.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Lindström, Maria (2006-11-08)
  Diplomityön tarkoituksena oli tutkia rakennusmateriaalien ja ilman epäpuhtauksien välisiä sorptio- ja desorptioilmiöitä. Rakennusmateriaalien malliaineina käytettiin kevytbetonia, kipsilevyä sekä lattiatasoitemateriaaleja ...
 • Mikkilä, Antti (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää puurunkoisissa ulkoseinärakenteissa yleisesti käytettävien rakennusmateriaalien vesihöyrynläpäisevyys. Erityisesti haluttiin selvittää materiaalien vesihöyrynläpäisevyyden muutosta ...
 • Manelius, Elina (2013-11-08)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli parantaa Tampereen teknillisen yliopiston vesihöyrynläpäisevyyskokeiden koejärjestelyä. Tavoitteena oli pääasiassa koekupin kehittäminen, koekupin tiivistystavan parantaminen ja siten ...
 • Palomäki, Eero (1993)
  Tavoitteena oli kerätä rakennuksen rungon materiaaleista ja niihin liittyvistä työmenetelmistä saatavaa työturvallisuustietoutta sellaiseksi kokonaisuudeksi, jota arkkitehdit ja muut suunnittelijat voisivat käyttää ...
 • Huhtala, Pauli (2013-09-04)
  ISO 9001:2008 -standardin mukainen laatusertifikaatti alkaa vähitellen olla jo edellytys liiketoiminnalle lämmöneristemateriaalialalla. Sertifikaatin edellytyksenä yrityksellä tai organisaatiolla tulee olla toimiva ...
 • Kujansuu, Ari (1985)
  Rakennusmittausten menetelmä- ja tarkkuuskysymyksiä pystytäänparhaiten selvittämään koekenttien ja koemittausten avulla.Tästä syystä on Tampereen teknillisen korkeakoulunläheisyyteenrakennettu rakennusmittausten ...
 • Suominen, Timo (1989)
  Rakennusoikeus ilmoitetaan nykyisissä kaavoissa kerrosalana. Kerrosalaan luetaan kerrosten ulkoseinien ulkopintojen rajoittama ala. Huoneistojen myynnissä ja vuokrauksessa käytetään huoneistoalaa, joka lasketaan huoneistoja ...
 • Harju, Tomi (1997-03-19)
  Tavoitteena oli kehittää rakennesuunnittelijan käyttöön laskentamenetelmä,jolla pystytään arvioimaan rakennusten elinkaaria sekä määrittämään javertaamaan yksittäisten rakennusosien ympäristöprofiileja.
 • Virta, Mikko (1997-03-19)
  Tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksen rakennuspapereiden- ja kalvojenominaisuuksia, vaatimuksia, ja käyttöä rakentamisessa keskittyen arvioimaantuotteiden tarpeellisuutta ja soveltuvuutta rakentamispiirtämisessä.
 • Jokiniemi, Heikki (1992)
  Rakennusprojektin seuranta käsittää nykyisin lähinnä kustannus-ja aikatauluseurannan. Kustannusseuranta analysoi pääasiassa hankkeen tuloksellisuutta puuttumatta hankkeen toteutuksen tuottavuuteen. Rakennustuotannon ...
 • Valta, Matti (1986)
  Tässä työssä on tutkittu 1990-luvulla tarvittavia ammatillisia oppisisältöjä rakennusalan ammattikoulun rakennusmieslinjan koulutuksessa. Tutkimuksen pääalueet olivat nykyisen ammatillisen koulutuksen kriisipaikat, tarvittavat ...
 • Mertanen, Vesa (2009-01-14)
  Rakennusalan oikeudellistuminen laajenee ja syvenee jatkuvasti. Tämä asettaa uusia vaatimuksia alan toimijoille ja johtaa monitieteellistymiseen. Työn tavoitteena on selvittää Rakennustekniikan laitoksen tarjoamaa oikeudellista ...
 • Huhtala, Ari (1986)
  Tämä tutkimus liittyy TTKK:ssa suoritettuun rakennusalan mittatarkkuustutkimukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää koemittausten avulla paikalleenmittausten tarkkuutta sekä mittauslaitteiden soveltuvuutta ...
 • Siuko, Ulla (2000-11-08)
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia mitatun 3D-mallin käyttöä kiinteistönhallinnan eri tilanteissa. Työ suoritettiin kahdessa osassa. Ensin suoritettiin koekohteessa kenttätyöt, kohteen mallinnusmittaus. Mittaustyö suoritettiin ...
 • Rimpiläinen, Hannu (1982)
  Tutkimuksen tavoite on ollut kehittää rakennuksen hankinta- ja käyttökustannusten laskentajärjestelmän rakenne-ehdotus ja tehdä rakennusosien hinnoitteluun soveltuva tietokoneohjelma. Tutkimus palvelee rakennushallitusta ...
 • Matilainen, Jaana (1991)
  Tämä tutkimus oli osa Korjausrakentaminen 1990-tutkimusta.Tämä ns. KORVO 90-tutkimus tehtiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen rakennustuotantolaboratoriossa vuosina 1989-1991. KORVO 90-tutkimuksen tavoitteena oli ...
 • Hupanen, Jyrki (1991)
  Diplomityön tavoitteena oli kehittää kohdeyritykselle soveltuva talonrakennusalan kustannusarviointiohjelma. Työssä on perusteellisemmin selvitetty esisuunnitteluvaiheeseen soveltuvaa sähkötöiden arviomenettelyä. Tämä ns. ...
 • Ilola, Juha (1999-03-10)
  Työssä on tarkasteltu rakennusten teknisen kunnon arviointia. Työhön kuuluu selvitys, yleisen kohteen kuntotarkastus, jota voidaan käyttää rakennusten kuntoa arvioitaessa. Selvitystä on sovellettu esimerkkikohteeseen, josta ...
 • Palasrinne, Teuvo (1996-10-16)
  Tutkimuksessa selvitettin mahdollisuuksia parantaa etäisyysmittarillatehtävän huoneiden ja rakennusten mittauksen tarkkuuttatasoituslaskentamenettelyn avulla. Tutkimuksessa osoitetaan, että käytettytilamittausmenetelmä on toimiva.
 • Marjasalo, Anita (2011-05-04)
  Rakennustyömaan vastaavaan työnjohtajaan kohdistuu odotuksia lukuisilta eri tahoilta. Hän toimii yritysjohdon ja työntekijöiden välisenä yhteyshenkilönä lakien, asetusten ja sopimusten asettamien velvollisuuksien mukaisesti. ...