.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Virtanen, Heikki (1997-04-16)
  Työssä esiteltiin yksi menettelytapa, jolla rajoitusehdolla varustetunoptimointitehtävän voi mallintaa geneettisen algoritmin vaatimassamuodossa.
 • Minkkinen, Jussi (2008-01-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli ensisijaisesti määrittää avoprofiilin ja rakenneputken nurkille raja-arvot käytetylle pyöristyssäteelle. Lisäksi tarkoitus oli vertailla eri valmistustavoilla tehtyjen nurkkien ominaisuuksia ...
 • Malmi, Juho (2016-05-04)
  Suomalainen alueidenkäytön hallintajärjestelmä on ympäristön seurannan, alueidenkäytön suunnittelun sekä maankäytön ja rakentamisen muodostama kokonaisuus, jonka yksi keskeisistä toiminnoista on tiedonhallinta. Alueidenkäyttöön ...
 • Nevalainen, Jani (2016-01-13)
  Rakennushankkeessa on monia eri osapuolia, joiden välillä on siirrettävä tietoa rakennushankkeen aikana. Aiemmin rakennushankkeissa rakenteita on kuvattu 2D-piirustusten avulla ja osapuolten välillä siirrettävä ...
 • Sotarauta, Heidi (2002-04-10)
  Työssä tarkasteltiin toimistorakennuksen jäähdytysjärjestelmiä, kun jäähdytysenergia tuotettiin keskitetysti. Kaukojäähdytysjärjestelmää tutkittiin lisäämällä perussysteemiin vuoroin varaaja, vapaajäähdytys ja näiden ...
 • Lakka, Antti (1987)
  Rakennuksen takuuaika on pääurakoitsijan osalta yleensä vuoden pituinen, jonka lopussa rakennusyritys korjaa todetut laatuvirheet ja puutteet. Takuukorjausten tilastollinen seuranta ei ole yrityksissä systemaattista, eikä ...
 • Lindström, Anita (1986)
  Tässä työssä on laadittu rakennuksen ja sen lämmönjakojärjestelmän lämpödynaamista käyttäytymistä kuvaavasta simulointiohjelmistosta uusi versio (3.1), joka soveltuu aiempaa paremmin useampihuoneisen rakennuksen lämmityksen ...
 • Möksy, Juhani (1982)
  Jakokeskusten sijoituksen valinta vaikuttaa rakennuksen sähkönjakelujärjestelmän kokonaiskustannuksiin, jotka muodostuvat investointi- ja käyttökustannuksista. Pitoajalle lasketut häviökustannukset saattavat olla ...
 • Vakkilainen, Jussi (2009-06-03)
  Diplomityön aiheeksi olen valinnut rakennuksen tietomallintamisen periaatteiden, mahdollisuuksien ja menetelmien kartoittamisen rakennushankkeen suunnittelun ja läpiviennin menetelmänä. Esimerkkitapuksena käytetään ...
 • Pössi, Petri (1990)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää metalliyritysten markkinointimahdollisuuksia ja keinoja rakennusyrityksille. Tutkimuksessa kartoitettiin tulevaisuuden kysyntä- ja tarjontaodotuksia sekä erityisesti selvitettiin ...
 • Myllylä, Päivi (1997-11-12)
  Tavoitteena on luoda keinoja uudisrakennustuotannon taloteknistenominaislukujen määrittämiseksi sekä rakentamisen määrän selvittämiseksimahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Parhaaksi tiedonhankintakanavaksiosoittautuivat ...
 • Perttula, Pia (2000-02-09)
  Työn tavoitteena on analysoida nykyistä rakennusalan koulututusta sekä laskea työntekijäryhmittäin, minkäläisia koulutustavoitteita on mielikästä asettaa.
 • Tenhunen, Pauli (1990)
  Rakennushankkeen tehokas läpivienti edellyttää erittäin suurten tietomäärien hallintaa. Rakennusalalla on kuitenkin kokonaisvaltainen tiedonhallinta ollut puutteellista. Voimakkaasti kehittyvä tietokantapohjainen tiedonhallinta ...
 • Salokangas, Hannu (1984)
  Työssä suunniteltiin ja rakennettiin ATK-pohjainen kokeiluluontoinen tietosysteemi rakennusalan työpaikkaselvitystä varten. Rakennusala valittiin siksi, että alalla työolosuhteiden vaihtelu on suuri ja näin ollen työolojen ...
 • Sipilä, Eeva (1991)
  Työterveyshuoltotoiminnan lakisääteisyydestä huolimatta se ei ole tuottanut toivottuja tuloksia. Etenkin rakennusala on koettu ongelmalliseksi. Työn suorituspaikat vaihtelevat ja työolosuhteisiin vaikuttavat tekijät muuttuvat ...
 • Sutinen, Leo (2001-08-22)
  Työn tarkoituksena oli selvitellä rakennusautomaatiojärjestelmien tiedonsiirtotapoja ja eri järjestelmien integrointimahdollisuuksia keskenään sekä kuvailla liityntä Tampereen teknillisen korkeakoulun rakennusautomaatioj ...
 • Piikkilä, Veijo (2002-04-10)
  Kiinteistöjen automaatioasteen kasvaessa syntyy tarve ohjata avoimiin ja älykkäisiin kenttälaitteisiini perustuvaa järjestelmää Internetin välityksellä. Työ käsittelee nykyisin käytössä olevia rakennusautomaation ...
 • Nieminen, Helena (1992)
  Itsenäistymisen myötä Virossa on havaittu suuria muutostarpeita ja -mahdollisuuksia. Yhteiskunnalliset muutokset ovat heijastuneet myös rakennusalaan. Maaliskuussa 1991 solmittiin Suomen ja Viron välille yhteistyösopimus ...
 • Puranen, Esa (2016-06-08)
  Rakennusalan tuottavuuden kehitys on ollut heikkoa jo pitkään. Kehitystä hidastava tekijä on rakennusalalla vallitseva käytäntö suosia vanhoja toimintatapoja. Toisaalta tällä hetkellä ei löydy tai ei osata käyttää tarpeeksi ...
 • Lahti, Janne Joonas (2014-11-05)
  Tutkimuksen taustalla on kohdeyrityksen strategisen tason päätös prosessilähtöisen toiminnan käyttöönottamisesta. Yrityksellä ei ole kuitenkaan vielä vakiintunutta toimintatapaa työmaiden tuotannonohjaukseen ja ...