.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Vuori, Matti; Virtanen, Heikki; Koskinen, Johannes; Katara, Mika (2011-06)
  Standards can be difficult to comprehend and to implement in practice. This is due to many factors, such as the generic nature of standards in using concepts and vocabulary of any particular context and also the specific ...
 • Hannula, Antti (2003-06-04)
  Tässä työssä on ollut tavoitteena tutkia sähkömekaanisen ja hydraulisen lineaariservojärjestelmän toteutusta, niiden ominaisuuksia ja kustannuksia sahalinjassa. Erityyppisten servojärjestelmien laitetekniikkaa on käsitelty ...
 • Rantasalo, Juha (1985)
  Sairaaloissa otetaan käyttöön yhä enemmän itsenäisesti tietoja käsitteleviä laitteita, joiden kommunikointi toistensa kanssa luo perustan päällekkäisten työtehtävien eliminointiin sairaalassa. Samoin voidaan hajautetuista ...
 • Laitinen, Vesa (1997-08-27)
  Kuopion yliopistollisen sairaalan teknisen osaston kunnossapito jahuoltotoiminta ovat työssä kehittämiskohteina. Tavoitteena on löytäätarkoitukseen sopiva ohjelmisto, jolla huoltotoimintaan liittyvä runsastietomäärä saadaan ...
 • Kolari, Pentti (1984)
  Nykyaikaiset automaattiset analysaattorit pystyvät tekemään analyysejä entistä nopeammin ja tuottavat suuren määrän tuloksia päivittäin. Liittämällä analysaattorit suoraan tietojärjestelmään, saadaan tulokset joustavasti ...
 • Paananen, Ari-Pekka (1992)
  Sairaalan johtamisstrategian muuttaminen tulosjohtamiseksi aiheuttaa sairaalan kustannusten seurannan tarkentumista. Koska sairaalan suurimmat käyttökustannukset aiheutuvat henkilöstöresursseista, on todennäköistä, että ...
 • Ristimäki, Juha (1992)
  Arkkitehti- ja insinööritoimistoissaon siirrytty tietokoneavusteisten suunnittelujärjestelmien käyttöön teknistenkuvadokumenttien tuottamisessa. Tämä sekä piirustusten huono hallittavuusperinteisellä tekniikalla arkistokaappeihin ...
 • Jokinen, Timo (2007-01-17)
  Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on aloitettu siirtyminen prosessimaiseen toimintatapaan. Toimintaa halutaan kehittää ja olennainen osa kehittämistä on oman toiminnan mittaaminen. Tämä työ esittelee sairaanhoitopiirin huollon ...
 • Kiiskinen, Mika (1993)
  Väestönsuojelusuunnitelma on osa sairaalan valmiussuunnitelmaa, jolla pyritään varmistamaan sairaalan mahdollisimman häiriötön toiminta myös poikkeusolosuhteissa. Väestönsuojelusuunnitelma on tarkoitettu käytettäväksi ...
 • Tarvainen, Niina (2008-06-04)
  Diplomityön aiheena oli Suomen toiseksi vanhimman keskussairaalan alue. Tehtävänä oli rakennusinventointi, analysointi, ongelmakohtien paikallistaminen ja parannusehdotus. Aineistona käytettiin tekijän syksyllä 2007 keräämää ...
 • Tuomainen, Tarja (1993)
  Suomessa on vuodesta 1980 lähtien julkaistu vuosittain uudisrakennushankkeiden kustannusohjaukseen Talonrakennuksen kustannustietokirjaa. Kirja on sisältänyt rakennushankkeen kustannuksien tavoitteiden asettelua varten ...
 • Paavilainen, Jouni (2008-06-04)
  Operational environment of health care is in turbulence. Nursing processes are developing and functions are changing rapidly, due to e.g. ageing. Therefore there is a danger of emerging expenses that are already high. These ...
 • Mäenpää, Irinja (2008-09-03)
  Kohteena olevan sairaanhoitopiirin strategian toteutumista seurataan tunnetun suorituskyvyn mittaamisen ja strategisen johtamisen viitekehyksen avulla. Sairaanhoitopiirin ylimmän johdon käyttöön suunniteltu mittaristo ei ...
 • Huhtanen, Juha-Pekka (1992)
  Työn tarkoituksena on ollut tutkia puukuitususpension ja sakean paperimassan virtausteknisiä ja lämmönsiirto-ominaisuuksia. Puukuitususpension ominaisuuksien tunteminen ja sen virtaustekninen ymmärtäminen ovat paperinval ...
 • Marttinen, Juha (1996-09-18)
  Työ on kuvaus saksalaisesta rakentamiskäytännöstä ja siihen liittyvästäsäädösjärjestelmästä. Tavoitteena oli selvittää rakennusviennissä Saksanmarkkinoille eteen tulevat tekniset esteet, rakennusvaiheen oikeatmenettelytavat, ...
 • Nyman, Anssi (2003-02-12)
  Tutkijan mukaan GSM-järjestelmässä salakuuntelu on noussut yhdeksi tärkeimmistä ominaisuuksista, jota standardoidaan kansainvälisellä ja kansallisella tasolla. Kaikilla uusilla GSM-järjestelmän ominaisuuksilla on yleensä ...
 • Vähä-Sipilä, Antti (1999-03-10)
  Työ on kirjallisuusselvitys nykytilanteesta. Työssä on koottu yhteen standardiehdotuksista ja spesifikaatioista saatu tieto, vertailtu niitä ja esitetty kerätty materiaali yhtenäisesti.
 • Mikkola, Hannu (1990)
  Yksinkertainen tapa suojata tiedonsiirtoväylä siten, että ulkopuoliset evät voi sekaantua väylällä tapahtuvaan tietoliikenteeseen on salakirjoittaa lähetettävä tieto. Vastaanottaja voi luonnollisesti avata viestin vain, ...
 • Äijälä, Markku (1999-01-13)
  Työssä on tehty kysely liikuntatiloista huolehtiville heidän käsityksistään lattiapinnoitteen vaurioitumisesta. Lisäksi työhön sisätyy kehitetty testi, jolla voidaan simuloida mailan vaikutusta lattiapinnotteisiin. ...
 • Sillanpää, Jarmo (2007-02-14)
  Euroopan Unionin tavoitteena on avoimet sähkön sisämarkkinat. Markkinoiden avautuminen on osittain kesken, mutta muutos on jo muuttanut toimintaympäristöä voimakkaasti. Sähköpörsseistä on tullut keskeisiä markkinapaikkoja, ...