.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Bister, Timo (1983)
  Ohjelmoitavasta logiikasta on kehittynyt laskentakapasiteetin lisääntymisen ansiosta automaatiojärjestelmä, jolla voidaan suoriutua mm. PID-säädöstä. Tässä työssä on suunniteltu ohjaus- ja säätöohjelmisto kaukolämpöjohdon ...
 • Niemi-Pynttäri, Olli (2013-12-04)
  Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia rinnankytkettyjen pumppujen käyttöä monikammiosylinterin nopeussäädössä ja suunnitella järjestelmän ohjaamiseen soveltuva säädin. Perusperiaatteena säädössä oli rinnankytkettyjen ...
 • Orsila, Seppo (1999-06-09)
  Työssä tarkastellaan punaista valoa emittoivien laserdiodien valmistamiseen tarvittavien fosforipitoisten puolijohdemateriaalien ja -rakenteiden kasvattamista kiinteälähteisellä molekyylisuihkuepitaksialla. /Kir10
 • Nurmi, Tero (1997-09-10)
  Työ käsittelee laser-diodien prosessointia ja karakterisointia. Komponentinprosessoinnin eri vaiheista on kuvaus. Kokeelliset tulokset ovat 670 nm:naallonpituudella toimiville punaisille laser-diodeille. Komponenttienkar ...
 • Savolainen, Pekka (1992)
  Optisessa tietoliikenteessä optisiin kuituvahvistimiin tarvittavien pumppulaserien ulostulolle on asetettu suuret vaatimukset ulostulotehon, sen stabiilisuuden, aallonpituuden, kaukokenttäkuvion ja toiminnan luotettavuuden ...
 • Korteoja, Mikko (1992)
  Tietoliikennetekniikan painopiste on siirtynyt elektroniikasta optoelektroniikkaan. Datasiirrossa valo yhä useammin korvaaa sähköiset signaalit. Optisten tietoliikenneyhteyksien kehittämisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää ...
 • Norrena, Juha (2007-12-12)
  Työn tarkoituksena oli tutkia IGB-transistorin liitospinnan lämpötilan laskentamallin yksinkertaistamisen vaikutusta lämpötilan määrittämisen tarkkuuteen. Työn alussa on tarkasteltu taajuusmuuttajan vaihtosuuntaussillan ...
 • Koskinen, Mervi (1998-12-09)
  Työssä on kehitetty kiinteän olomuodon mikrovakuumidetektoria ja kehitetty menetelmä suuren pinta-alana omaavan GaAs/ilma -kerroksista muodostuvan Braggin peilin valmistamiseksi. Mikrovakuumidetektorin pimeävirta jäi ...
 • Kallio-Könnö, Melina (2014-10-08)
  Vuonna 2016 voimaan tuleva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/75/EU teollisuuden päästöistä tulee kiristämään Helsingin Energianvoimalaitosten päästörajoja. Vuoteen 2020 mennessä Helsingin Energian on tarkoitus ...
 • Lehmusvirta, Ilkka (1994-09-21)
  Tutkitaan iskuvasaralla rikottavan materiaalin hajoamisesta johtuvia hydraulitoimisen kaivinkoneen puomiston heilahduksia. Tarkoituksena löytää perusteet vasaran ohjaamiseksi niin, että rikoutumisen aiheuttamat hailahdukset ...
 • Salonen, Teemu (2001-01-17)
  Tämän työn tavoitteena oli tutkia ja kehittää reaaliaikaiseen henkilönostinsimulaaattoriin soveltuva puomistomalli. Simulaattorin reaaliaikainen toiminta ja virtuaaliympäristö asettavat lisävaatimuksia perinteiseen toimilaite- ...
 • Kuusisto, Jarmo (1985)
  Toimitusaikakilpailun kiihtyessä on tuotannon toimittava entistä joustavammin ja nopeammin. Tamrock Drillsin laitekokoonpanoa palveleva puomiverstas ei ole tässä suhteessa toiminut odotetulla tavalla. Tästä johtuen on tämän ...
 • Kaartoluoma, Virve (1990)
  Keväällä 1989 järjestettiin Helsingissä yleinen arkkitehtuurikilpailu, jossa tehtävänä oli löytää ratkaisu muistolehdon ja uurnapuutarhan toteuttamiseksi Puotilan kappelin alueelle Itä-Helsinkiin. Diplomityö on tehty ...
 • Ylitalo, Jarmo (1993)
  Työ on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun Ragnar Granit Instituutissa. Aihe työhön on saatu Tampereen yliopistollisen sairaalan silmätautien klinikalta, jonne valmis prototyyppi myös sijoitetaan. Tämän diplomityön ...
 • Ulmala, Ola (1991)
  Työn tarkoituksena oli kehittää porakonekairausta siten, että maaperästä saataisiin nopeasti riittävät tiedot alustaviin pohjatutkimuksiin. Näin voitaisiin jättää nykyisiä päällekkäisiä paino-, heijari- ja porakonekairauksia ...
 • Nyyssönen, Olli (1997-06-04)
  Paperikoneilla esiintyy CD-profiilivirheitä. Työssä kehitettiinmittausinformaatiosta ohjelmisto, joka auttaa löytämään paperissa olevienprofiiliongelmien syyt.
 • Mäkinen, Eerikki (2003-06-04)
  Paperin laadun ja puristimen toiminnan kannalta oleellinen suure on nippipaineen tasaisuus puristintelojen välisessä kontaktissa. - Tämän diplomityön tavoitteena oli määrittää tärkeimmät bombeerausmuotoon vaikuttavat ...
 • Kylliäinen, Jorma (1999-02-10)
  Työssä tutkittiin puskusaumojen käyttömahdollisuutta lamellipuupaarteiden ja uumavanerien jatkamiseen. Puristus-, veto-, ja taivutuskokeiden perusteella huolellisesti tehtypuskusauma soveltuu puristetun paarteen jatkamiseen. ...
 • Rajakallio, Timo (1991)
  Itselujittuneiden polymeerien soveltuvuutta sulatyöstöön on tutkittu erittäin vähän, joten tässä diplomityössä saadut kokemukset ja tulokset itselujittuneen polyeteeniputken valmistuksesta ovat uusia. Itselujittuneiden ...
 • Karhu, Jukka (1981)
  Kallistuva energia ja kiristyvät ympäristön suojelulle asetettavat vaatimukset ovat tehneet putkivuodot entistä ei-toivottavammiksi. Työssä esitetään kirjallisuustutkimuksen perusteella laadittu, mahdollisimman täydellinen ...