.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Turunen, Ari (1986)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää raidesepeliksi soveltuvan kiviaineksen haurausarvon raja-arvo, jotta raaka-aineen lujuus voidaan jatkossa ottaa huomioon sepeliaineksen kelpoisuustutkimuksissa. Tutkimuksessa ...
 • Nurmikolu, Antti (2000-03-15)
  Työssä selvitetään tukikerroksena käytettävän kiviaineksen jauhautumiseen vaikuttavia tekijöitä, erityisesti tarkastellaan kiviaineksen lujuuden merkitystä raidesepelin jauhautumiseen, tukikerroksen kestoikään ja ...
 • Sampo, Arto (2000-02-09)
  Diplomityössä tutkitaan rainanmuodostusta hitaalla koepaperikoneella. Työn tarkoituksena oli selvittää millaisella laiteratkaisulla voidaan hitaalla koepaperikoneella tuottaa sellaista paperia, joka tärkeimmiltä ominaisuuksiltaan ...
 • Omwenga, John Maurice (1984)
  Although the term Rainwater Harvesting includes the collection of natural precipitation from various prepared watersheds, I have only confined my discussion to the collection of precipitation from roof catchments. An ...
 • Mattila, Ilmari (1995-03-30)
  Työn kohteena oli Turun naapurikaupunkina olevan Raision ydinkeskustan laajentumisvaihtoehtojen tutkiminen yleiskaavassa osoitettuja alueita lähtökohtana käyttäen.Tavoitteina Raision keskustan kehittämiselle olisi ...
 • Jaatinen, Mika (1996-05-22)
  Työssä tutkittiin tilantarvetta, joka aiheutuu digitaalisentiedontallennuksen ja -siirron lisääntymisestä kirjastoissa.
 • Räihä, Ulla (1985)
  Raision Torikeskus on 1960-luvulla suunniteltu ja rakennettu liikekeskus, jonka toteutus on jäänyt keskeneräiseksi. Työn tavoitteena on Raision keskustan kaupunkikuvallinen eheyttäminen. Työ sisältää kaupunkikuva- analyysin ...
 • Aramo, Marjut (1995-05-30)
  Tavoitteena oli tutkia uimahallisuunnittelun ongelmakenttää kokonaisuutena. Tehtävä oli muodostaa Raision kaupungille uimahallin laajennus- ja muutossunnitelma.
 • Hirvonen, Heidi (1996-12-11)
  Työssä esitetään raidegeometrian laskennan yleiset matemaattiset perusteetja luodaan katsaus ulkomaisiin raidegeometriaohjelmistoihin. Työssäkonstruoitiin käyttöliittymä suomalaiseen raidegeometriasuunnitteluunsovellettavaksi.
 • Kumanto-Kooni, Krista (2013-10-09)
  Mielikuvat raitiotiestä ovat usein peräisin vuosikymmenten takaa. Kun auto alkoi sodan jälkeen edustaa yksilön vapautta, vanhentuneita raitioteitä lakkautettiin kaikkialla. Linja-autoihin perustuva joukkoliikenne oli ...
 • Hakala, Petri (2014-09-03)
  Tässä diplomityössä tutkitaan raitiotien kytkeytymistä liikennevalojärjestelmään. Työn alussa tutustutaan liikennevalojen, raitiotien ja niitä yhdistävien tekijöiden teoriaan. Tämän jälkeen tutkimusta tehdään perehtymällä ...
 • Chudoba, Minna; Rajaniemi, Juho; Virkkala, Julia (2015)
  Vuoden 2014 Yhdyskuntasuunnittelun jatkokurssin aiheena oli Tampereelle toteutettava kaupunkiraitiotie, joka tulee helpottamaan huomattavasti kulkemista Tampereella tulevaisuudessa. Kurssi oli sisällöltään ja osallistujiltaan ...
 • Mätäsniemi, Teija (2010-04-07)
  Tämä selvitys on jatkoa kesällä 2009 Kylät kehällä -hankkeessa tehtyyn maankäyttö- ja kehittämissuunnitelmaan Haukilan alueelle. Sen päämääränä oli löytää rakennuspaikkoja yksityisten mailta, jotta alueelle saataisiin uusia ...
 • Kankaala, Kari (1987)
  Rajapinnoilla tapahtuvan adsorption tunteminen on tärkeää ohutkalvojen kasvatuksen kannalta. Tässä työssä tarkastellaan varsin uutta ilmiötä - kastumista - ja sen yhteyttä rajapinnoilla tapahtuvaan kasvuun. Aluksi selvitetään ...
 • Roivainen, Hannu (1991)
  Tässä työssä kehitettiin uusi menetelmä digitaalisen suodattimen rajataajuuden reaaliaikaiseen virittämiseen.Suodatinrakenteena käytettiin rekursiivista rakennetta, joka muodostettiin allpass-lohkojen kytkentänä.Reaaliaikanen ...
 • Rantanen, Pasi (1993)
  Työn tarkoituksena on toimia voidellun säteisliukulaakerin suunnitteluohjeena. Ohjeessa kuitenkin rajoitutaan hydrodynaamisesti tai rajavoidellusti toimiviin liukulaakereihin. Molempien laakerityyppien suunnitteluohjeiden ...
 • Virtanen, Heikki (1997-04-16)
  Työssä esiteltiin yksi menettelytapa, jolla rajoitusehdolla varustetunoptimointitehtävän voi mallintaa geneettisen algoritmin vaatimassamuodossa.
 • Minkkinen, Jussi (2008-01-16)
  Diplomityön tarkoituksena oli ensisijaisesti määrittää avoprofiilin ja rakenneputken nurkille raja-arvot käytetylle pyöristyssäteelle. Lisäksi tarkoitus oli vertailla eri valmistustavoilla tehtyjen nurkkien ominaisuuksia ...
 • Malmi, Juho (2016-05-04)
  Suomalainen alueidenkäytön hallintajärjestelmä on ympäristön seurannan, alueidenkäytön suunnittelun sekä maankäytön ja rakentamisen muodostama kokonaisuus, jonka yksi keskeisistä toiminnoista on tiedonhallinta. Alueidenkäyttöön ...
 • Nevalainen, Jani (2016-01-13)
  Rakennushankkeessa on monia eri osapuolia, joiden välillä on siirrettävä tietoa rakennushankkeen aikana. Aiemmin rakennushankkeissa rakenteita on kuvattu 2D-piirustusten avulla ja osapuolten välillä siirrettävä ...