.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Pynnönen, Sampo (1986)
  Työssä tutkittiin muovien työstöön tarkoitetun yksiruuviekstruuderin soveltuvuutta sulatetarraliiman valmistukseen. Työ jakaantuu kahteen osaan, kirjallisuustutkimukseen ja kokeelliseen työskentelyyn. Kirjallisuusosassa ...
 • Vuorimaa, Petri (1990)
  Tampereen teknillinen korkeakoulu on viime vuosina osallistunut menestyksekkäästi kansainvälisiin pingisrobottikipailuihin. Kyseisissä kilpailuissa kaksi robottia pelaa keskenään pöytätennistä. Korkeakoulu on osallistunut ...
 • Lassila, Timo-Pekka (1992)
  Forth on tehokas ohjelmointikieli reaaliaikaisten kontrollisovellusten toteuttamiseen sulautetuissa järjestelmissä. Se voidaan perustellusti luokitella sekä laitteistonläheiseksi matalan tason kieleksi että funktionaaliseksi ...
 • Salminen, Arto (2008-01-16)
  Sulautetut järjestelmät ovat tiettyyn tarkoitukseen tehtyjä laitteita, joissa elektroniikka ja ohjelmisto muodostavat yhdessä erottamattoman kokonaisuuden. Laitteiden ohjelmisto on siten hyvin vahvasti sidottu laitteiston ...
 • Suihko, Petri (1997-11-12)
  Työ käsittelee NMS/100 verkonhallintajärjestelmän kehittämistä. Työssäkeskitytään lähinnä tietokannan ja käyttöjärjestelmän hallintaan liittyviinPatrolin ominaisuuksiin ja hyväksikäyttöön.
 • Viitala, Jarkko (1997-06-04)
  Työ on osa TTKK:ssa tehtävää projektia "Avoimen automaatiojärjestelmänkehittäminen". Tavoitteena työssä on toteuttaa fuzzy-toimilohko ja eräitämuita toimilohkoja uuden automaatiojärjestelmän prototyypille. /Kir10
 • Koivisto, Tommi (1990)
  Sulatettu tietokonejärjestelmä on sähkömekaanisen kokonaisjärjestelmän osa ja sen viat aiheuttavat yleensä myös kokonaisjärjestelmän vikaantumisen. Diagnostiikan avulla sulautetun tietokonejärjestelmän vika voidaan havaita ...
 • Osa, Markus (2008-08-13)
  Tietojärjestelmien sisältämien tietoturvakriittisten ohjelmistokomponenttien toteutuksissa piilevät suunnittelu- ja toteutusvirheet voivat vaarantaa koko järjestelmän tietoturvan. Tietoturvakriittisiä komponentteja toteutetaan ...
 • Eloranta, Veli-Pekka; Koskimies, Kai (2011-09)
  This document presents the results of interview survey on Scrum practices and practices of architecture work in agile development methods. Survey was carried out between September and December in 2010 and 12 companies ...
 • Lavonen, Leena (2009-05-06)
  Metallipitoisia jätevesiä syntyy kaivostoiminnassa ja metalliteollisuuden prosesseissa. Yleensä jätteet, joita ei voida käyttää uudelleen, toimitetaan kaatopaikoille. Diplomityön teoriaosuudessa perehdytään erilaisiin ...
 • Ahlberg, Arto (1984)
  Työssä on tarkasteltu mahdollisuuksia hävittää sulfaattisellutehtaan jätekaasuja polttamalla. Pääasiallisena tavoitteena oli saada kaasujen sisältämä lämpöenergia hyväksi käytettyä sekä minimoida ympäristölle aiheutuvat ...
 • Leskinen, Mikko (2009-02-04)
  Työn pääasiallinen tarkoitus oli kehittää tuotannonohjaussovellus, joka ohjaa sellutehtaan haihduttamon, soodakattilan, kaustisoinnin sekä meesauunin tuotantoja koordinoidusti. Työ jakaantuu kolmeen osaan. Ensin käsitellään ...
 • Sipilä, Konsta (2013-02-06)
  Suomessa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitus aiotaan tehdä ruotsalaisen KBS-3-konseptin mukaan. Konseptissa hapettomasta ja fosforiseostetusta kuparista (OFP-kupari) valmistetun ulkokuoren omaava loppusijoituskapseli ...
 • Anttila, Helena (1999-12-08)
  Työn tarkoituksena oli tutkia saastuneen pohjaveden bioteknisen in situ -kunnostuksen edellytyksiä laboratoriomittakaavassa. Laboratoriokokeet muodosuivat kolmesta osasta.Saastuneen pohjaveden biologinen in situ -kunnostus ...
 • Virtanen, Jari (1991)
  Soodakattila on erottamaton osa sellutehtaan prosessia. Soodakattilan toimintaan liittyy paljon käyttöä rajoittavia tekijöitä, joita ovat kattilan ja savukaasukanaviston likaantuminen ja tukkeutuminen savukaasuvirtauksen ...
 • Auvinen, Essi (2015-12-09)
  CPTU-kairauksessa kärkivastusta, vaippakitkaa ja huokospainetta mittaavaa kärkeä pu-ristetaan vakionopeudella maahan. Kärkien mittaustarkkuus on kehittynyt viime vuosina merkittävästi, mikä on lisännyt CPTU-kairauksen ...
 • Räsänen, Ilpo (1989)
  Työ käsittelee maaradioliikenteeseen tarkoitettua radiopuhelinta, jonka toimintalogiikka perustuu mikroprosessoriohjaukseen. Laite on tässä esitettynä versiona tarkoitettu käytettäväksi voimayhtiöiden omistamassa, koko ...
 • Alminoja, Jyrki (1993)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksella.Työssä on tutkittu sumeaa logiikkaa ja säätöä ja sen soveltamista epätahtikoneen ohjaukseen. Oikosulkumoottorin pyörimisnopeuden tarkka ...
 • Niemelä, Esa (1992)
  Tämä diplomityö on tehty Tampereen teknillisen korkeakoulun hydrauliikan ja automatiikan laitoksella. Diplomityössä tutkittiin sumeaan logiikkaan (fuzzy logic) perustuvan säätäjän soveltuvuutta servokäyttöön. Työn alussa ...
 • Pitkäniemi, Veijo (1995-06-07)
  Tämä työ on osa Tampereen teknillisen korkeakoulun säätötekniikan laitoksen projektia laitoksen tislauskolonnin automaatiojärjestelmän uusimiseksi ja kehittämiseksi. Tässä työssä on toteutettu automaatiojärjestelmän ...