmailta tehtaisiin. Teollisesti tuotettavien rakennusosien valmistuksessa päästään parempaan tehokkuuteen ja mittatarkkuuteen ...