.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

  • Saarentaus, Mikko (1997-09-10)
    The digitalization of content and transmission medium is blurring industry boundaries and providing the possibility to increase services through :the existing telephone and cable-TV networks. However, the increased competition ...
  • Hallanoro, Paul-Petri (1997-02-19)
    A need to transfer activities from one organization to another is a problem often arising in companies that try to make their business profitable. Reasons may vary from searching for more efficient working methods to ...
  • Naatula, Mika (1999-02-10)
    Työssä käsitellään tietovaraston hallintaohjelmistoa nimeltäänTeemaWarehouse. Se sisältää työkalut tietovaraston rakenteen, päivityksen ja dokumentoinnin hallintaan. Työssä kuvataan ne asiat, jotka on otettava huomioon ...
  • Virkola, Lauri (2012-06-06)
    Pienessä kylässä yksittäisen uudisrakennuksen merkitys alueen kehitykselle voi olla merkittävä. Mitkä asiat uutta rakentaessa määrittävät vaikutusalueen syvyyden ja erityisesti mitkä elementit muodostavat elämyksellisen ...
  • Järvi, Juha (2007-12-12)
    Diplomityön tavoitteena oli kohdeyrityksen Uudenkaupungin toimipaikan jätevesien ja niiden käsittelyssä muodostuvan lietteen hallinnan kehittäminen. Tavoitteen saavuttamiseksi tutkittiin ennen kaikkea käsiteltävän jäteveden ...
  • Laine, Petri (2003-09-17)
    On hyvin yleistä, että nykypäivän yrityksissä tuotantoa pyritään hallitsemaan erilaisten informatiivisten järjestelmien avulla. Tehdastasolla tuotettua informaatiota hyväksi käyttävät sekä automaatiojärjestelmät että ...
  • Sandberg, Rauno (2002-03-13)
    Työssä kehitettiin ja testatiin käytännössä teollisuusrakennusten vaipparakenteiden kuntoarviomalli. Tehdasympäristössä korjaus on yleensä kalliimpaa kuin asuinrakennuksissa. Kuntoarviomalli rakennettiin siten, että sen ...
  • Toni, Timo (1981)
    Työssä tarkastellaan kolmen laajennusinvestoinnin kannattavuutta: riippukierrekaapeleiden valmistuskapasiteetin lisäämistä Suomessa, valmistusyksikön perustamista Sri Lankaan ja kaapelitehtaan sijoittamista laivaan. ...
  • Huhtala, Petri (1993)
    Tässä työssä on tutkittu tehdassimuloinnin mahdollisuuksia ja käyttökohteita. Tehdassimulointia on sovellettu case-yrityksen yhteen tuoteverstaaseen. Työ liittyy osaltaan tuotantotekniikan laitoksella käynnissä olleeseen ...
  • Oinaanoja, Jari (2009-09-09)
    Investointiprojektin elinkaaren aikana eri osapuolten välillä liikkuvien tietojen hallitsemiseen on haettu ratkaisua mm. hajautetun tiedonhallinnan ja tehdastietomallien avulla. Tässä työssä käsitellään suunnittelutoimiston ...
  • Aura, Esko (2013-02-06)
    Tämä diplomityö on tehty Etteplan Design Center Oy:lle Hyvinkäällä. Työssä tutkittiin jännitevälipiirillisen taajuusmuuttajan elektrolyyttikondensaattoreiden virkistyslaitteen tuotteistamista. Tutkimuksen aineistona ...
  • Lindberg, Timo (1983)
    Työssä tarkastellaan sähköisesti eristävää ja lämpöä johtavaa liimaliitosta tehokomponentin ja jäähdytyselementin välillä. Hyvin lämpöä johtavien eristemateriaalien löytämiseksi on useille keraameille ja muoveille tehty ...
  • Keskilohko, Ville (2000-12-13)
    Tässä diplomityössä tutkitaan hitsauslaitteissa käytettyjen tehokomponenttien lämpötilan mäarittämistä sähköisen menetelmän avulla. Työn tarkoituksena on kehittää kohdeyritykselle yksinkertainen mittausmenetelmä komponenttien ...
  • Hyvärinen, Pertti (1983)
    Pyrkimyksenä on uudistaa teholaboratorion mittaus- ja tulostusjärjestelmää määrittelemällä sille asetettavia vaatimuksia ja etsimällä nämä vaatimukset mahdollisimman hyvin täyttävä laitteisto. Alustavan teholaboratorioon ...
  • Suoja, Kari (1984)
    Teholähteiden tuotantotestauksen automatisoimiseksi tutkittiin mahdollisuuksia rakentaa järjestelmä, jossa ohjaimena toimisi Basic-ohjelmoitava mikrotietokone. Päämääränä oli suunnitella laitteisto, jota on mahdollista ...
  • Aula, Ari (1990)
    Diplomityössä on kehitetty laskentamenetelmä ja mittauslaitteisto huokoisen aineen tehollisen lämmönjohtavuuden määrittämiseksi mitatuista lämpötilajakautumista. Tehtävä on käsitelty optimointiongelmana, jossa lämmönjohtavuuden ...
  • Vanhamäki, Seppo (1983)
    Muuntajien suunnittelussa yksi keskeisimmistä tehtävistä on terminen mitoittaminen siten, että lämpenemät eivät kohoa ylisallittujen rajojen. Mitoituksessa käytetään laskumenetelmiä, jotka nojautuvat fysiikan ja lämpöopin ...
  • Koistinen, Timo (1986)
    Työssä on täydennetty silmukoidun sähkövoimansiirtoverkon tehonjaon laskentaan tarkoitettua tietokoneohjelmistoa. Tehon jako-ohjelma on sovitettu osaksi laajempaa verkostolaskentaohjelmistoa, johon kuuluvat verkkotietojen ...
  • Siili, Arto (2001-06-06)
    Työ käsittelee älyvaatteen elektroniikkaa sisältäviä lohkoja ja niiden tehonkulutuksen optimointia. Työssä pohditaan, miten älyvaate kannattaisi suunnitella ja mitä se mahdollisesti voi sisältää. Työssä selvitetään, ...
  • Jaakkola, Matti (2007-04-18)
    Tehonkulutus on yksi tärkeimmistä asioista mikropiirin suunnittelussa. Asiaan pitää kiinnittää huomiota jo suunnittelun alkuvaiheista lähtien, jotta liian suuri tehonkulutus ei lopulta ole este piirin toteutettavuudelle. ...