.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pitkänen, Petteri (1994)
  Tämän diplomityön lähtökohtana oli kehittää nykyaikaista laskentyökalua hyödyntävä, havainnollinen ja opettavainen laboratoriotyö sähkönsiirtoverkkojen opetukseen. Diplomityössä esitellään laboratoriotyö "Sähkönsiirtoverkon ...
 • Dahlman, Janne (1995-04-05)
  Tämän diplomityön tavoitteena oli tutkia ja vertailla sähkönsiirtoverkon jännitestabiilisuuden laskentamenetelmiä. Jännitestabiilisuus tarkoittaa sähkövoimajärjestelmän kykyä ylläpitää joka hetki hyväksyttävää jännitetasoa ...
 • Yli-Heikkilä, Mari (2000-08-23)
  Työn tarkoituksena on optimoida paperitehtaan voimalaitoksen sähköntuotantoa siten, että etsitään kannattavin tapa tuottaa paperikoneella käytettävä höyry. Case-laitoksena on Kiinaan suunniteltava hienopaperitehdas. Työssä ...
 • Tamminen, Anna (1996-09-18)
  Sähköpaloissa saa Suomessa tilastojen mukaan vuosittain surmansa enemmänihmisiä kuin sähköiskun seurauksena. Työn tavoitteena oli tuottaa uuttatietoa sähkön aiheuttamista palovahingoista päätöksenteon pohjaksi. Työssäkartoitettiin ...
 • Kurki, Teemu (1993)
  Sähköpostijärjestelmien käytön yleistyessä asetetaan niiden luotettavuudelle entistä suurempia vaatimuksia. Tämän vuoksi sähköpostijärjestelmien toiminnan ylläpidosta vastaavat henkilöt tarvitsevat entistä tehokkaampia ja ...
 • Heikkinen, Matti (2007-10-17)
  Mobiililaitteisiin on kehitetty erilaisia sähköpostiohjelmia siitä lähtien kun PDA- ja matkapuhelinlaitteilla on ollut mahdollisuus kytkeytyä internetiin. Nykyaikaisessa matkapuhelimessa on sähköpostin lisäksi viestintämuotoina ...
 • Riihilahti, Jari (1989)
  Tämä työ käsittelee sähköservon mallinnusta ja säätöä. Kitka, välys ja kyllästyminen aiheuttavat servojärjestelmän dynamiikkaan epälineaarisuuksia, jotka vaikeuttavat järjestelmän säätöä. Ottamalla epälineaarisuudet huomioon ...
 • Kyynäräinen, Niina (2008-04-09)
  Sähköstaattisella kuidutuksella ja ruiskutuksella tarkoitetaan kuitujen tai pisaroiden muodostamista polymeeriliuoksesta sähkökentän avulla. Menetelmä on tunnettu jo 1900-luvun alusta lähtien. Sähköstaattista kuidutusta ...
 • Pohjanen, Joose (2003-03-12)
  Kiinteistöpalveluyrityksen palvelut voidaan jakaa johtamispalveluihin ja kiinteistöpalveluihin. Työssä selvitetään kiinteistöliiketoiminnan nykytila, terminologia ja toiminnot sekä esitellään liiketoiminta ja siihen liittyvät ...
 • Leppänen, Heikki (1982)
  Työn tarkoituksena on selvittää kohdeyrityksen Inkoon voimalaitoksen sähkösuodatinlaitteisiin liittyvät toimintahäiriöt ja kehittää menetelmä suodatinlaitteistojen säätöpiirien testaamiseksi. Työssä on tarkasteltu myös ...
 • Kimmel, Jyrki (1986)
  Ympäristön tupakansavu on useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa todettu altistuneita ihmisiä ärsyttäväksi, heidän viihtyvyyttään huonontavaksi ja terveydelleen vaaralliseksi ilmansaasteeksi. Ravintoloiden tarjoilijat ja ...
 • Kalevo, Pasi (1996-03-20)
  Työssä tarkasteltiin tietokoneavusteista sähkösuunnittelua,suunnitteluympäristöä ja sen nykytilaa. Pääasiallisena tarkoituksena olimääritellä uuden kokonaisvaltaisen sähkösuunnittelujärjestelmän ympäristö-ja toiminnalliset ...
 • Lepistö, Ilmari (2006-01-18)
  Työn lähtökohta oli kohdeyrityksen halu kehittää sähkösuunnittelun tehokkuutta tietokantapohjaisen sähkösuunnittelujärjestelmän avulla. Projekti alkoi loppuvuodesta 2003, jolloin aloitettiin tutustuminen tarjolla oleviin ...
 • Tapio, Jarmo (1992)
  Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, mitä mahdollisuuksia sähkösuunnittelun tietojärjestelmää rakentavalla yrityksellä on käytettävissään. Työssä tehdään laaja-alainen kirjallisuustutkimus, jossa perehdytään ...
 • Kauraniemi, Pasi (1996-06-12)
  Tavoite oli selvittää, miten sähkökauppaa hallitaan sähkötasejärjestelyinsähkömarkkinalain aiheuttamien muutosten jälkeen. Lisäksi tutkittiinjakeluyhtiöiden sähkötasetarpeita.
 • Ritala, Juha (1992)
  Tässä työssä tutkittiin sähköasemien suunnittelussa käytettäviä sähköteknisiä laskentamenetelmiä. Työn pääasiallisena tarkoituksena oli selkiyttää laskentarutiineja ja määritellä käytettävät laskentamenetelmät. Koska työ ...
 • Heiliö, Timo (1982)
  Sähkötöiden kustannusten hallintaan ollaan kiinnittämässä entistä enemmin huomiota. Talonrakentamisen kustannusosuudeltaan merkittävimmällä osa-alueella, rakennustekniset työt, on kustannusten hallintaan jo kehitetty ...
 • Honkiniemi, Martti (2008-12-03)
  Työssä oli tarkoitus luoda sähkötyöorganisaatio, joka palvelisi Tampereen ammattikorkeakoulun opetuksen ja tutkimuksen tarpeita parantaen samalla sähköturvallisuutta koko toimintaympäristössä. Työn keskeinen tavoite oli ...
 • Knuutila, Outi (2008-12-03)
  Tutkimus toteutettiin osana Tampereen teknillisen yliopiston turvallisuuden johtamisen ja suunnittelun yksikössä vuoden 2008 alussa käynnistynyttä ”Vaarallisten työskentelytapojen ennaltaehkäisy sähkötöissä” –hanketta. ...
 • Kuisma, Kimmo (2008-06-04)
  Häviösähkön hankinta on sähköverkon rakentamisen ja ylläpidon ohessa eräs suurimmista kulueristä verkkoyhtiölle. Verkkoyhtiön tulee tietää häviöidensä määrä ja tuntivaihtelu mahdollisimman tarkasti, jotta häviöiden hankinta ...