.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kimari, Rami (2000-06-07)
  Automaattinen tunnistustekniikka on tullut hyvin yleiseksi teollisuudessa ja palvelualoilla. Viivakoodien ja älykorttien tilalle on tullut RFID- tekniikka. RFID ei tarvitse fyysistä kontaktia, vaan tiedon siirto tapahtuu ...
 • Väisänen, Ari (1996)
  Langattomat lähiverkot täyttävät nykyisten kiinteiden lähiverkkojen ja toisaalta hidasta datanopeutta käyttävien matkapuhelinpohjaisten langattomien dataverkkojen välisen aukon. High performance radio local area network, ...
 • Moisio, Markku (1992)
  Tässä työssä tutkittiin radiohäiriömittausten soveltuvuutta keskijänniteverkon kunnonvalvontaan. Mittauksia tehtiin Tampereen kaupungin sähkölaitoksen keskijänniteverkolla ja sähköasemilla sekä Tampereen teknillisen ...
 • Leppä, Hannu (2006-09-13)
  Ensimmäiset langattomat sovellukset teollisuusnostureihin kehittyivät 1950-luvun lopulla. Tällöin nosturien tehokkuutta haluttiin lisätä kauko-ohjaimilla, jotka mahdollistivat paremman tuottavuuden ja lisäsivät nosturien ...
 • Lindroos, Kari (2006-02-08)
  Työn lähtökohtana oli kerätä informaatiota radiologisten kuvien pitkäaikaisarkistoinnin järjestämiseksi lääketieteellisissä kuvausyksiköissä. Suomen lainsäädäntö ja asetukset huomioon ottaen diplomityössä käytiin läpi ...
 • Aalto, Juha (1989)
  Digitaalisten kuvantamislaitteiden lisääntyessä ilmenee myös tarvetta laitteiden verkottamiseen ja jaettuihin palveluihin verkossa. Digitaalisten lääketieteellisten kuvien arkistointiin, käsittelyyn ja siirtoon kykenevää ...
 • Rannila, Mikko (2016-06-08)
  Ontelolaattojen onteloihin rakennusaikana kerääntynyt vesi poistetaan poraamalla reiät laattojen päihin onteloiden kohdalle sekä tehtaalla, että työmaalla. Joskus onteloihin tästä huolimatta jäänyt vesi aiheuttaa kiusallisia ...
 • Aura, Samuli (2006-01-18)
  Radiomodeemeja käytetään silloin, kun on tarpeen siirtää langattomasti tavallisesti langallisten asiakasverkkojen liikennettä. Niitä käytetään moniin tarkoituksiin teollisuudessa ja julkishallinnossa. Diplomityössä ...
 • Tenhunen, Antti (1991)
  Actionet on uusi kanavien yhteiskäyttöön perustuva radiopuhelinjärjestelmä. Järjestelmän perustana ovat Britannian Kauppa- ja Teollisuusministeriön antamat suositukset. Kanavien yhteiskäytöllä pyritään tehokkaaseen taajuuksien ...
 • Rantanen, Heikki (1986)
  Diplomityössä on selvitetty radiopuhelinpohjaisen tekstinsiirtolaitteen ohjelmallista toteutusta. Ohjelmisto on toteutettu modulirakenteisena ja sen kuvaamiseen on käytetty pseudo-kieltä. Tekstinsiirtolaitteen hardware-toteutusta ...
 • Niemelä, Jarno; Asp, Ari; Sydorov, Yaroslav (2012)
  Tässä teknisessä raportissa käsitellään radiotaajuussignaalien etenemisvaimennuksia nykyaikaisissa asuintaloissa. Raportissa esitettävien mittatulosten perusteella nykyaikainen rakentaminen vaimentaa radiotaajuussignaaleja ...
 • Kentala, Tero (2007-12-12)
  Radiotaajuinen signaali ei yleensä kuulu elektronisen laitteen taajuuskaistalle, johon se on päässyt vahingossa kytkeytymään. Tasasuuntauksen ansiosta se voi kuitenkin muuttua taajuuskaistalle kuuluvaksi. Tasasuuntautuminen ...
 • Rajala, Markku (1984)
  Energian hinnan nousun seurauksena on myös ilmanvaihdosta aiheutuvaa energiankulutusta pyritty pienentämään, mikä saattaa joissain tapauksissa johtaa puutteelliseen ilmanvaihtoon. Tästä voi olla seurauksena sisäilman laadun ...
 • Laaksonen, Jyrki (1987)
  Radonpitoisuuden mittaus on muodostunut tärkeäksi sisäilman laadun mittariksi. Haluttaessa selvittää radonin kokonaisvaikutusta, on lisäksi tiedettävä sen lyhytikäisten hajoamistuotteiden pitoisuus ja käyttäytyminen. ...
 • Lahtinen, Sami (1996-10-16)
  Työssä selvitettiin ultraäänimenetelmän soveltuvuutta raekoonmäärittämiseen kupariputkesta ja verrattiin sitä nykyisin käytössä olevaanmikroskooppiseen tarkasteluun. Kriittisimmät tuloksiin vaikuttavat tekijätovat putkien ...
 • Turunen, Ari (1986)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää raidesepeliksi soveltuvan kiviaineksen haurausarvon raja-arvo, jotta raaka-aineen lujuus voidaan jatkossa ottaa huomioon sepeliaineksen kelpoisuustutkimuksissa. Tutkimuksessa ...
 • Nurmikolu, Antti (2000-03-15)
  Työssä selvitetään tukikerroksena käytettävän kiviaineksen jauhautumiseen vaikuttavia tekijöitä, erityisesti tarkastellaan kiviaineksen lujuuden merkitystä raidesepelin jauhautumiseen, tukikerroksen kestoikään ja ...
 • Sampo, Arto (2000-02-09)
  Diplomityössä tutkitaan rainanmuodostusta hitaalla koepaperikoneella. Työn tarkoituksena oli selvittää millaisella laiteratkaisulla voidaan hitaalla koepaperikoneella tuottaa sellaista paperia, joka tärkeimmiltä ominaisuuksiltaan ...
 • Omwenga, John Maurice (1984)
  Although the term Rainwater Harvesting includes the collection of natural precipitation from various prepared watersheds, I have only confined my discussion to the collection of precipitation from roof catchments. An ...
 • Mattila, Ilmari (1995-03-30)
  Työn kohteena oli Turun naapurikaupunkina olevan Raision ydinkeskustan laajentumisvaihtoehtojen tutkiminen yleiskaavassa osoitettuja alueita lähtökohtana käyttäen.Tavoitteina Raision keskustan kehittämiselle olisi ...