.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pellinen, Esa (1993)
  Työn tavoitteena oli selvittää nykyisten sähköautojen tekniikkaa ja perehtyä niiden energiankulutukseen kirjallisuustutkimuksen avulla. Sähköauton kehityksen ongelmakohtana on energiatiheydeltään ja kapasiteetiltaan riittävän ...
 • Sivenius, Juhani (2006-08-16)
  Polymeeri- ja elastomeerimateriaaleihin voidaan saada aikaan aistivuutta ja tätä kautta ”älykkyyttä” materiaalien muutokseen liittyvien tai erillisten anturien tuottamien signaalien avulla. Materiaalien ominaisuuksien ...
 • Lehtinen, Annakaisa (2014-11-05)
  Tässä diplomityössä tutkitaan sähköbussien käyttöönottoa pilottilinjoilla Turun seudulla. Diplomityö on tehty osana Turun kaupungin ja Siemens Osakeyhtiön kolmevuotista strategista yhteistyötä ja on osa yhteistyöhön ...
 • Aalto, Hanna (2015-06-03)
  Viime vuosina myrskyjen aiheuttamat sähköhuollon suurhäiriöt ovat yleistyneet Suomessa. Laajat ja pitkäkestoiset sähkönjakeluverkon häiriöt koettelevat etenkin taajaman ulkopuolella asuvia lähes vuosittain. Myrskyjen aikana ...
 • Stranden, Janne (2008-03-05)
  Nyky-yhteiskunnan eri toiminnot ovat varsin riippuvaisia sähköenergiasta, ja tämä riippuvuussuhde vain vahvistuu teknologian yhä kehittyessä. Täten sähköhuollon luotettavuudelle asetetaan yhä korkeampia edellytyksiä. Vuonna ...
 • Krohns, Heidi (2010-03-03)
  Pyry- ja Janika-myrskyt Suomessa 2001 sekä Gudrun-myrsky Ruotsissa 2005 herättivät ajatuksen sähköverkon ja yhteiskunnan haavoittuvuudesta suurhäiriöissä. Gudrunissa yksittäiset asiakkaat olivat pisimmillään puolitoista ...
 • Nordfors, Timo (2015-09-09)
  Tämän työn tarkoitus on etsiä useita hydraulisylintereitä sisältävän keskushydraulijärjestelmän tilalle kompaktia ratkaisua, jossa sylinterit korvataan erillisillä itsenäisillä lineaaritoimilaitteilla ja pitkistä putkituksista ...
 • Salminen, Mika (1993)
  Työn tarkoituksena oli tarkastella suuntaservoventtiilillä toteutettua sähköhydraulista voiman säätöä. Tarkoituksena oli muodostaa hydraulisen voimaservon epälineaarinen matemaattinen malli sekä johtaa hydraulisen voimaservon ...
 • Vesanen, Mirja (1983)
  Työssä on suunniteltu sähköhydraulisille servoventtiileille kokeilulaitteet, joilla voidaan mitata servoventtiilien staattisia ja dynaamisia ominaisuuksia. Työn lähtökohtana on ollut standardi ISO/DIS 6404, joka käsittelee ...
 • Känsälä, Sari (2003-06-04)
  Tässä työssä tutkittiin kohdeyrityksen valmistaman sähköisen alipaineimpaktorin (ELPI) kalibrointia ja kehiteltiin mahdollista toteutustapaa ELPI:n elektrometrien testauksen automatisointiin tuotannossa. Lähtökohta oli ...
 • Kouvo, Mikko (2008-06-04)
  Diplomityössä käsitellään erilaisia hybridivoimansiirtoja sekä sähköisiä energian talteenottojärjestelmiä. Työn tavoitteena on selvittää näiden järjestelmien rakenteita, ominaisuuksia sekä soveltuvuutta liikkuviin työkoneisiin. ...
 • Ruskamo, Miika (2015-08-12)
  Yritykset, jotka ovat hankkimassa uutta toiminnanohjausjärjestelmää, vaativat siltä toiminnallisuutta sähköisten laskujen lähettämiseen. Suomessa sähköiselle laskutukselle on oma Finvoice-standardinsa. Sähköisiä laskuja ...
 • Pyykkö, Timo (2014-10-08)
  Tampereen kaupungin kokonaishankinnoista vain kaksi prosenttia tehtiin toiminnanohjausjärjestelmällä vuonna 2013. Järjestelmän matalasta käyttöasteesta johtuen hankintatiedot puuttuvat järjestelmästä, mikä hankaloittaa ...
 • Arvola, Hanna (2005-02-09)
  Diplomityö käsittelee sähköisen ostamisen käytettävyysnäkökohtia mobiilikontekstissa. Työssä tutkittiin Series 60-sarjan mobiilipuhelimeen tehdyn sovelluksen käytettävyyttä. Tuotettu ohjelma on sovelluskehitin, jonka avulla ...
 • Hakala, Tomi (2000-05-10)
  Kohdeyrityksessä alkoi 1999 Supply Chain Management-projekti, jonka yhteydessä tämä diplomityö tehtiin. Tulokset pohjautuvat henkilökunnan haastatteluihin sekä teoriaan. Käytännön osuus koostuu tutkimustuloksista, joita ...
 • Yli-Ojanperä, Jaakko (2007-03-14)
  Sähköinen alipaineimpaktori (Electrical Low Pressure lmpactor, ELPl) on laite, joka mittaa aerosolissa olevien hiukkasten lukumääräpitoisuuden hiukkaskoon funktiona. Laitteen toiminta perustuu hiukkasten sähköiseen ...
 • Nurmi, Ville (2012-06-06)
  Tämä diplomityö tehtiin Sandvik Construction Oy:n Tampereen tehtaan pintalaitepuolelle. Työn tavoitteena oli kehittää interaktiivinen järjestelmä kokoonpanodokumenttien hyödyntämiseksi Tampereen tehtaan ja suomalaisten ...
 • Pippuri, Taru (2012-06-06)
  Hankintojen suunnitelmallisella ja huolellisella toteutuksella voidaan varmistaa, että hanke toteutuu tavoitteen mukaisesti. Hankintojen osuus on jopa 80-90 % hankkeen kokonaiskustannuksista, joten onnistuneet hankinnat ...
 • Kokko, Timo (2006-03-08)
  Useimmilla suurilla ja keskikokoisilla organisaatiolla on käytössään ydintoiminnallisuuksia tehostavat ERP- ja CRM-ratkaisut. Liiketoiminnan tehostaminen on vaikeaa tavanomaisin keinoin ja säästöjä operatiiviseen toimintaan ...
 • Vettensaari, Jan (2008-06-04)
  Sähköinen identiteetin hallinta (engl. Identity Management, myöhemmin IdM) luo uudenlaisen liiketoimintamahdollisuuden erityisesti teleoperaattoreille, joilla jo ennestään on laaja käyttäjätietokanta ja jotka ovat yleisesti ...