.

Kirjasto - Tampereen teknillinen yliopisto

Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ahtola-Marks, Raija-Leena (2001-06-06)
  Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa Moskovan rakennus- ja suunnittelumarkkinoita Moskovaan suunnitteluvientiä käynnistävien suomalaisten suunnittelu- ja konsulttialan yritysten strategisen suunnittelun ja päätöksenteon ...
 • Bungers, Ari (1997-06-04)
  Suurlähetystöt ovat sekä maamme näyteikkunoita että työ- ja asuinpaikkoja.Lisävaatimuksia syntyy turvallisuudesta ja yksityisyydestä. Myös vuodenajatja ilmasto asettavat vaatimuksia. Tekijä mainitsee lähtökohdistaanläpinäkyvyyden ...
 • Kumpulainen, Sami (1997-12-10)
  Työ perustuu alkukeväällä 1997 järjestetyn yleisen arkkitehtuurikilpailunohjelmaan. Rakennus on kaksikerroksinen rinnetalo, jonka yläkerros onnostettu pilareille. Pintamateriaalina käytetty käsittelemätön puu muuttaarakennuksen ...
 • Löfgren, Arto (1997-12-10)
  Työ perustuu yleiseen arkkitehtuurikilpailuun. Tontti sijaitsee Yarralumlanlähetystökaupunginosassa lähellä Australian parlamenttirakennusta.Suunnitelmassa tekijä sijoittaa rakennuksen itä-länsisuuntaiseksi,Rakennuksen ...
 • Lahti, Jani (1999-06-02)
  Toimistorakennuksen suunnitelma, joka on ottanut osaa arkkitehtikilpailuun. Ekologinen ratkaisumalli kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä uusia teknisiä ratkaisuja käyttäen.
 • Tuomisto, Jarmo (1998-11-11)
  Työ on markkinatutkimus, jossa kohteena ovat Suomen graafisen teollisuuden kaikki suuret yritykset, 5-50 henkilöä työllistävistä on myöskattava otos. Tutkimus suoritettiin kirjekyselynä, jota täydennettiinpuhelinhaastatteluin. ...
 • Koivunen, Aino (2015-12-09)
  Diplomityöni käsittelee modernin museorakennuksen sijoittumista historialliseen ympäristöön kaupungin ydinkeskustassa. Työni jakaantuu kahteen osaan. Suunnitelmaosassa esitän Suomen Historian museon Turun keskustassa ...
 • Kaartinen, Katja Pauliina (2013-10-09)
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa Suomen lentoliikenteen nykytilaa, arvioida sen kehittymistä tulevaisuudessa sekä luoda sille neljä erilaista skenaariota vuoteen 2030. Tutkimuksen puitteissa haastateltiin ...
 • Naatula, Sami (2000-12-13)
  Tämän diplomityön tavoitteena on jaotella ja selvittää Suomen lentoliikenteeseen vaikuttavia kysyntätekijöitä sekä arvioida niiden merkittävyyttä muutostekijöinä. Kysyntätekijöillä tarkoitetaan sellaisia tekijöitä, jotka ...
 • Järveläinen, Tomi (2011-06-08)
  Kuljetusten merkitys suomalaiselle metsäteollisuudelle on erittäin suuri. Tämä johtuu metsäteollisuuden tuotteiden viennistä ja raaka-aineen sijainnista laajalla alueella Suomessa. Ympäristöarvojen korostuminen yhtiöiden ...
 • Rytkönen, Matleena (2010-11-03)
  Bioenergian käyttöä ollaan lisäämässä merkittävästi energiantuotannon kotimaisuusasteen nostamisen ja puhtaamman energian tuotannon takia. Asetettu bioenergian lisäys-tavoite vuoteen 2020 mennessä on nostaa sen osuus 28,5 ...
 • Kaksonen, Liisa (1994)
  Diplomityön kohde on Kuopion keskustassa sijaitseva, v.1912 valmistunut Suomen Pankin rakennus. Pankkitoiminnan siirryttyä uusiin toimitiloihin v.1993, vanha toimitalo jäi tyhjilleen.Työssä on suunniteltu rakennukseen ...
 • Majamaa, Yrjö (1986)
  Diplomityö perustuu Suomen Pankin Turun konttorin yleisen kaksivaiheisen suunnittelukilpailun ohjelmalle. Rahalaitoksen suunnittelussa esiin tulevia vaatimuksia ovat: turvallisuus, toimivuus ja pankki-instituution ilmeneminen ...
 • Hämäläinen, Päivi (1985)
  Suomessa louhitaan rakennuskiviksi eniten punaisia ja harmaita graniitteja. Rakennuskivinä käytetään myös mustia kiviä, gabroja ja dioriitteja, vaikka niitä käytetään enimmäkseen hautakiviksi. Lapista louhitaan marmoria. ...
 • Vihanta, Joni Samuli (2014-04-09)
  Suomessa oli vuonna 2012 noin 1500 vesihuoltolaitosta, joista suurin osa on osuuskuntia. Nämä vesiosuuskunnat voidaan jakaa viiteen ryhmään niiden perustamisajankohdan ja tyypin perusteella. Erään näistä ryhmistä muodostavat ...
 • Asola, Ismo (1999-03-10)
  Työssä etsittiin vaikutuksia, joita kaavoituksella tai rakennushankkeella saattaa olla, jos paikallaista perintöä ei huomioida. Tutkimuksessa selvitettiin myös Suomeen rakennettujan ylävesisäiliöiden lukumääräät, vesitilavuudet, ...
 • Viklund, Anders (1999-05-12)
  Työssä kehitettiin suomenkielinen käyttöliittymä kaupallisen etäohjelmointiohjelmiston päälle. /Kir10
 • Vuorenpää, Minna (2016-04-06)
  Diplomityöni jakautuu kahteen osaan; kirjalliseen osaan ja suunnitelmaan. Kirjallinen osa sisältää kohteeni rakennushistoriallisen selvityksen sekä pohdintaosion. Rakennushistoriallinen selvitys on syntynyt tutustumalla ...
 • Järvenpää, Marko; Turunen, Esko (2012-03)
  Tässä tutkimuksessa analysoidaan Suomessa vuosina 2004-2008 poliisin rekisteröimää 83509 tieliikenneonnettomuutta, joissa loukkaantumisiin johti enemmän kuin joka viides ja kuolemaan 1203 onnettomuutta; näissä enemmän kuin ...
 • Kantee, Janne (2008-06-04)
  Diplomityö oli uudelleenkäyttösuunnitelma Pietariin Venäjälle rakennettavalle Suomi-talolle. Suomalainen Pietari-säätiö ja Suomen pääkonsulaatti ovat jo usean vuoden ajan etsineet uusia toimitiloja, joihin muun muassa ...